GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 09/06/2006 - 2006/10604

    Resmi Gazete Tarihi : 08/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26222

    Ekli "Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 10/4/2006 tarihli ve 8929 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 7/2/2000 tarihli ve 2000/186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı "Başvuru için aranan şartlar ve ön izin" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    "Ancak, genel antrepo ve her nev'i petrol ürünü depolanan özel antrepoları açma izni almak üzere başvuracak, yukarıda belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler; yatırım yapmadan önce, bağlı oldukları ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten rapor alırlar. Bu rapor ile, "Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni" almak üzere Gümrük Müsteşarlığına başvururlar.

    Gümrük Müsteşarlığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar."

    Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular, müracaatların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre sonuçlandırılır.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar