TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan

    Resmi Gazete Tarihi : 25/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26270

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 121 inci maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin Ek-1'inde gösterilmiştir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

    Ek'i html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar