TÜRK AKREDİTASYON KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

    Türk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

    Türk Akreditasyon Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi : 23/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26298

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Akreditasyon Kurumunun, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; malî tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Akreditasyon Kurumunun muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

    b) Bütçe Geliri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,

    c) Bütçe Gideri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

    ç) Faaliyet Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

    d) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

    e) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

    f) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini,

    g) Hesap Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

    ğ) Kurum: Türk Akreditasyon Kurumunu,

    h) Malî Yıl: Takvim yılını,

    ı) Muhasebe Birimi: Kuruma ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

    i) Muhasebe Yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisini,

    j) Nakit Esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

    k) Ön ödeme : İlgili mevzuatında öngörülen hâllerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,

    l) Öz Kaynak: Kurumun varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

    m) Tahakkuk Esası: Bir ekonomik değerin; yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,

    n) Yönetim Kurulu: Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yevmiye Sistemi, Defter Kayıtları, Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile

    Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

    Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:

    a) Yevmiye defteri,

    b) Büyük defter,

    c) Kasa defteri,

    ç) Yardımcı hesap defterleri.

    (2) Bu defterlerin tanımı ve işlevi aşağıdaki şekildedir.

    a) Yevmiye Defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

    b) Büyük Defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarihi ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarihi ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

    c) Kasa Defteri: Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

    ç) Yardımcı Hesap Defterleri: Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

    Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

    Madde 6 - (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

    (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarihi ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1" den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarihi ve numaraları esas alınır.

    (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur.

    (4) Muhasebeleştirme belgesi olarak, şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde belirlenmiş olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kullanılır. Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler "Ödeme Emri Belgesi", diğer işlemler ise "Muhasebe İşlem Fişi" ile muhasebeleştirilir.

    (5) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

    Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

    Madde 7 - (1) Kurumun muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirlenen muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hesap Planı

    Hesap planı

    Madde 8 - (1) Kurumun hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    a) Aktif Hesaplar

    1 Dönen Varlıklar

    10 Hazır Değerler

    100 Kasa Hesabı

    101 Alınan Çekler Hesabı

    102 Banka Hesabı

    103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    104 Proje Özel Hesabı

    105 Döviz Hesabı

    106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

    109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

    11 Menkul Kıymet ve Varlıklar

    117 Menkul Varlıklar Hesabı

    118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

    12 Faaliyet Alacakları

    120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

    121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

    126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

    127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

    129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

    14 Diğer Alacaklar

    140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

    15 Stoklar

    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

    157 Diğer Stoklar Hesabı

    158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

    16 Ön Ödemeler

    160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

    161 Personel Avansları Hesabı

    162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

    164 Akreditifler Hesabı

    165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

    18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

    180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

    181 Gelir Tahakkukları Hesabı

    19 Diğer Dönen Varlıklar

    190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

    191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

    197 Sayım Noksanları Hesabı

    198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

    2 Duran Varlıklar

    21 Menkul Kıymet ve Varlıklar

    217 Menkul Varlıklar Hesabı

    218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

    22 Faaliyet Alacakları

    220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

    227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    25 Maddi Duran Varlıklar

    252 Binalar Hesabı

    253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

    254 Taşıtlar Hesabı

    255 Demirbaşlar Hesabı

    256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

    259 Yatırım Avansları Hesabı

    26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    260 Haklar Hesabı

    264 Özel Maliyetler Hesabı

    267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

    268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

    280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

    281 Gelir Tahakkukları Hesabı

    29 Diğer Duran Varlıklar

    294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

    299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    b) Pasif Hesaplar

    3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

    32 Faaliyet Borçları

    320 Bütçe Emanetleri Hesabı

    329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    33 Emanet Yabancı Kaynaklar

    330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    333 Emanetler Hesabı

    34 Alınan Avanslar

    340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

    349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

    36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

    360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

    361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

    368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

    37 Borç ve Gider Karşılıkları

    372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

    379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

    38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

    380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

    381 Gider Tahakkukları Hesabı

    39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

    391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

    397 Sayım Fazlaları Hesabı

    399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

    42 Faaliyet Borçları

    429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

    43 Diğer Borçlar

    430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı

    439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    44 Alınan Avanslar

    440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

    449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

    47 Borç ve Gider Karşılıkları

    472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

    479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

    48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

    480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

    481 Gider Tahakkukları Hesabı

    49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

    499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    5 Öz Kaynaklar

    50 Net Değer

    500 Net Değer Hesabı

    52 Yeniden Değerleme Farkları

    522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

    57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

    570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

    58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)

    580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

    59 Dönem Faaliyet Sonuçları

    590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

    591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

    6 Faaliyet Hesapları

    60 Gelir Hesapları

    600 Gelirler Hesabı

    61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları

    610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

    63 Gider Hesapları

    630 Giderler Hesabı

    69 Faaliyet Sonuçları

    690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

    8 Bütçe Hesapları

    80 Bütçe Gelir Hesapları

    800 Bütçe Gelirleri Hesabı

    805 Gelir Yansıtma Hesabı

    81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları

    810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

    83 Bütçe Gider Hesapları

    830 Bütçe Giderleri Hesabı

    834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

    835 Gider Yansıtma Hesabı

    89 Bütçe Uygulama Sonuçları

    895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

    9 Nazım Hesaplar

    90 Ödenek Hesapları

    900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

    901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

    905 Ödenekli Giderler Hesabı

    906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

    907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

    91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

    910 Teminat Mektupları Hesabı

    911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

    912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

    913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

    92 Taahhüt Hesapları

    920 Gider Taahhütleri Hesabı

    921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

    (2) İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya,

    Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    1 Dönen varlıklar

    Madde 9 - (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

    (2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler, ve gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    10 Hazır değerler

    Madde 10 - (1) Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkânı bulunan varlıkları kapsar.

    (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 100 Kasa Hesabı

    b) 101 Alınan Çekler Hesabı

    c) 102 Banka Hesabı

    ç) 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    d) 104 Proje Özel Hesabı

    e) 105 Döviz Hesabı

    f) 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    g) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

    ğ) 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 100 Kasa hesabı: Kasa hesabı, muhasebe birimi veznesince, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimine döviz olarak intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez.

    b) 101 Alınan çekler hesabı: Alınan çekler hesabı, muhasebe biriminin yapacağı her türlü tahsilat karşılığında Kuruma hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumlarının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 102 Banka hesabı: Banka hesabı, Kurum adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

    ç) 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-): Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı, Kurum hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracağı ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

    d) 104 Proje özel hesabı: Proje özel hesabı, dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak Kurum adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar nezdindeki özel hesaplara aktarılan paralar ve bunlardan kesin veya ön ödeme şeklinde yapılan kullanımlar ile nakden geri alınan tutarlar ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

    e) 105 Döviz hesabı: Döviz hesabı, muhasebe birimi veznesince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun Kurumun banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

    f) 106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-): Döviz gönderme emirleri hesabı, muhasebe biriminin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacağı ödeme ve göndermeler için düzenlediği döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    g) 108 Diğer hazır değerler hesabı: Diğer hazır değerler hesabı, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

    ğ) 109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı: Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı, muhasebe birimince banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.

    11 Menkul kıymet ve varlıklar

    Madde 11 - (1) Menkul kıymet ve varlıklar hesap grubu, geçici olarak elde tutulan kamu ve özel kesim tahvil, senet ve bonoları, yatırım fonları, altın, gümüş ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para ve pul gibi diğer çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 117 Menkul Varlıklar Hesabı

    b) 118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 117 Menkul varlıklar hesabı: Menkul varlıklar hesabı, her ne şekilde olursa olsun Kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır.

    b) 118 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı: Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı, Kuruma ait olarak muhasebe birimine intikal eden ve yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar ile diğer menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    12 Faaliyet alacakları

    Madde 12 - (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirleri ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

    b) 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

    c) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

    ç) 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    d) 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

    e) 129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 120 Gelirlerden alacaklar hesabı: Gelirlerden alacaklar hesabı, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; her türlü gelirleri, bağış ve yardım alacakları, mal veya hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ile bunlardan yapılan tahsilat ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı: Gelirlerden takipli alacaklar hesabı, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi ve vergi dışı gelirler ile sermaye geliri, prim ve benzeri gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı: Verilen depozito ve teminatlar hesabı, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 127 Diğer faaliyet alacakları hesabı: Diğer faaliyet alacakları hesabı, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    d) 128 Şüpheli alacaklar hesabı: Şüpheli alacaklar hesabı, mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    e) 129 Şüpheli alacaklar karşılığı hesabı (-) : Şüpheli alacaklar karşılığı hesabı, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

    14 Diğer alacaklar

    Madde 13 - (1) Diğer alacaklar hesap grubu, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 140 Kişilerden alacaklar hesabı: Kişilerden alacaklar hesabı, faaliyet alacakları dışında kalan diğer alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    15 Stoklar

    Madde 14 - (1) Stoklar hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, artık ve hurda gibi faaliyet dönemi içinde kullanılacak veya paraya çevrilebilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

    b) 157 Diğer Stoklar Hesabı

    c) 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 150 İlk madde ve malzeme hesabı: İlk madde ve malzeme hesabı, faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 157 Diğer stoklar hesabı: Diğer stoklar hesabı, yukarıdaki stok hesaplarının hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-): Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

    16 Ön ödemeler

    Madde 15 - (1) Ön ödemeler hesap grubu, bütçe içi veya bütçe dışı olarak veyahut emanet niteliğindeki hesaplardan verilen her türlü avans, kredi ve akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

    b) 161 Personel Avansları Hesabı

    c) 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

    ç) 164 Akreditifler Hesabı

    d) 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 160 İş avans ve kredileri hesabı: İş avans ve kredileri hesabı, mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 161 Personel avansları hesabı: Personel avansları hesabı, mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen personel avanslarının izlenmesi için kullanılır.

    c) 162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı: Bütçe dışı avans ve krediler hesabı, bütçeyle ilişkilendirilmeyen veya özel kanunlarındaki hükümler uyarınca verilen bütçe dışı avans ve krediler ile mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır.

    ç) 164 Akreditifler hesabı: Akreditifler hesabı, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

    d) 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı: Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

    18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

    Madde 16 - (1) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan hesaplar, dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilendirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır.

    (3) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

    b) 181 Gelir Tahakkukları Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı: Gelecek aylara ait giderler hesabı, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.

    b) 181 Gelir tahakkukları hesabı: Gelir tahakkukları hesabı, faaliyet alacakları, Kurum alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

    19 Diğer dönen varlıklar

    Madde 17 - (1) Diğer dönen varlıklar hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

    b) 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

    c) 197 Sayım Noksanları Hesabı

    ç) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 190 Devreden katma değer vergisi hesabı: Devreden katma değer vergisi hesabı, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 191 İndirilecek katma değer vergisi hesabı: İndirilecek katma değer vergisi hesabı, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

    c) 197 Sayım noksanları hesabı: Sayım noksanları hesabı, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıklarının, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

    ç) 198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı: Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı, yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

    2 Duran varlıklar

    Madde 18 - (1) Duran varlıklar ana hesap grubu, faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

    (2) Duran varlıklar ana hesap grubu; menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    21 Menkul kıymet ve varlıklar

    Madde 19 - (1) Menkul kıymet ve varlıklar hesap grubu, faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak altın, gümüş ve benzeri kıymetli madenler, antika niteliğindeki eşya, para ve pul gibi menkul varlıklar, kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış tahvil, senet ve bonolar ile diğer çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 217 Menkul Varlıklar Hesabı

    b) 218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 217 Menkul varlıklar hesabı: Menkul varlıklar hesabı, her ne şekilde olursa olsun Kuruma ait olarak intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paralardan faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır.

    b) 218 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı: Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı, Kuruma ait olarak intikal eden kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetler ile menkul varlıklar dışındaki diğer menkul kıymet ve varlıklardan faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır.

    22 Faaliyet alacakları

    Madde 20 - (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet döneminden daha uzun bir sürede tahsili öngörülen her türlü gelirleri ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan tutarlardan dönem sonunda süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

    (3) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

    b) 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 220 Gelirlerden alacaklar hesabı: Gelirlerden alacaklar hesabı, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken, gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılır.

    b) 227 Diğer faaliyet alacakları hesabı: Diğer faaliyet alacakları hesabı, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    25 Maddi duran varlıklar

    Madde 21 - (1) Maddi duran varlıklar hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 252 Binalar Hesabı

    b) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

    c) 254 Taşıtlar Hesabı

    ç) 255 Demirbaşlar Hesabı

    d) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    e) 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    f) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

    g) 259 Yatırım Avansları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 252 Binalar hesabı: Binalar hesabı, Kuruma ait her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı: Tesis, makine ve cihazlar hesabı, faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan, büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.

    c) 254 Taşıtlar hesabı: Taşıtlar hesabı, Kurumun her türlü taşıtlarının izlenmesi için kullanılır.

    ç) 255 Demirbaşlar hesabı: Demirbaşlar hesabı, faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    d) 256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı: Diğer maddi duran varlıklar hesabı, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanamayan ve yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    e) 257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-): Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

    f) 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı: Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın Kurumca onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

    g) 259 Yatırım avansları hesabı: Yatırım avansları hesabı, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

    26 Maddi olmayan duran varlıklar

    Madde 22 - (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, Kurumca belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır.

    (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 260 Haklar Hesabı

    b) 264 Özel Maliyetler Hesabı

    c) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

    ç) 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 260 Haklar hesabı: Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

    b) 264 Özel maliyetler hesabı: Özel maliyetler hesabı, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    c) 267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı: Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı, yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-): Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

    28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

    Madde 23 - (1) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

    (3) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

    b) 281 Gelir Tahakkukları Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı: Gelecek yıllara ait giderler hesabı, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 281 Gelir tahakkukları hesabı: Gelir tahakkukları hesabı, faaliyet alacakları ve Kurum alacakları hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların izlenmesi için kullanılır.

    29 Diğer duran varlıklar

    Madde 24 - (1) Diğer duran varlıklar hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    b) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

    c) 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı: Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı, çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    b) 297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı: Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    c) 299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-): Birikmiş amortismanlar hesabı, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.

    3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 25 - (1) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

    (2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, alınan avanslar, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    32 Faaliyet borçları

    Madde 26 - (1) Faaliyet borçları hesap grubu, Kurumun ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenmeyen borçları ile Kurumun mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 320 Bütçe Emanetleri Hesabı

    b) 329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 320 Bütçe emanetleri hesabı: Bütçe emanetleri hesabı, malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    b) 329 Diğer çeşitli borçlar hesabı: Diğer çeşitli borçlar hesabı, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

    33 Emanet yabancı kaynaklar

    Madde 27 - (1) Emanet yabancı kaynaklar hesap grubu, yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Emanet yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    a) 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    b) 333 Emanetler Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı: Alınan depozito ve teminatlar hesabı, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

    b) 333 Emanetler hesabı: Emanetler hesabı, muhasebe birimince emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    34 Alınan avanslar

    Madde 28 - (1) Alınan avanslar hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan avansların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Alınan avanslar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

    b) 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 340 Alınan sipariş avansları hesabı: Alınan sipariş avansları hesabı, mal ve hizmet satış faaliyeti olan Kurumun satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

    b) 349 Alınan diğer avanslar hesabı: Alınan diğer avanslar hesabı, alınan diğer kısa vadeli avansların izlenmesi için kullanılır.

    36 Ödenecek diğer yükümlülükler

    Madde 29 - (1) Ödenecek diğer yükümlülükler hesap grubu, sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik kesintileri, fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar ve mevzuatı gereğince bütçe gelirlerinden diğer kamu idareleri adına ayrılan paylar ile ertelenen borç ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Ödenecek diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

    b) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

    c) 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı: Ödenecek vergi ve fonlar hesabı, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

    b) 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı: Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    c) 368 Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı: Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

    37 Borç ve gider karşılıkları

    Madde 30 - (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

    b) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı: Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

    b) 379 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı: Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı, kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

    38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

    Madde 31 - (1) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

    b) 381 Gider Tahakkukları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı: Gelecek aylara ait gelirler hesabı, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 381 Gider tahakkukları hesabı: Gider tahakkukları hesabı, kısa vadeli iç ve dış malî borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır.

    39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 32 - (1) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen hesaplanan katma değer vergisi, sayım fazlaları ve diğer çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

    b) 397 Sayım Fazlaları Hesabı

    c) 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 391 Hesaplanan katma değer vergisi hesabı: Hesaplanan katma değer vergisi hesabı, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 397 Sayım fazlaları hesabı: Sayım fazlaları hesabı, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

    c) 399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı: Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

    4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 33 - (1) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.

    (2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar; faaliyet borçları, diğer borçlar, alınan avanslar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    42 Faaliyet borçları

    Madde 34 - (1) Faaliyet borçları hesap grubu, mal ve hizmet alımları nedeniyle ya da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

    (3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 429 Diğer faaliyet borçları hesabı: Diğer faaliyet borçları hesabı, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçların izlenmesi için kullanılır.

    43 Diğer borçlar

    Madde 35 - (1) Diğer borçlar hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

    (3) Diğer borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    b) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı

    c) 439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı: Alınan depozito ve teminatlar hesabı, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

    b) 438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı: Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılır.

    c) 439 Diğer çeşitli borçlar hesabı: Diğer çeşitli borçlar hesabı, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

    44 Alınan avanslar

    Madde 36 - (1) Alınan avanslar hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki alınan avanslar hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

    (3) Alınan avanslar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

    b) 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 440 Alınan sipariş avansları hesabı: Alınan sipariş avansları hesabı, mal ve hizmet satış faaliyeti olan Kurumun gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği ve içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan bir süreyle alınan avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

    b) 449 Alınan diğer avanslar hesabı: Alınan diğer avanslar hesabı, alınan diğer uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır.

    47 Borç ve gider karşılıkları

    Madde 37 - (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

    b) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı: Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

    b) 479 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı: Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı, uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

    48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

    Madde 38 - (1) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

    (3) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

    b) 481 Gider Tahakkukları Hesabı

    (4) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı: Gelecek yıllara ait gelirler hesabı, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 481 Gider tahakkukları hesabı: Gider tahakkukları hesabı, uzun vadeli iç ve dış malî borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden yıllarda ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır.

    49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 39 - (1) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı: Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

    5 Öz kaynaklar

    Madde 40 - (1) Öz kaynaklar ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

    (2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    50 Net değer

    Madde 41 - (1) Net değer hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Net değer, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 500 Net Değer Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 500 Net değer hesabı: Net değer hesabı, Kurumun hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; ilk kuruluşta verilen varlık karşılıkları; hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    52 Yeniden değerleme farkları

    Madde 42 - (1) Yeniden değerleme farkları hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Yeniden değerleme farkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 522 Yeniden değerleme farkları hesabı: Yeniden değerleme farkları hesabı, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

    57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları

    Madde 43 - (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı: Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları (-)

    Madde 44 - (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-): Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    59 Dönem faaliyet sonuçları

    Madde 45 - (1) Dönem faaliyet sonuçları hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

    (2) Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

    b) 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı: Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

    b) 591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-): Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

    6 Faaliyet hesapları

    Madde 46 - (1) Faaliyet hesapları ana hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, indirim, iade ve iskonto hesapları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    60 Gelir Hesapları

    Madde 47 - (1) Gelir hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 600 Gelirler Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 600 Gelirler hesabı: Gelirler hesabı, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

    61 İndirim, iade ve iskonto hesapları

    Madde 48 - (1) İndirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

    (2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı: İndirim, iade ve iskontolar hesabı, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

    63 Gider hesapları

    Madde 49 - (1) Gider hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 630 Giderler Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 630 Giderler hesabı: Giderler hesabı, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.

    69 Faaliyet sonuçları

    Madde 50 - (1) Faaliyet sonuçları hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 690 Faaliyet sonuçları hesabı: Faaliyet sonuçları hesabı, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

    8 Bütçe hesapları

    Madde 51 - (1) Bütçe hesapları ana hesap grubu, Kurumun bütçe gelir ve bütçe giderlerinin bütçede yer alan ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    80 Bütçe gelir hesapları

    Madde 52 - (1) Bütçe gelir hesapları hesap grubu, nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 800 Bütçe Gelirleri Hesabı

    b) 805 Gelir Yansıtma Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 800 Bütçe gelirleri hesabı: Bütçe gelirleri hesabı, Kurumun bütçesi veya özel kanunları gereğince bütçe geliri olarak tanımlanan nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatının izlenmesi için kullanılır.

    b) 805 Gelir yansıtma hesabı: Gelir yansıtma hesabı, faaliyet hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır.

    81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları

    Madde 53 - (1) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubu, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı: Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

    83 Bütçe gider hesapları

    Madde 54 - (1) Bütçe gider hesapları hesap grubu, nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 830 Bütçe Giderleri Hesabı

    b) 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

    c) 835 Gider Yansıtma Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 830 Bütçe giderleri hesabı: Bütçe giderleri hesabı, Kurumun bütçesi veya diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı: Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı, mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 835 Gider yansıtma hesabı: Gider yansıtma hesabı, faaliyet hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, bütçe giderleri hesabı veya geçen yıl bütçe mahsupları hesabına yansıtılması için kullanılır.

    89 Bütçe uygulama sonuçları

    Madde 55 - (1) Bütçe uygulama sonuçları hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe uygulama sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

    a) 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı: Bütçe uygulama sonuçları hesabı, bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır.

    9 Nazım hesaplar

    Madde 56 - (1) Nazım hesaplar ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemler ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. İleride yükümlülük doğurabilecek işlemler ile taahhütler bu grupta açılan hesaplara kaydedilir ve raporlanır.

    (2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; niteliklerine göre ödenek hesapları, nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, taahhüt hesapları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları

    Madde 58 - (1) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları hesap grubu, teminat veya depozito olarak alınan teminat mektupları ve menkul kıymetler ile kişi malı olarak muhasebe birimine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 910 Teminat Mektupları Hesabı

    b) 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

    c) 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

    ç) 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 910 Teminat mektupları hesabı: Teminat mektupları hesabı, muhasebe birimine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat mektupları ile bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 911 Teminat mektupları emanetleri hesabı: Teminat mektupları emanetleri hesabı, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

    c) 912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı: Kişilere ait menkul kıymetler hesabı, muhasebe birimine kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı: Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

    92 Taahhüt hesapları

    Madde 59 - (1) Taahhüt hesapları hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

    (2) Taahhüt hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

    a) 920 Gider Taahhütleri Hesabı

    b) 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

    (3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

    a) 920 Gider taahhütleri hesabı: Gider taahhütleri hesabı, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

    b) 921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı: Gider taahhütleri karşılığı hesabı, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

    Detaylı hesap planlarının hazırlanması

    Madde 60 - (1) Kuruma ait detaylı hesap planı, yukarıda belirlenen hesap planı çerçevesinde, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Malî Raporlama

    Malî raporlama

    Madde 61 - (1) Kuruma ait malî tablolar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin malî raporlama bölümünde belirlenen ilkelere, standartlara ve yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenen şekle uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

    Mizanlar

    Madde 62 - (1) Kurumca, detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen şekle uygun olarak düzenlenir.

    (2) Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibarıyla düzenlenir. Cetvelde; her hesabın borç ve alacak sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

    (3) Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan düzenlenir ve bunu takiben dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri tamamlandıktan sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda faaliyet ve bütçe hesapları bakiye vermez.

    Düzenlenecek temel malî tablolar

    Madde 63 - (1) Kurumca içeriği ve şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş olan aşağıdaki malî tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgili yerlere gönderilmekle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulur.

    a) Bilanço,

    b) Faaliyet Sonuçları Tablosu,

    c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu,

    ç) Nakit Akım Tablosu,

    d) Malî Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu,

    e) Dış Borç Değişim Tablosu,

    f) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu,

    g) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

    ğ) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,

    h) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,

    ı) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

    i) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

    j) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,

    k) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,

    l) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu,

    m) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

    n) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu,

    (2) Kurumca üretilen mizanlar, yukarıda sayılan malî tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığına gönderilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

    Madde 64 - (1) Hesapların niteliği ve işleyişleri hariç olmak üzere hesaba ilişkin işlemler, değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge örnekleri, dönem sonu ve yönetim dönemi hesabı işlemleri, değerlerin yıl sonu sayımları, muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 65 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 66 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar