SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

    Sigortaya Tabi Mevduat Ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan

    Resmi Gazete Tarihi : 07/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26339

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanmasına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birim Hesap Değeri: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşıma Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan birim hesap değerini,

       b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

       c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

       ç) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

       d) Kredi kuruluşu: Mevduat bankaları ve katılım bankalarını,

       e) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini

    f) - (Ek bend 05/05/2008- 26867 S.R.G Yön/1.md.) Bankacılık Veri Transfer Sistemi (BVTS): Kurum tarafından istenilen bilgilerin belirlenen format ve sürelerde Bankalar tarafından gönderilebilmesi amacıyla tesis edilmiş olan elektronik raporlama altyapısını

       ifade eder.

       (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Mevduat ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

    Sigortanın kapsam ve tutarı

       Madde 4 - (1) Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

       a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,

       b) Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 50 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

       (2) Birinci fıkradaki sınır içinde kalsa dahi;

       a) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı,

       b) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı,

    sigorta kapsamında değildir.

       Sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu

       Madde 5 - (1) Aşağıda belirtilen mevduat ve katılım fonları sigortaya tabi değildir.

       a) İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

       b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

       c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

       ç) Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları.

       Sigortalı mevduat veya katılım fonunun ödenmesi

    Madde 6 - (1) Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. (Değişik ibare: 29/06/2011- 28069 S.R.G Yön/2.md.) kıymetli maden cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili

        Sigorta primlerinin hesaplanması

    Madde 7 - (Değişik madde: 05/05/2008- 26867 S.R.G Yön/2.md.)

    (1) Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşları nezdindeki 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hesapların sigorta kapsamında olan kısmının, bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen sigorta prim oranları ile çarpılması suretiyle belirlenir.

    (2) Kredi kuruluşlarının sigorta prim oranları, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan açıklamalara göre hesaplanır.

    (3) Risk faktörlerine ilişkin değerlerin hesaplanmasında ilgili üç aylık dönem sonu mali tablolarında yer alan veriler kullanılır. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı hariç olmak üzere diğer risk faktörleri için konsolide olmayan mali tablolar dikkate alınır.

    (4) Kredi kuruluşları ve her türlü personeli kredi kuruluşunun ödediği veya ödeyeceği prim tutarlarına esas prim oranlarını, prim kategorilerini ve toplam puanlarını Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar.

       Belgelerin gönderilmesi

       Madde 8 - (1) Kredi kuruluşları;

       a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hesapların toplam tutarları ile sigortaya tabi tutarlarının Türk Lirası ve döviz olmak üzere ayrı ayrı toplamlarını her ay sonu itibarıyla ve takip eden ayın yirmi beşinci gününe kadar,

        b) (Değişik fıkra 05/05/2008- 26867 S.R.G Yön/3.md.) Sigorta primi tahsilatına esas olmak üzere, içeriği ve biçimi Fon tarafından belirlenen sigorta prim cetvellerini ilgili dönemi takip eden kırkbeşinci günün sonuna kadar

       Fona göndermekle yükümlüdür.

       (2) Kredi kuruluşları tarafından yapılacak bildirimlerde (Değişik ibare: 29/06/2011- 28069 S.R.G Yön/2.md.) kıymetli maden ve döviz cinsinden hesaplarla ilgili olarak dönemin son günündeki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve Merkez Bankası tarafından ilan edilen çapraz kurlar esas alınır.

       (3) Katılım bankalarınca yapılacak bildirimlerde, katılma hesapları birim hesap değerleri üzerinden dikkate alınır.

    (4) (Ek fıkra 05/05/2008- 26867 S.R.G Yön/3.md.) Sigorta prim cetvellerinde yer alan risk faktörlerine ilişkin değerlerin doğruluğu BVTS'de yer alan veriler üzerinden Fon tarafından teyit edilir.

       Sigorta primlerinin ödenmesi

       Madde 9 - (1) Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta primleri, mali tabloların düzenlendiği ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son iş gününe kadar, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Türk Lirası, ABD Doları ve Euro cinsinden hesaplarla ilgili olarak kendi para cinsinden; (Değişik ibare: 29/06/2011- 28069 S.R.G Yön/2.md.) kıymetli maden ve diğer döviz cinslerinden hesaplarla ilgili olarak ABD Doları cinsinden Fona ödenir.

       (2) Süresinde yatırılmayan primler ile prim hesaplamasına esas teşkil eden matrah, oran ve sınırların kredi kuruluşlarınca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun yapılan denetimler sonucu tespit edilmesi halinde doğacak prim farkları, ait oldukları dönem için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

       (3) Sigorta prim cetvelinin gönderilmemesi ve sigorta priminin süresi içerisinde yatırılmaması halinde, ilgili kredi kuruluşunun bir önceki dönem prim matrahının bir buçuk katı üzerinden en yüksek prim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan sigorta prim tutarı, son ödeme gününden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

       (4) (Ek fıkra 05/05/2008- 26867 S.R.G Yön/4.md.) Kredi kuruluşlarınca beyan edilen tutarlar esas alınmak üzere yapılan prim tahsilatlarının tahsil edilmesi gereken tutardan fazla olduğunun belirlenmesi halinde fazlaya ilişkin tutar, kredi kuruluşunun yazılı talebi üzerine faizsiz olarak, Fon tarafından kredi kuruluşuna iade edilir veya ilgili kredi kuruluşunun bir dönem sonraki prim yükümlülüğünden mahsup edilir.

       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       İlan yükümlülüğü

       Madde 10 - (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek yazılı açıklamayı şubelerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.

       Birleşme ve devirlerde prim yükümlülüğü indirimi

       Geçici Madde 1 - (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde elde edilmiş sigorta prim yükümlülüğü indirim hakları saklıdır.

       Önceki dönem prim yükümlülükleri

       Geçici Madde 2 - (1) Eylül 2006 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, Fon Kurulunun 1/12/2005 tarihli ve 496 sayılı Kararı çerçevesinde Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2003 tarihli ve 1143 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar ile 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği kapsamında tahsil edilir.

    (Ek fıkra: 05/05/2008- 26867 S.R.G Yön/5.md.) (2) Aralık 2008 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, bu tarihte yürürlükte olan hükümlere göre tahsil edilir.

       Yürürlük

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. *

       Yürütme

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

    *05/05/2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişikliklerin 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe gireceği aynı yönetmeliğin yedinci maddesiyle belirtilmiştir.

    29/09/2011 tarih ve 28069 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile Yeni Türk Lirası ibareleri Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

   

   

   

    Mevzuat Kanunlar