TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

    Türkiye elektrik iletim a.ş. Genel müdürlüğü taşınmaz mal kiraya verme yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 23/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26355

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve ihale yoluyla kiraya verilecek olan taşınmazları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Anastatüsü ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Arazi: Şehir içinde veya dışında bölünerek arsa hâline getirilmeye elverişli geniş yeryüzü parçalarını,

    b) Arsa: Şehir, kasaba veya köy sınırları içinde yer alan ve bina, büro, fabrika ve benzeri yapıların inşası için ayrılmış inşaata elverişli yeryüzü parçalarını,

    c) Bina: Yapıldığı malzeme ve yapılış amacı ne olursa olsun binalar ve ayrı bir ünite olarak düşünülmeyen teferruatı,

    ç) Değer Tespit Komisyonları: İhale konusu taşınmaz mallarla ilgili gerekli belge, bilgi ve dokümanları toplayarak mahallinde yapacakları araştırma ve inceleme ile taşınmaz malların rayiç kira bedelini tespit eden merkez ve taşra teşkilatında oluşturulan komisyonları,

    d) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,

    e) Harcama Yetkilisi: Taşra ünitesinin en üst amirini,

    f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla taşınmaz mal kiralama işlemleri için istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin (onay mercii) onayını müteakip tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    g) İhale Dokümanı: İhale konusu taşınmaz malın kiraya verilmesi işlerinin; isteklilere talimatları da içeren şartnameyi, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

    ğ) İhale Komisyonu: Taşınmaz malın kiralanmasıyla ilgili ihale işlemlerini karara bağlamak üzere merkez veya taşra teşkilatında oluşturulan komisyonları,

    h) İhale Komisyonları Kararı: Taşınmaz malın kiralanmasıyla ilgili ihale komisyonunca alınan kararı,

    ı) İhale Yetkilisi: İhale yapılmasına onay veren ve ihale sonucunu onaylayan kişiyi, kurulları veya kendilerine yetki devri yapılmış görevlileri,

    i) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri veya ortak girişimleri,

    j) Kira: Teşekkülün mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kiraya verilmesini,

    k) Kiracı: Taşınmaz malların kiraya verilmesi ihalesine iştirak eden ve kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    l) Merkez Teşkilatı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    m) Onay Mercii: Yönetim Kurulunca belirlenen yetki limitleri dâhilinde; merkezde, Yönetim Kurulunu, Genel Müdürü, genel müdür yardımcısını, daire başkanını veya müstakil müdürü; taşrada ise ilgili müdürlüğün harcama yetkisine sahip en üst amirini,

    n) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

    o) Sosyal Tesis: TEİAŞ personelinin günlük veya daha uzun süreli beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak misafirhane, lokal, dinlenme tesisi, kreş, anaokulu, kamp, büfe, kantin, manav, çay ocağı, berber salonu ve benzeri olarak tefrik veya tahsis edilen veya kullanılan yerleri,

    ö) Sözleşme: Teşekkül ile kiracı arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    p) Şartname: Taşınmaz mal kiralama işlerinin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren sözleşme eki belge veya belgeleri,

    r) Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu işlerin rayiç bedelini, taşınmazın değerleme gününde ve bulunduğu yerde cari olan normal kiralara nispetle kiraya verenin alabileceği yıllık kesintisiz kira geliri tutarını,

    s) Talep Sahibi Ünite: Taşınmaz malın kiralanmasıyla ilgili ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

    ş) Taşınmaz Mal: Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen taşınmazlar hariç olmak üzere; TEİAŞ'nin mülkiyetinde olan taşınmaz mallardan kârlılık ve verimlilik ilkeleri gereği kiraya verme yoluyla değerlendirilmesi gereken taşınmazları,

    t) Taşra Teşkilatı: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olan iletim tesis işletme topluluğunu,

    u) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

    ü) Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini (TEİAŞ),

    v) Uygun Bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,

    y) Ünite: Teşekküle bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan tesis ve işletme birimlerini,

    z) Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan tüzel kişileri,

    aa) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kiralanacak Taşınmazların Tespiti ile Komisyonların Kuruluşu ve Görevleri

    Kiralanacak taşınmazların tespiti

    Madde 5 - (1) Kiraya verilecek taşınmaz malları belirlemeye, ilgili birimin talebi ve kamulaştırmayla ilgili daire başkanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Kamulaştırma yoluyla elde edilen gayrimenkuller için öncelikle 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen vazgeçme esası ve geri alma hakkının uygulanması, sonuç alınamaması hâlinde bu araziler, talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla kiraya verilmek suretiyle değerlendirilir.

    Değer tespit komisyonlarının kuruluşu

    Madde 6 - (1) Değer tespit komisyonları, merkez ve taşra teşkilatı değer tespit komisyonlarından oluşur ve bu komisyonlar aşağıdaki üyelerden teşekkül eder.

    a) Merkez taşınmaz mal değer tespit komisyonunun kuruluşu:

    1) Başkan: Enerji İletim Hatları Proje Tesis Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığından müdür veya müdür yardımcısı,

    2) Üye: Enerji İletim Hatları Proje Tesis Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığından müdür yardımcısı veya teknik şef,

    3) Üye: Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığından müdür yardımcısı veya teknik şef düzeyinde inşaat mühendisi,

    4) Üye: Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığından müdür yardımcısı veya teknik şef düzeyinde makine mühendisi,

    5) Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından müdür yardımcısı veya şef,

    6) Üye: İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından müdür yardımcısı veya şef,

    7) Üye: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından müdür yardımcısı veya şef.

    b) Taşra teşkilatı taşınmaz mal değer tespit komisyonunun kuruluşu:

    1) Başkan: Grup müdür yardımcısı, müdür veya müdür yardımcısı,

    2) Üye: Emlak kamulaştırma biriminden teknik şef veya başmühendis,

    3) Üye: İnşaat biriminden teknik şef veya başmühendis,

    4) Üye: Satınalma ve ticaret biriminden şef,

    5) Üye: Muhasebe biriminden şef,

    6) Üye: Makine ikmal biriminden teknik şef veya başmühendis,

    7) Üye: İlgili birimden şef.

    (2) Taşınmaz mal değer tespit komisyonları biri başkan olmak üzere, tek sayıda ve en az yedi kişiden ve asil üye sayısı kadar yedek üyelerden oluşur. Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır.

    (3) Merkez taşınmaz mal değer tespit komisyonunda yer alacak kişiler; İletim Hatları Proje Tesis Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla belirlenir.

    (4) Taşra taşınmaz mal değer tespit komisyonunda yer alacak kişiler, satınalma ve ticaret biriminin teklifi ve en üst amirin onayı ile belirlenir. Üyelerde eksiklik olması hâlinde komisyon üyeliğine en yakın taşra teşkilatından, bu teminin mümkün olmaması hâlinde ise merkezden eleman talep edilir.

    Değer tespit komisyonlarının görevleri

    Madde 7 - (1) Merkezde ve taşrada kiraya verilecek taşınmazların değer tespitlerinin, oluşturulacak değer tespit komisyonları tarafından yapılması esastır.

    (2) Taşınmaz mal değer tespit komisyonları, kendisine iletilen kiraya vermeye konu olan taşınmazın değerleme günündeki kira bedelini ihale komisyonunca verilecek yeterli ve uygun süre içinde taşınmazı yerinde görerek, inceleyerek ve gerekli piyasa araştırmalarını yaparak en doğru ve sağlıklı biçimde belirlerler.

    (3) Taşınmazın kiraya verilmesinde; taşınmazın kiraya verme zamanındaki yıllık kesintisiz kira geliri tutarını sağlıklı ve doğru olarak belirlemek, değer tespit komisyonunun temel görevidir. Tespitte rayiç bedel esas alınır.

    (4) Taşınmazın kiraya verilmesinin en uygun fiyattan yapılabilmesi, bedelin doğru tahmin edilebilmesine bağlıdır. Bu nedenle, değer tespit komisyonunun bedel tahmini için mahallinde belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek ve ihtisas odaları, bilirkişiler, noter, tapu daireleri, emlak büroları, özel kesim kuruluşlarından geniş boyutlu bir fiyat araştırması ve soruşturması yapması görevi kapsamındadır.

    (5) Değer tespit komisyonu; kiraya verilecek taşınmazın;

    a) Cinsini ve nevini,

    b) Yüz ölçümünü,

    c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

    ç) Vergi beyanını,

    d) Değerleme tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

    e) Arazilerde taşınmaz malın kiralama tarihindeki mevkiine ve şartlarına uygun olarak kullanılması hâlinde getireceği net gelirini,

    f) Yapılarda kiralama tarihindeki resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,

    g) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,

    esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın tahminî kira bedelini tespit eder.

    (6) Tahminî bedel, KDV dikkate alınmaksızın tespit edilir. Bu durum ihale duyurusunda ve şartnamede açıkça belirtilir.

    (7) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği "Tahmin Edilen Kira Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı"nda gösterilir. Tutanak asıl evrak arasında saklanır.

    (8) Düşük bedel tahmin edilmesinin; taşınmazın rayiç bedelinden daha düşük fiyatla kiraya verilmesinin Teşekkül gelirlerinde artışa engel veya eksilmeye neden ve öz kaynağın azalmasına sebep olacağı ve Teşekkülü zarara uğratacağı ve bu zararın sorumluluk getireceği dikkate alınarak değer tespit komisyonunca tahmin edilen bedelin olabildiğince doğru saptanmasına özen gösterilir. En doğru bedelin tespiti için fiyat araştırmalarına gereken önem verilir.

    (9) Gerekli görülmesi hâlinde gerekçeleri açıklanmak kaydıyla ilgili dairenin uygun görüşü ve Genel Müdür oluru alınarak değer tespitleri Teşekkül dışındaki o konuda uzman kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir.

    Yetki limitleri

    Madde 8 - (1) Teşekkül taşınmaz mallarının kiraya verilmesinde günün koşullarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen satınalma ve ihale organlarının yetkilerine ilişkin parasal sınırlar esas alınır.

    Yetki limitlerinin aşılması

    Madde 9 - (1) Taşınmaz mal kiraya verilmesinde yetki limitleri hiç bir şekilde aşılamaz. Taşınmaz mal kiraya verilmesi ihalelerinde ilk ihale onayı alınmasından sonra ihale devam ederken yetki limitlerinin aşılması durumunda Yönetim Kurulundan onay alınması zorunludur.

    Yetki devri

    Madde 10 - (1) Yönetim Kurulu ve Genel Müdür bu Yönetmelik kapsamındaki taşınmaz mal kiraya verme işlemlerindeki yetkilerini; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 10 uncu bendine, 13 üncü maddesinin 7 nci bendine, TEİAŞ Ana-statüsünün 9 uncu maddesinde belirtilen yetki devrine ilişkin hükümlere uygun olarak astlarına devredebilir. Yetki devri tamamlanmadıkça taşınmaz mal kiraya verme ihaleleriyle ilgili işlemlere başlanılmaz.

    İhale komisyonlarının kuruluşu ve toplanması

    Madde 11 - (1) Taşınmaz Mal Kiraya Verme İhale Komisyonları; merkez ve taşra teşkilatı ihale komisyonlarından oluşur.

    (2) Merkez taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonu Genel Müdür, taşra müdürlükleri taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonu taşra ünitesinin harcama yetkisine sahip en üst amirinin onayıyla belirlenir ve aşağıdaki üyelerden teşekkül eder.

    a) Merkez taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonunun kuruluşu:

    1) Başkan: İlgili Genel Müdür Yardımcısı,

    2) Üye: I. Hukuk Müşaviri,

    3) Üye: Enerji İletim Hatları Proje Tesis, Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanı,

    4) Üye: Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanı,

    5) Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı,

    6) Üye: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

    7) Üye: İlgili Daire Başkanı.

    b) Taşra müdürlükleri taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonunun kuruluşu:

    1) Başkan: Grup müdür yardımcısı, müdür veya müdür yardımcısı,

    2) Üye: Hukuk müşaviri veya avukat,

    3) Üye: Makina ikmal başmühendis veya mühendisi,

    4) Üye: İnşaat başmühendis veya mühendisi,

    5) Üye: Emlak kamulaştırma başmühendis veya mühendisi,

    6) Üye: Muhasebe şefi,

    7) Üye: Satınalma ve ticaret şefi.

    (3) Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonları, biri başkan olmak üzere, tek sayıda ve en az yedi kişiden ve asil üye sayısı kadar yedek üyelerden oluşur ve ihale onayından hemen sonra ihale onay merciinin Oluru ile kurulur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

    Merkez ihale komisyonunun görevleri

    Madde 12 - (1) Merkez taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) İhale yetkilisi tarafından havale edilen taşınmaz mal kiraya verilmesi konularında, ihale gün ve saati ile diğer şartlarını belirlemek ve vereceği kararla ihaleyi sonuçlandırmak.

    b) Onay mercileri tarafından verilen taşınmaz malı kiraya verme izninin havalesi üzerine, taşınmaz malın kiraya verilmesine ilişkin ihale işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen ihale usul ve esasları içinde, ihalede saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, kârlılık ve verimlilik ilkelerini gözeterek yürütmekle ve en uygun bedel üzerinden verecekleri kiralama kararı ile ihaleyi sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Bu doğrultuda; Teşekkül yararına en uygun ihale koşul, esas ve yöntemlerini seçerek ve belirleyerek uygularlar. Taşınmazı yerinde görerek incelerler. Taşınmaz mal değer tespit komisyonuna kiraya verilecek olan taşınmazın kiraya verilme zamanındaki yıllık kesintisiz kira geliri bedelini KDV dikkate alınmaksızın, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kiralamayla ilgili vergi, resim ve harçlar kiracıya ait olmak üzere tespit ettirirler. Bu bedeli gerektiğinde tahkik ettirirler. Rayiç bedelden düşük olmamak koşuluyla teklif edilen bedellerin en yükseği olan uygun bedel üzerinden geçici kiralama kararı alarak gerekçeli geçici kiralama kararını ve bu karara esas olan belgeleri, kesin kiraya verme kararının alınması için yöntemine uygun yazışmalarla onay merciine sunarlar.

    (2) Merkez taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonunun sekreteryasını Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı yürütür.

    Taşra ihale komisyonlarının görevleri

    Madde 13 - (1) Taşra müdürlükleri taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) En üst amir tarafından havale edilen taşınmaz mal kiraya verilmesiyle ilgili ihale konularını inceleyerek, konuya ilişkin görüşlerini bir kararla sunmak.

    b) İlgili birimce hazırlanmış mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca ilişkin görüşlerini bir kararla sunmak.

    c) Onay mercileri tarafından verilen taşınmaz malı kiraya verme izninin havalesi üzerine, taşınmaz malın kiraya verilmesine ilişkin ihale işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen ihale usul ve esasları içinde, ihalede saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, kârlılık ve verimlilik ilkelerini gözeterek yürütmekle ve en uygun bedel üzerinden verecekleri kiralama kararı ile ihaleyi sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Bu doğrultuda; Teşekkül yararına en uygun ihale koşul, esas ve yöntemlerini seçerek ve belirleyerek uygularlar. Taşınmazı yerinde görerek incelerler. Taşınmaz mal değer tespit komisyonuna kiraya verilecek olan taşınmazın kiraya verilme zamanındaki yıllık kesintisiz kira geliri bedelini KDV dikkate alınmaksızın, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kiralamayla ilgili vergi, resim ve harçlar kiracıya ait olmak üzere tespit ettirirler. Bu bedeli gerektiğinde tahkik ettirirler. Rayiç bedelden düşük olmamak koşuluyla teklif edilen bedellerin en yükseği olan uygun bedel üzerinden geçici kiralama kararı alarak, gerekçeli geçici kiralama kararını ve bu karara esas olan belgeleri, kesin kiraya verme kararının alınması için yöntemine uygun yazışmalarla onay merciine sunarlar.

    (2) İhale Komisyonu sekreteryasını Ticaret ve Satınalma Servisi yürütür.

    Sekreteryanın görevleri

    Madde 14 - (1) Sekreteryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonu gündemini komisyon başkanının bilgisi dâhilinde belirleyerek komisyon üyelerine duyurmak.

    b) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

    c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat mektuplarını ve teklif fiyatlarını tutanağa yazmak.

    ç) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere ihale komisyon toplantı çağrısı ile ihale dokümanının birer örneğini, ihale komisyonu üyelerine dağıtmak.

    d) Tutanakları komisyon üye ve başkanına imzalatarak bir dosyada saklamak.

    Komisyon başkan ve üyelerinin bulunmaması

    Madde 15 - (1) Komisyon toplantılarına, başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Yedek üyeler ancak, asıl komisyon üyelerinin yıllık izinli, raporlu veya resmî görevle il dışında olmaları hâlinde bu süre için komisyona katılır.

    Komisyon kararları

    Madde 16 - (1) Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonlarında kararlar oy çokluğuyla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. İhale gün ve saatinin belirlenmesi ve teklif zarflarını açma işlemleri hariç olmak üzere, ihale komisyonu kararları yetki limitine göre ihale onayını veren merci onayı ile yürürlüğe girer.

    Komisyon kararlarının yeniden incelenmesi

    Madde 17 - (1) Sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. İhale komisyon kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir ve onay merciine tekrar sunulur.

    Komisyonların kararlarında göz önünde bulunduracağı hususlar

    Madde 18 - (1) Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonları, talep sahibi ünite tarafından bildirilen istem doğrultusunda isteklilerin ticari durumu ve imkânları, Teşekkülle olan iş ilişkileri, taahhütlerine karşı bağlılıkları, genel olarak iş tutumları, fiyatı, süresi, ödeme şartları, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi, Teşekkülün menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idarî şartnameye uygun olanlar arasından kârlılık açısından en uygun teklifi veren istekliyi ve uygun bedeli kararlarında belirtir.

    Komisyon kararlarının saklanması

    Madde 19 - (1) İhale ile ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyon kararları, sekreterya tarafından her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyon kararlarından istemeleri hâlinde birer suret ihale komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce, gizliliğin korunması için gereken tedbirleri alır.

    (2) Komisyon kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Hazırlık

    İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

    Madde 20 - (1) İhaleye konu olan taşınmaz malın işlem gördüğü dosyaya; onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.

    Şartname hazırlanması

    Madde 21 - (1) İhale konusu taşınmaz mal kiraya verilmesiyle ilgili işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve eklerinin talep sahibi ünitece hazırlanması esastır. Ancak, söz konusu taşınmaz malın kiraya verilmesiyle ilgili işin özelliği nedeniyle, şartnamesinin Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili şartname ve ekleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilere ve/veya kuruluşlara bedeli karşılığı hazırlattırılabilir.

    Şartnamelerde bulunması gereken hususlar

    Madde 22 - (1) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

    a) İşin adı, niteliği, nevi ve miktarı,

    b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,

    c) İhale usulü, ihale tarihi ve saati ile tekliflerin verileceği adres,

    ç) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    d) Taşınmaz malın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve durumu,

    e) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarına ve kesin teminata ait şartlar,

    f) Taşınmazı teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

    g) İhalenin yalnız yerli isteklilere açık olup olmadığı ve ihaleye katılamayacak olanlar,

    ğ) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu,

    h) Bütün tekliflerin ret edilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu ve isteklilerin bu nedenle Teşekkülden herhangi bir parasal talepte bulunamayacağı,

    ı) Taşınmaz mal kira süresi, kira bedelinin tahsili, gecikme hâlinde alınacak cezalar,

    i) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler,

    j) İhaleyi yapıp yapmamakta Teşekkülün serbest olduğu,

    k) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç onbeş takvim günü içinde onay merciince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

    l) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

    m) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

    n) Ödeme yeri ve şartları,

    o) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartlar,

    ö) İhtilafların çözüm şekli.

    Onay belgesi

    Madde 23 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, komisyonca belirlenen tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacak ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname, sözleşme veya taahhüt senedi gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

    (2) Hazırlanan Onay Belgesini ihale yetkilisi onaylar.

    İhalenin ilanı

    Madde 24 - (1) İhale konusu olan işler aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

    a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

    1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

    2) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bir numaralı alt bentte belirtilen süreler içinde Teşekkülün internet sayfası ile hükûmet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

    b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yılı merkezî yönetim bütçe kanununda yer alan (i) cetvelinde belirtilen miktarı aşan ihale konusu işler (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir.

    c) Tahmin edilen bedeli (b) bendine göre belirlenen miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazete'de ilan edilir.

    İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

    Madde 25 - (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,

    b) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri, ve miktarı,

    c) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

    ç) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

    d) Tahmin edilen bedel, alınacaksa geçici teminat miktarı,

    e) İsteklilerden aranan belgelerin neler olduğu,

    f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

    Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan

    Madde 26 - (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılmaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.

    İlanın uygun olmaması

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

    (2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede Teşekkülün yararı varsa, ihale ve sözleşme Genel Müdürün onayı ile geçerli sayılabilir.

    (3) İhalenin veya sözleşmenin Teşekkülce bozulması hâlinde, kiracının fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları verilir.

    İhalenin tatil gününe rastlaması

    Madde 28 - (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır.

    (2) İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

    Tekliflerin açılma zamanı

    Madde 29 - (1) Tekliflerin açılma zamanı, Teşekkülün çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Posta Telgraf ve Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

    İhaleye katılımda yeterlik kuralları

    Madde 30 - (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

    a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

    1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumuyla ilgili belgeler,

    2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

    3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

    b) Meslekî ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

    1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

    2) İsteklinin ihale konusu kiralama işleri için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği Teşekkülce kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

    3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

    4) İhale konusu işle ilgili isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren belgeler,

    5) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

    6) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

    7) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

    İhalelere katılamayacak olanlar

    Madde 31 - (1) Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

    a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

    c) Teşekkülün ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

    ç) Teşekkülün ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

    d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

    e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

    (2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

    (3) Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

    (4) Teşekkül bünyesinde bulunan veya Teşekkül ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler Teşekkülün ihalelerine katılamazlar.

    (5) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

    (6) Bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi hâlinde bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Ortak girişim

    Madde 32 - (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ortak girişim üyeleri kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair noter tasdikli anlaşmayı teklifleri ile birlikte verirler. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. Noter tasdikli iş ortaklığı anlaşması sözleşmenin ekinde yer alır. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin, taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

    Geçici teminat

    Madde 33 - (1) İsteklilerden, kiraya vermede tahmin edilen bir yıllık kira bedelinin %3'ü oranında geçici teminat alınır.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler

    Madde 34 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Tedavüldeki Türk parası veya teklifindeki yabancı para birimi üzerinden nakit para,

    b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

    ç) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri süresiz teminat mektupları,

    d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri süresiz teminat mektupları,

    (2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    (3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilere ait teminat mektupları ihaleden sonra bir yazı ile merkezde Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına, taşrada ise Muhasebe Birimine gönderilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise istemeleri hâlinde fotokopilerinin arkasına alındı imzası alınarak firma yetkililerine hemen iade edilir, alınmayanlar ise bir yazı ekinde ilgili bankasına gönderilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

    (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    (5) Her ne suretle olursa olsun, Teşekkülce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Teminat mektuplarının süresi

    Madde 35 - (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az doksan gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması hâlinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Teşekkül tarafından belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

    Uygun bedelin tespiti

    Madde 36 - (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

    Madde 37 - (1) Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

    Madde 38 - (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    (2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

    Madde 39 - (1) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, onay merciince karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

    (2) Onay merciince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

    Madde 40 - (1) Onay merciince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    (2) İhale kararlarının onay merciince iptal edilmesi hâlinde, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam teklifleri

    Madde 41 - (1) Teklifler verildikten sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı hâller dışında zam teklifleri kabul edilmez.

    İhalede hazır bulunmayan istekliler

    Madde 42 - (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

    Madde 43 - (1) Teşekkülün gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

    (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ve para karşılığı şartname alanlara bir yazı ile, yeni şartname alacaklara ise şartname satılmayarak duyurulur. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri ve varsa eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

    (4) İhalenin iptal edilmesi hâlinde yatırılan şartname bedeli iade edilmez.

    Tekliflerin geçerlilik süresi

    Madde 44 - (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İhale Usulleri

    İhale usullerinin neler olduğu

    Madde 45 - (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Kapalı teklif usulü,

    b) Açık teklif usulü,

    c) Pazarlık usulü.

    Kapalı teklif usulünün uygulanması

    Madde 46 - (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    (2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin verilmesi

    Madde 47 - (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    (2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Dış zarfların açılması

    Madde 48 - (1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    (2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmaz ve işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç zarfların açılması

    Madde 49 - (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    (2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 46 ncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale sonucunun karara bağlanması

    Madde 50 - (1) Kabul edilen teklifler incelenerek;

    a) İhalenin yapıldığı, ancak onay merciinin onayına bağlı kaldığı,

    b) İhalenin yapılmadığı,

    hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    Tekliflerin aynı olması

    Madde 51 - (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması hâlinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet, aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması hâlinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin yapılamaması

    Madde 52 - (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.

    Açık teklif usulünün uygulanması

    Madde 53 - (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    (2) İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 46 ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

    (3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    Açık teklif usulünde ihale

    Madde 54 - (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminatı verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

    (2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    (3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir.

    (4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

    (5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

    İhalenin yapılamaması

    Madde 55 - (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.

    Pazarlık usulünde ihale

    Madde 56 - (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya birden fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    (2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Sözleşme

    İhalenin sözleşmeye bağlanması

    Madde 57 - (1) Kira ihalelerinde sözleşme düzenlenir. Sözleşme, Teşekkül adına onay mercii tarafından imzalanır.

    Kesin teminat

    Madde 58 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce kiracıdan ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

    (2) Kiracının bu zorunluluğa uymaması hâlinde, protesto çekmeğe ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Teşekkül adına gelir kaydedilir.

    (3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    (4) Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

    Kesin teminatın geri verilmesi

    Madde 59 - (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve kiracının bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairesinden ilişiksiz belgesi getirilmesi hâlinde kiracıya geri verilir.

    Sözleşme yapılmasında kiracının görev ve sorumluluğu

    Madde 60 - (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde kiracı, 39 uncu maddeye göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi Teşekküle vermek zorundadır.

    (2) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak koşuluyla, sözleşmeyle ilgili her türlü resim, harç ve vergiler kiracıya aittir.

    (3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Teşekkül adına gelir kaydedilir.

    (4) Arazilerin, büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmaz malların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmelerin notere tescili zorunlu değildir.

    (5) Arazilerin, büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiraya verilmesi anında düzenlenecek sözleşmeler bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir ve sözleşmeyi bunlar da imza eder.

    Teşekkülün görev ve sorumluluğu

    Madde 61 - (1) Teşekkül, 60 ıncı maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre kiraya verilen taşınmaz malları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren en çok onbeş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Kiracı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

    (2) Tebligatın 40 ıncı maddedeki sürede yapılmamasından dolayı Teşekkülün zararına sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

    Kiracının sözleşmenin bozulmasına neden olması

    Madde 62 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra kiracının taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Teşekkülün en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Teşekkül adına gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    (2) Gelir kaydedilen kesin teminat, kiracının borcuna mahsup edilemez.

    Kiralarda sözleşme süresi ve uzatılması

    Madde 63 - (1) Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi üç yıldan fazla olamaz. İlk yıl kira bedeli ihale bedelidir. Takip eden yılların kira bedelleri, önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranının) bir önceki yıl kira bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kira bedeline ilavesi suretiyle arttırılır.

    (2) İlk aya ait kira bedeli, sözleşmenin düzenleneceği tarihten önce peşinen ve defaten ilgili birimin muhasebe servisine ya da banka hesap numarasına yatırılır. Müteakip aylar kira bedelleri ise, her ay en geç sözleşmenin düzenlendiği tarihe tekabül eden tarihe kadar peşin ve defaten ilgili birimin muhasebe servisine yada banka hesap numarasına yatırılır.

    (3) Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine ticari temerrüt faiz oranı uygulanır.

    (4) Yıllık kira bedelinin nasıl tespit ve hesap edileceği, güvence bedeli, süre, ödeme tarihi, ödenmeyen kısma uygulanacak gecikme zammı ve nispeti gibi esaslar "Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi" ve sözleşmesinde gösterilir.

    Sözleşmenin devri

    Madde 64 - (1) İhale süresi ile sınırlı olarak sözleşme; büfe, kantin, manav, lokal, çay ocağı , berber salonu gibi yerler Genel Müdürün, bunun haricindeki yerler Yönetim Kurulunun izni ile başkasına devredilebilir veya ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması hâlinde sözleşme bozulur ve kiracı hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır.

    Kiracının ölümü

    Madde 65 - (1) Kiracının ölümü hâlinde, Teşekküle borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı varislerine verilir. Ancak, Teşekkül varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    Kiracının iflası hali

    Madde 66 - (1) Kiracının iflas etmesi hâlinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 62 nci maddeye göre işlem yapılır.

    Kiracının ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hâli

    Madde 67 - (1) Kiracı sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hâllerin oluşundan itibaren otuz gün içinde Teşekkülün kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

    (2) Eğer kiracı, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

    (3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması hâlinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 63 üncü maddeye göre işlem yapılır.

    Kiracının birden fazla olması hali

    Madde 68 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, kiracılardan birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi hâller sözleşmenin devamına engel olmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Kiraya Verilmesi Yasak Olan Yerler

    Kiraya verilmesi yasak olan taşınmaz mallar

    Madde 69 - (1) Yürürlükteki mevzuat gereği kiraya verilmesi yasaklanan yerler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Geçici iş ve hizmetler için kiraya verilecek taşınmaz mallar

    Madde 70 - (1) Gezginci tiyatro, cambazhane, sirk, mevsimlik ve seyyar açık hava sineması, lunapark, ambar gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere üç aya kadar kiralanması istenilen taşınmaz mallar; pazarlık usulü ile uygun bedel üzerinden kiraya verilebilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    Teşekkül ile kanun kapsamına giren idareler ve kamu kuruluşları arasındaki işler

    Madde 71 - (1) Teşekkül ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen kamu kuruluşları arasındaki ihale işleri değer tespit komisyonunca yapılan kıymet takdirinden sonra Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak yapılır. Bu durumda, geçici ve kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması hâlinde notere tescili zorunlu değildir.

    Kıymet takdiri

    Madde 72 - (1) Bu Yönetmeliğin 71 inci maddesinde sözü edilen kıymet takdiri 6 ncı maddede belirtilen komisyonlarca yapılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

    Yasak fiil ve davranışlar

    Madde 73 - (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

    c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken Teşekküle zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

    yasaktır.

    Teşekkülce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama

    Madde 74 - (1) Bu Yönetmeliğin 73 üncü maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa Teşekkülce ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren Bakanlık verilen bu kararı Resmî Gazete'de ilan ettirir. Bu kararlar, ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer kamu kurumlarınca yapılacak ihalelere de müteahhit veya kiracı sıfatıyla katılamazlar.

    (2) Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

    (3) Üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracılar hakkında da Bakanlık tarafından bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmî Gazete'de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir.

    (4) İhaleyi yapan üniteler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Hukuk Müşavirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

    Ceza sorumluluğu ve sonuçları

    Madde 75 - (1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 85 inci maddesi gereğince; iş bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları, bu durumları iş tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile o işteki ortak veya vekilleri haklarında ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanırlar.

    (2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kiracıların, yargılama sonuna kadar faaliyetleri durdurulur.

    (3) Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre, kanun kapsamındaki işlerden mükerrer mahkûmiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiçbir nam altında kiracı olarak ihalelere katılamazlar. Bu mahkûmiyete ilişkin kararlar ilgililerin meslek sicillerine işlenir.

    Görevlilerin sorumluluğu

    Madde 76 - (1) İhale komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini tarafsızlıkla yapmadıkları, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

    Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

    Madde 77 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreciyle ilgili bütün işlemlerde, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. Kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönetmeliğin 75 inci ve 76 ncı maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Büfe, kantin, manav, lokal, çay ocağı , berber salonu gibi yerler

    Madde 78 - (1) Yönetim Kurulunca kiraya verilmesi uygun görülen merkez ve taşra teşkilatının idarî binalarında, sosyal tesislerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunan büfe, kantin, manav, lokal, çay ocağı, berber salonu gibi yerlerin elektrik, su, doğal gaz ve ısıtma tesisatı mümkünse genel tesisattan ayrılır. Bu işlemlerin yapılmasının teknik açıdan mümkün olmaması hâlinde, elektrik, su, doğal gaz ve ısıtma gibi giderlerin Teşekkülce karşılanması durumunda, bu giderler ay sonunda hesaplanarak tahsil edilir. Ödenmemesi hâlinde ticari işlerde uygulanan ticari temerrüt faiz oranı uygulanır. Devamı hâlinde bu Yönetmeliğin 62 nci maddesi uygulanır.

    Tahliye

    Madde 79 - (1) Kiraya verilen taşınmaz mallarda kira süresi dolan kiracı ihtar veya tebliğ gerekmeksizin sözleşme süresinin bitiminde kiralananı tahliye eder.

    (2) Sözleşmenin feshi hâlinde sözleşmenin fesih kararının kiracıya tebliği tarihinden itibaren yedi takvim günü içinde kiracı kiralananı tahliye eder.

    Dosyalama işlemleri

    Madde 80 - (1) Taşınmaz mal kiraya verme ihale komisyonlarınca kiraya verme konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir. Her kiraya verme için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

    (2) Dosyalarda; taşınmaz mal kiraya verilmesiyle ilgili yazılar, olur, şartnameler, duyuruyla ilgili belgeler, teklif mektupları, komisyon tutanağı ve kararlarının asılları, Yönetim Kurulu takrir ve kararlarıyla, Genel Müdür olurları, sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgelerin suretleri, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, işin mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

    Sürelerin hesabı

    Madde 81 - (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hâllerde, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Tebligat

    Madde 82 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

    Kullanılacak formlar

    Madde 83 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan aşağıdaki isimleri yazılı ve gerek görülecek diğer formlar Teşekkülce hazırlanır.

    a) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi ve Sözleşmesi,

    b) Taşınmaz malın kiraya verilmesine ait tespit ve tahmin edilen hesap tutanağı.

    Yetkili mahkeme ve icra daireleri

    Madde 84 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak kiraya verme işlemlerinden doğacak ihtilafların hallinde taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

    Madde 85 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 86 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 87 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar