TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26362

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve bölge müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine ilişkin esaslar

       Madde 4 - (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin amirleri EK-1 ve EK-2'de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

       Yönetmelikte yer almayan hükümler

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1) 1/6/1994 tarihli ve 21947 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar