SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 14/11/2006 - 2006/11240

    Resmi Gazete Tarihi : 08/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26370

    Ekli "Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 3/11/2006 tarihli ve 2404 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 31/5/1982 tarihli ve 8/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 2 -Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 64 - A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için personelin-

       a) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmuş,

       b) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

       c) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış,

       olması şarttır.

       B) Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur atanabilir.

       Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun;

       a) 1 inci derece kadrolu görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlar için en az 12 yıl,

       b) 1 ve 2 nci derece kadrolu görevlerden ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

       c) 3 ve 4 üncü derece kadrolu görevler için en az 8 yıl,

       ihtisas elde etmesini sağlayan görev ve işlerde fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır (Muvazzaf askerlikte ve okul dönemi dahil yedek subaylıkta geçen süreler yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır).

    YÜRÜRLÜK

    Madde 3 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 4 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar