SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5561

    Kanun Kabul Tarihi : 12/12/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 16/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26378

    Madde 1 - 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "c) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda,"

    Madde 2 - 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün prim ödemiş olan,"

    Madde 3 - 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 93 - Bu Kanunun 66 ncı maddesinin (c) bendi ile 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin (a) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu değişiklikle öngörülen şartları yerine getiren sigortalının hak sahiplerinin aylıkları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere başlatılır."

    Madde 4 - Bu Kanun hükümleri 18/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar