TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip Ve Tahsiline İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26396

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde Fonun gelirleri ile alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Kanunun 122 nci ve 132 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Kurul-Fon Başkanını,

       b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

       c) Kurul: Fon Kurulunu,

       ç) Tahsil Dairesi: Fonun, 5411 sayılı Kanun ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre Fon gelirleri ile Fon alacaklarının takip ve tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini tatbik etmekle görevli Tahsilat Daire Başkanlığını, bu Dairenin Grup Koordinatörlüğünü ve Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Fon personelini ve bu konuda Fon tarafından görevlendirilen avukatları,

       d) Tahsilat Daire Başkanlığı: TMSF Teşkilat Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamındaki görev ve yetkileri yerine getiren hizmet birimini,

       e) Teşkilat Yönetmeliği: 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğini

       ifade eder.

       (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip ve Tahsil Edilecek Alacaklar

       6183 sayılı Kanun kapsamındaki Fon alacakları

       Madde 4 - (1) Fon,

       a) 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirlerinin,

       b) Yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili 5411 sayılı Kanunun 108 inci maddesi kapsamında hakim ortak ve yöneticilerin banka kaynaklarını istismarından doğan alacaklarının,

       c) 5411 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı arasındaki farktan kaynaklanan alacaklarının,

       takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygular.

       (2) Fon, 5411 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi kapsamında saklı tutulan mülga 4389 sayılı Kanun hükümleri dahilinde, 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar;

       a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanların,

       b) Mülga 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların,

       c) İlama bağlı olan veya olmayan her türlü alacaklarının,

       takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

       (3) Fon, bu alacaklara 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı uygulamaya yetkilidir.

       Sarfınazar yetkisi

       Madde 5 - (1) 5411 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi kapsamında saklı tutulan mülga 4389 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Fon, 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline devam edebilir.

       (2) 2004 sayılı Kanun kapsamında icra takibine konu edilen bir alacak ile ilgili olarak bu alacağın 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmesi ve 2004 sayılı Kanun kapsamında yürütülen takiplerin ve ilgili davaların takibinden haktan feragat anlamına gelmemek üzere sarfınazar edilmesi hususunda karar alınması halinde, 2004 sayılı Kanun kapsamında alacaklı tarafından yapılan haciz, tedbir ve benzeri tüm hukuki işlemler kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre devam ettirilen takip kapsamında yapılmış işlemler mahiyetini kazanarak geçerliliklerini korur. 2004 sayılı Kanun hükümleri uyarınca uygulandığı tespit edilen ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığınca bildirilen hacizlerin, amme haczi mahiyeti kazandığı Tahsilat Daire Başkanlığınca ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilir.

       6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili Fonun yetkileri

       Madde 6 - (1) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek alacaklarla ilgili olarak Fon aşağıdaki yetkilere sahiptir:

       a) 6183 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak.

       b) Borçlu veya borçlunun malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, 6183 sayılı Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi aracılığı ile veya gerek gördüğü takdirde tahsil dairesi bulunmayan mahâllerde, o mahâldeki Maliye Bakanlığı tahsil dairesi aracılığıyla uygulamak.

       c) Takip ettiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak.

       ç) Yapacağı satışlarda; vadeli satış şartlarının, satış ilanında ve satış şartnamesinde belirtilmesi şartıyla satış bedelinin vadeli tahsiline karar vermek.

       d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satışa arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katılmak, pey sürmek ve alacağına mahsuben ihaleden mal, hak ve alacakları satın almak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fon Gelirlerinin Tahsiline İlişkin Hükümler

       Sigorta primlerinin tahsili

       Madde 7 - (1) Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli ve diğer hususlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenir. İlgili Kurul Kararı uyarınca, hesaplanarak tespit edilen prim tutarları, süresi içinde bankalarca Fonun Merkez Bankası (Ek ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./1. md.) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına ödenir.

       (2) Fon, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına esas teşkil edecek gerekli bilgilerin gönderilmesini ve bu primlerin belirlediği esaslara göre yatırılıp yatırılmadığının denetlenmesini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan ister.

       (3) Prim hesaplamasına esas teşkil eden matrah, oran ve sınırların bankalarca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun yapılan denetimler sonucu tespit edilmesi halinde doğacak prim farkları, ait oldukları dönem için belirlenen son ödeme gününden itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı ile birlikte tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Fonun Merkez Bankası (Ek ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./1. md.) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki (Değişik ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./1. md.) hesaplarına ödenmek üzere, Fon tarafından ilgili bankaya tebliğ edilir.

       (4) Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda fazla yatırıldığı tespit edilen prim tutarları, Fonun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde takip eden dönem primlerinden mahsup veya iade edilir.

       Zamanaşımına uğrayan kıymetlerden kaynaklanan gelirlerin tahsili

       Madde 8 - (1) 5411 sayılı Kanunun 62 nci maddesi kapsamında zamanaşımına uğradığı halde Fona devredilmediği tespit edilen mevduat, katılım fonu, emanet veya alacaklara, Fona gelir kaydedilmesi gerektiği tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı uygulanır. (Değişik cümle: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./. md.) Zamanaşımına uğrayan kıymetler, ilgili bankanın beyanını veya yapılacak tebliği müteakip en geç bir ay içinde gecikme zammı ile birlikte Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına, emanetler ise Fona veya Fon adına muhafaza edilmek üzere Merkez Bankasına devredilir. Zamanaşımına uğrayan kıymetlerin Fona devredilmesi ile ilgili olarak yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.

       Pay edinim ve devirleri ile sisteme girişlerde alınacak Fon payının tahsili

       Madde 9 - (1) 5411 sayılı Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde verilen pay edinim ve pay devir izinleri ile izne konu nominal sermaye tutarları, devir payının tahsil ve gelir kaydı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Fona bildirilir. Bildirime istinaden hesaplanan devir payı tutarı Fon tarafından banka hisselerini devralana tebliğ edilir. Devir payı tutarı devir işleminin tamamlanması beklenmeksizin, devralan tarafından tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Fonun Merkez Bankası (Ek ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki (Değişik ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) hesaplarına ödenir.

       (2) Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyet iznini alabilmesi için, 5411 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin kurucular tarafından Fonun Merkez Bankası (Ek ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki (Değişik ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) hesaplarına yatırılması zorunludur. Kalan kısım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Fona bildirilecek ödeme planı çerçevesinde, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tahsil edilir.

       Para cezalarının uygulanması ve tahsili

       Madde 10 - (1) 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tahsil ve gelir kaydı için Fona bildirilir. İdari para cezalarının takibine tahakkuk eden anapara üzerinden başlanır. Verilen idari para cezaları muhataba Fon tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Fonun Merkez Bankası (Ek ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki (Değişik ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) hesaplarına ödenir. Tahsil edilen tutarlardan Fona ait yüzde doksan oranındaki pay düşüldükten sonra kalan kısım Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere, tahsil tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına gönderilir.

       (2) 5411 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle hükmolunan adli para cezaları tahsil ve gelir kaydı için ilgili Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıkları tarafından Fona bildirilir. Hükmolunan adli para cezaları muhataba Fon tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Fonun Merkez Bankası (Ek ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki (Değişik ibare: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./3. md.) hesaplarına ödenir. Tahsil edilen tutarlardan yüzde elli oranındaki Fona ait pay düşüldükten sonra kalan kısım Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere, tahsil tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına gönderilir.

       Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite cezai faizlerinin tahsili

       Madde 11 - (Değişik madde: 14/01/2012 - 28173 S.R.G. Yön./4. md.)

    (1) Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite cezai faizleri Merkez Bankası tarafından tespit ve tahsil olunarak Fonun Merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına yatırılır.

       Fon gelirlerinin tahsiline ilişkin yetkiler

       Madde 12 - (1) Fonun, 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirleri, Teşkilat Yönetmeliği uyarınca Finansman Daire Başkanlığı tarafından tahsil edilir. Süresi içinde tahsil edilemeyen Fon gelirleri, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip ve tahsilini teminen, sürenin dolduğu günü takip eden iş gününde Finansman Daire Başkanlığı tarafından Tahsilat Daire Başkanlığına bildirilir. Tahsilat Daire Başkanlığı alınan bildirime istinaden, ilgili gelir için belirlenen süre bitiminden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte düzenlenen bir ödeme emri ile takibi başlatır.

    (2) Tahsilat Daire Başkanlığına bildirim süresi içinde ödenen Fon gelirleri, ödeme süresi bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı ile birlikte Finansman Daire Başkanlığınca tahsil edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Banka Kaynaklarının İstismarı

       Kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zararlardan kaynaklanan alacakların tespiti

       Madde 13 - (1) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri, 5411 sayılı Kanunun şahsi sorumluluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Kanunun 108 inci maddesi kapsamında mahiyetleri aşağıda belirtilen banka varlıklarını veya tutarlarını, Kurul tarafından verilecek süre içerisinde iade ve tazmin etmekle mükelleftir:

       a) Yöneticilere veya

       1) Bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran veya Bankanın sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle sahip olan veya bu çoğunluğa sahip olmamakla birlikte imtiyazlı hisseleri elinde bulunduran veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerden oluşan hakim ortaklarının,

       2) Hakim ortak grubuna dahil kişilerin ayrı ayrı veya birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle yönetim ve denetimini ellerinde bulundurdukları ortaklıkların,

       3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle ya da fiilen yönetimini elinde bulundurdukları ortaklıkların,

       4) Aralarında aile, sermaye ve yönetim bağı nedeniyle mali güçleri yukarıda sayılanlara bağlı kişi ve ortaklıkların

       teşkil ettiği hakim ortak grubuna kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler,

       b) Hakim ortak grubuna veya yöneticilere, doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak aktarmak amacıyla, bankanın yönetim ve denetiminin Fona devredildiği tarihten önce elden çıkarılıp çıkarılmadığına bakılmaksızın, işlemin gerçekleştiği tarihteki koşullara göre gerçek değerinin üzerindeki bir bedelle iştirak edinilmesi veya gerçek değerinin altında bir bedelle iştiraklerin elden çıkarılması suretiyle bankanın uğradığı zarar,

       c) Hakim ortak grubuna veya yöneticilere doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak aktarmak amacıyla edinilen iştirakler için ayrılan karşılıkların (b) bendindeki zararı aşan tutarı,

       ç) Bankaların hâkim ortaklarının ve yöneticilerinin; yönetim kurulu, kredi komiteleri, yöneticiler, şubeler ve diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle, banka kaynaklarını ve varlıklarını rehnetmek, teminat göstermek, açıldığı tarih itibarıyla kredibilitesi olmadığı aşikar bulunan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi ve yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo ve sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları lehine para, mal, her türlü hak ve alacak temini amacıyla kullandıkları veya başkalarına kullandırdıkları banka kaynakları ve varlıkları veya banka kaynakları ve varlıklarının dolanlı kaynak olarak kullanılması sonucu oluşan banka zararı,

       d) İştirak olup olmadığına bakılmaksızın, hakim ortak grubuna veya yöneticilere kaynak aktarmak amacıyla banka kaynaklarının yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir kuruluşa tevdiat, mevduat, kredi ve benzeri adlarla yapılanlar da dahil, depo edilmesi suretiyle kullandırılan banka kaynakları veya bu işlemler sonucu oluşan banka zararı,

       e) Karşılığında hakim ortak grubuna veya yöneticilere kredi temin etmek amacıyla kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler,

       f) Hakim ortak grubuna veya yöneticilere kaynak aktarmak amacıyla üçüncü kişilere kullandırılan ya da kullandırılmış gösterilen nakdi ve gayrinakdi krediler,

       g) Hakim ortak grubuna veya yöneticilere kaynak aktarmak amacıyla gruba dahil kişi ve ortaklıklarla ya da üçüncü kişilerle yapılan sözleşme, forward, options, swap, future gibi işlemlerden doğan banka zararı,

       ğ) Gerçeği yansıtmayan bilanço düzenlemek suretiyle oluşan fiktif kârlar üzerinden, temettü dağıtılması ve/veya bedelsiz hisse verilmesi suretiyle kaynak aktarılmasından doğan banka zararı,

       h) Hakim ortak grubuna veya yöneticilere doğrudan veya dolaylı kaynak aktarmak amacıyla gerçek değerinin üzerinde bedelle mal ve hizmet alımından veya gerçek değerinin altında bir bedelle mal ve hizmet satışından kaynaklanan banka zararı,

       ı) Hakim ortak grubuna dahil şirketlerin veya yöneticilerin ortağı olduğu şirketlerin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin piyasa fiyatlarına etki etmek amacıyla banka kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmasından kaynaklanan banka zararı,

       i) Evvelce kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın hakim ortak grubuna dahil kişi ve ortaklıklara veya yöneticilere, bankanın diğer kişi ve kuruluşlara kullandırdığı kredi faiz oranlarına göre daha düşük faiz veya komisyon oranları uygulanmak suretiyle nakdi veya gayri nakdi kredi kullandırılmasından kaynaklanan banka zararları,

       j) Hakim ortak grubuna dahil kişi ve ortaklıkların veya yöneticilerin ve/veya yöneticilerin ortağı olduğu şirketlerin kredi kartı ve/veya bireysel kredi kullanımından doğan ya da bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanmayan ve banka gideri mahiyetinde olmayan kişisel harcamalarının banka hesaplarından karşılanmasından kaynaklanan borçları,

       k) Mevzuata aykırı gerçekleştirilen işlemler veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan vergi, resim, harç, gecikme zammı, ceza, faiz, komisyon gibi ödemelerden kaynaklanan banka zararı,

       l) Hakim ortak grubuna dahil kişi ve ortaklıklardan veya yöneticilerden olan ve yukarıda tanımlanmayan banka kaynaklarının istismarına yönelik işlemlerden kaynaklanan diğer alacaklar.

       (2) Yukarıda belirtilen şekil ve suretlerde banka kaynaklarının ve varlıklarının istismar edilerek üçüncü kişiler lehine kullandırılmış olmasından kaynaklanan banka zararları ile alacakları da iade tazmin tutarına eklenir.

       (3) İade ve tazmin tutarı belirlenirken, 5411 sayılı Kanun hükümlerine göre yetkili kılınan denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda ulaşılacak tespitler dikkate alınır. Ayrıca Fon tarafından birinci fıkra kapsamında tespit edilen zararlar da iade tazmin tutarına dahil edilir.

       İade ve tazmin tutarının hesaplanması

       Madde 14 - (1) İade ve tazmin talebine konu birikmiş alacak tutarının hesaplanmasında; banka kaynak ve varlıklarının doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kullanıldığı tarihten veya maruz kalınan banka zararına mesnet teşkil eden işlem tarihinden itibaren banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, banka faiz oranlarına göre hesaplanan faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamı dikkate alınır.

       (2) İade ve tazmin tutarı, iade ve tazmin talebinin muhatapları, koşulları ve ödeme süresi Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının önerisi ile Kurul tarafından belirlenir. İade tazmin tutarının, verilen süre içerisinde ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar, ödenmemesi halinde ise ödeme süresinin sonuna kadar banka defter, kayıt ve belgelerine göre faiz yürütülür.

       (3) İade ve tazmine konu banka kaynaklarına ve bu suretle uğranılan zarara mahsuben Bankanın Fona devir tarihinden iade ve tazminin talep tarihine kadar yapılan ödemeler iade ve tazmin tutarının belirlenmesinde dikkate alınır.

       İade ve tazmin talebinin içeriği

       Madde 15 - (1) İade ve tazmin tutarının ödeme gününe kadar işleyecek faizi ile birlikte ödenmesi, ödeme süresi ve koşulları, iade ve tazmin talep mektubu ile Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından muhataplara bildirilir.

       (2) Bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, iade ve tazmin talep mektubunda birinci fıkrada belirtilen bilgiler yanında, süresinde iade ve tazmin edilmeyen tutarın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edileceği hususu ayrıca bildirilir.

       (3) Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devrinde, Kurul verilecek süre içerisinde, kullanılan kaynakların ve bu suretle uğranılan zarar ile ödeme gününe kadar işleyecek faizinin iade ve tazmin edilmesine veya Fon tarafından uygun görülecek biçimde teminatlandırılmasına veya ortaklara ait hisselerin üçüncü kişilere devredilmesine karar verebilir. Bu halde iade ve tazmin mektubunun içeriği Kurul kararı çerçevesinde belirlenir.

       İade ve tazmin talebine konu tutarın takip ve tahsili

       Madde 16 - (1) Bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade ve tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağı haline gelir ve Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının, ödeme süresi sonu itibariyle hesaplanan iade tazmin tutarı ve muhatapları ile gerekli diğer bilgileri içeren yazılı bildirimi üzerine Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı uygulanarak takip ve tahsil edilir. Takibe ödeme emri gönderilmek suretiyle başlanır.

       (2) Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devrinde süresi içinde ödenmeyen iade ve tazmin tutarının davaya konu edilmesine Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının önerisi üzerine Kurul tarafından karar verilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip ve Tahsil Yetkilerinin Kullanılması

       Takip işlemlerinin başlaması

       Madde 17 - (1) 6183 sayılı Kanun çerçevesinde, 5411 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine istinaden Fon gelirlerinden kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemine, Finansman Daire Başkanlığının talebi üzerine ödeme emri gönderilmek suretiyle; 5411 sayılı Kanunun 108 inci ve 135 inci maddelerinden kaynaklanan alacaklarının takip ve tahsiline ise Kurul kararı ile Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından başlanır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bilahare Kurul onayına sunulmak üzere Fon Başkan Yardımcılığı oluru ile takibe başlanır.

       Ödemeye çağrı mektubu

       Madde 18 - (1) Kurul tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı kararlaştırılan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak Kurul kararında belirtilen alacak miktarı üzerinden veya Kurul kararında miktar belirtilmemişse ilgili birimler tarafından belirlenecek tutar üzerinden 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre borcun bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya ödemeye çağrı mektubu gönderilir.

       (2) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklar ve 2004 sayılı Kanun kapsamında yapılan takiplerden sarfınazar edilerek kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmesine karar verilen alacaklar ile vadesi ilgili kanun, mevzuat veya düzenleyici işlemlerle belirlenmiş olan alacaklarla ilgili olarak ödemeye çağrı mektubu gönderilmeksizin, takip işlemine ödeme emri ile devam edilir.

       (3) Ödemeye çağrı mektubunda borçlunun adı ve soyadı/ünvanı, adresi, borcun miktarı ile borca ilişkin diğer bilgiler ve borcun nereye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

       (4) Ödemeye çağrı mektubu Grup Koordinatörü tarafından imzalanarak gönderilir.

       Ödeme emri

       Madde 19 - (1) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklar ve 2004 sayılı Kanun kapsamında yapılan takiplerden sarfınazar edilerek kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmesine karar verilen alacaklar ile diğer Fon alacaklarını vadesinde ödemeyenlere, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu Grup Koordinatörü tarafından imzalanan ödeme emri ile tebliğ edilir.

       (2) Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyeti ve miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı bildirilir. Ayrıca, borçlunun 6183 sayılı Kanunun 114 üncü maddesindeki görevleri ve bu görevleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza ödeme emrinde kendisine bildirilir.

       Mal bildirimi

       Madde 20 - (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 günlük süre içinde, borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın, nev'ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazılı olarak tahsil dairesine bildirmesidir. Mal bildiriminin borçlu tarafından sözlü olarak yapılması halinde, tutanak düzenlenerek borçlu ile birlikte imzalanır.

       (2) Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlıyarak 15 gün içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler hakkında 6183 sayılı Kanunun 112 nci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunmak üzere gerekli bilgi ve belgeler Hukuk İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

       Mal bildiriminde bulunulmaması

       Madde 21 - (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 7 günlük süre içinde borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, hakkında hapsen tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla, gerekli bilgi ve belgeler icra hakimliğine yazılı talepte bulunulmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

       Suç duyurusu

       Madde 22 - (1) 6183 sayılı Kanun uyarınca ceza gerektiren hallerin tespiti durumunda hazırlanacak işlem dosyası sureti suç duyurusunda bulunmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

       Haciz varakası

       Madde 23 - (1) Haciz işlemleri, tahsilat ekiplerince düzenlenen ve Tahsilat Dairesi Grup Koordinatörü tarafından tasdik edilen haciz varakasına dayanılarak yapılır.

       (2) Haciz varakasında, varakayı düzenleyen ve tasdik eden Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Fon personelinin adı, soyadı ve unvanları, varakanın düzenlenme tarih ve numarası, borçlunun adı, soyadı veya unvanı, adresi/adresleri, ödeme emrinin tebliğ tarihi ve tebliğ şekli, haczin nedeni ve yasal dayanağı, haciz konusu alacağın türü, miktarı ve vadesi gösterilir.

       (3) Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği diğer bilgiler Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

       Teminat isteme

       Madde 24 - (1) Borçlunun durumu Fon alacaklarının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, kendisinden 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen teminatlar veya Fonun uygun göreceği diğer teminatlar istenebilir.

       (2) Gösterilen teminatın Fon tarafından yeterli ve uygun bulunmaması, sonradan kısmen ya da tamamen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde; teminatın tamamlanması veya yerine başka bir teminat göstermesi borçludan istenilir.

       Kefalet

       Madde 25 - (1) Fon alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişilerin muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, kefalet ve şartları Kurulun onayına sunulur. Kurul, gösterilen kefaleti kabul edip etmemekte ve koşullarını belirlemekte serbesttir.

    Teminatlı alacaklarla ilgili işlemler

    Madde 26 - (1) Kurul tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı kararlaştırılan ve teminatı ve/veya kefili bulunan amme alacakları ile ilgili olarak, borçluya, kefile, rehin verene ve benzeri teminat borçlularına borcun tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi, ödenmediği takdirde takibe başlanacağı, teminatının paraya çevrileceği ve cebren tahsil olunacağı bildirilir.

       (2) Rehin veren, kefil ve yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri 6183 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ve aynen asıl borçluların tabi tutuldukları usullerle takip edilir.

       (3) Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından menkul veya gayrimenkul rehni yahut ticari işletme rehni tesis edilmiş olması halinde rehinli mal ve haklar 6183 sayılı Kanunun satışa ilişkin hükümleri doğrultusunda paraya çevrilir. Rehinli malların paraya çevirme işlemine başlandığı ilgili sicillere bildirilir.

       (4) Teminatlı alacağın tamamen ödenmesi ve borçlunun Fon nezdinde başkaca bir borcunun bulunmaması halinde teminatın serbest bırakılması için gerekli işlemler yapılır.

       Kanuni temsilcinin ve limited şirketlerin ortaklarının sorumluluğu

    Madde 27 - (Değişik madde: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki Fon alacakları ile ilgili olarak, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şâhsi mal varlıklarından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmü limited şirket ortakları hakkında sermaye hisseleri oranında uygulanır.

    (2) 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin uygulanmasında;

    a) Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden payı devreden ve devralan şahıslar,

       b) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar,

    amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

    (3) 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinin uygulanmasında, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

    (4) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan banka ve şirketlerin eski yöneticileri hakkında 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile mükerrer 35 inci maddesinin uygulanmasında, ilgili kanun ve mevzuat veya ana sözleşmeleri uyarınca temsile yetkilendirilmiş veya tüzel kişilerin yetkili organlarınca temsil yetkisi verilmiş kişi veya kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerden,

    a) Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinden, hâkim ortağı olan tüzel kişilerden, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerden, bu kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının kullanıldığı/kullandırıldığı tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

    b) Fon bankalarının kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarında, kredinin kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

    c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacağının ilgili kuruluşa tebliğ edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca

    kanuni temsilci sıfatını haiz kişiler kanuni temsilci olarak addedilir.

    (5) Kanuni temsilciler ve limited şirketlerin ortakları aleyhine takip muamelesine, amme alacağının tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmasını müteakip kanuni temsilcilerin her birine ayrı ayrı 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre tanzim edilecek ödeme emri tebliği suretiyle başlanır.

    (6) Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

    (7) 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi; Fon tarafından devralınan şirketlerde Fon aleyhine, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi; 5411 sayılı Kanun ve mülga Bankalar kanunları kapsamında banka ve şirketlerde Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler aleyhine uygulanmaz. Fon tarafından atanan yönetici ve denetçilerle ilgili olarak 5411 sayılı Kanunun 127 nci maddesi hükümleri saklıdır.

    (8) Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.

       Yurtdışına çıkış yasağı konulması

       Madde 28 - (Mülga madde: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/3.mad.)

       İhtiyati haciz

       Madde 29 - (1) İhtiyati haciz, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki koşulların bulunması halinde, hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın, Tahsilat Daire Başkanlığı Grup Koordinatörlüğünün önerisi ve Tahsilat Daire Başkanının onayı ile haciz hükümlerine göre derhal uygulanır.

       Yetkilendirme

       Madde 30 - (1) Haciz, ihtiyati haciz ve diğer takip işlemlerinin uygulanması amacıyla Grup Koordinatörlüğü tarafından, ihtiyaç duyulduğunda, yapılacak işlemler için Fonun sözleşmeli avukatları veya diğer kişi veya kurumlar işlem yapmaya yetkilendirilebilir.

       Haciz ve satış

       Madde 31 - (1) Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya Tahsilat Daire Başkanlığınca tespit edilen borçlunun kendisinde veya üçüncü şahıslar elindeki varlıkları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haczedilerek açık artırma ile satılır.

       (2) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan açık artırmada satılamayan varlıkların pazarlıkla satışı; satış komisyonu kararının Kurul tarafından onaylanmasından sonra hüküm ifade eder. Kurul, satılan varlıkların niteliğini ve muhammen bedelini dikkate alarak onay yetkisini Başkana veya ilgili Fon Başkan Yardımcısına devredebilir.

       (3) Haczedilen varlıkların satış mahalli Satış Komisyonu tarafından belirlenir ve satış ilanında belirtilir.

       Satışa arz kararı ve satış komisyonu

       Madde 32 - (Değişik madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) Muhammen bedeli, Kurulca belirlenecek meblağı aşan varlıklar Kurulun onayını müteakip Tahsilat Daire Başkanı veya yetkilendireceği Grup Koordinatörünün başkanlığında, Tahsilat Daire Başkanının belirleyeceği bir Uzman Avukat veya Başuzman ile bir Fon Avukatı veya Fon Uzmanı veya Uzman Yardımcısından oluşan satış komisyonu tarafından satılır. Bu meblağın altındaki satışlarda satışa arz için Kurul onayı aranmaz.

       Aciz hali

       Madde 33 - (1) Borçluya ait mal, hak veya alacak tespit edilememesi halinde borçlunun aczine ilişkin aciz fişi düzenlenir.

       (2) Borçlunun mal, hak veya alacağının tespiti halinde aciz hali kendiliğinden ortadan kalkar ve takibat işlemlerine devam edilir.

       Basılı kağıtlar

       Madde 34 - (1) Fon kaynaklarının ve her türlü Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Tahsilat Daire Başkanlığınca belirlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : 2004 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilecek Alacakların Tahsilinde Kullanılacak Yetkilere İlişkin Usul ve Esaslar

       Alacakların kapsamı

       Madde 35 - (1) Fon, 5411 sayılı Kanun ve mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsile yetkili olduğu alacakları dışındaki alacaklarının takip ve tahsilini 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirir.

       Alacağın tesbiti

       Madde 36 - (1) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip olunacak Fon alacağının belirlenmesinde;

       a) Kat edilmemiş alacaklar için banka kayıtları ve kredi sözleşmesi kapsamında, faiz ödenmeyen dönemin başlangıç tarihindeki para birimi esas alınarak tespit edilen tutar,

       b) Kat edilmiş alacaklar için hesap kat ihtarnamesinde belirtilen para birimi ve tutar,

       c) Krediden kaynaklanmayan alacaklarda, alacağın dayanağı belgelerde veya banka kayıtlarında yer alan tutar,

       ç) Krediden kaynaklanmayan kesinleşmiş takip veya davalarda takip talebinde veya ilam hükmünde yer alan tutar,

       d) Protokole bağlanmış alacaklarda protokol hükümleri ile belirlenen tutar,

       e) Çekte ibraz, bono ve poliçede vade tarihindeki tutar anapara kabul edilir. Anapara tutarına temerrüt oluşan hallerde temerrüt faizi, temerrüt oluşmayan hallerde akdi faiz oranı uygulanarak faiz, komisyon, masraflar dahil olmak üzere birikmiş alacak tutarı tespit edilir.

       Alacaklarla ilgili Fonun hak ve yetkileri

       Madde 37 - (1) Fon, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek alacaklarla ilgili aşağıdaki yetkilere sahiptir:

       a) 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam eder.

       b) Fonun taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen Fon aleyhine neticelenmesi halinde, 2004 sayılı Kanunda yazılı tazminat ve cezalar Fon hakkında uygulanmaz.

       c) Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı Kanun uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dışında takip işlemlerini durdurmaz.

       ç) Fon, 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca devralınan alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanların iflâsı halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna temsilci seçmeye, 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin, üyelerinden en az birinin veya alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmeye yetkilidir.

       (2) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek alacakların takip ve tahsiline ve bu alacağın yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınacak anapara ve uygulanacak faiz oranları ile peşin, erken ödeme ve taksitlendirme koşullarına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Alacakların Takip ve Tahsiline İlişkin Genel Görev ve Yetkiler

       Genel görev ve yetkiler

       Madde 38 - (1) 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsile yetkili ve görevli olduğu alacaklarla ilgili olarak Fon aşağıdaki yetkilere sahiptir:

       a) Takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, geri almak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları belirleyeceği koşullar ile devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uygulayıp, uygulamamak, dava açıp açmamak veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek.

       b) Her türlü alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, gayrimenkul rehni ve menkul rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak.

       c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere, anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurular üzerine açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında suçtan zarar gören olarak müdahil olmak, bu davalara bağlı şahsî hakları kullanmak.

       ç) Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasını talep etmek.

       d) Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, hâkim ortağı olan tüzel kişilerin, gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketlerin, yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen şirketlerin ortaklarının bu fıkrada belirtilen şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralmak ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamak,

       e) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, olağan ticari faaliyetleri gereği gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanlarının, Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmelerine izin vermek veya bu satışları bizzat gerçekleştirmek ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup etmek veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmak ve bu işlemler ile ilgili 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın kararlar almak,

       f) Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketler ve/veya 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketler ve iştiraklerin yüzde kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve varlıkları, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere satmak,

       g) Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satmak, hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmak, ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemek, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mahsuben satın almak, satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemek veya ihale alıcısına ödetmek, bu işlemleri Kurul tarafından yürürlüğe konulan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek,

       ğ) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tabi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankaların, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin kan ve kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak, bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının kullanıldığı tarihten sonra üçüncü kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı ayni hak tesisi gibi hukuki işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dahil tüm şahısların, yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında da 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak,

       h) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya denetimindeki şirketlerde ve/veya işletmelerinde iş sözleşmesine bağlı ve/veya bağlı olmaksızın geçici veya sürekli olarak istihdam edilen şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi veya denetçisi olduğu şirketlerin; bir iş akdine bağlı olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların vekâleten ve/veya ticari mümessil ve/veya ticari vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme hükümleri gibi herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel kişilerin; edindikleri ve/veya üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, alacak ve haklar hakkında 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerini uygulamak,

       ı) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya yetkili banka mensuplarının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle yaptıkları menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da şerh edilmiş olsun veya olmasın her türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler dahil her türlü tasarrufları ile kara, hava ve deniz taşıtları gibi menkul ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi gayrimenkullerle ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, menkul veya gayrimenkul mal, finansal kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, idare ve hizmet vekâleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmelerini Kurul kararıyla geçersiz saymak,

       i) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı ile edinildiği kabul edilen alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz koymak, muhafaza altına almak ve bilahare 6183 sayılı kanun uyarınca satmak veya Fonun belirleyeceği uzman kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, alacağına mahsuben devralmak,

       j) 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan ve banka kaynağı ile edinildiği kabul edilen alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulamak.

       k) Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı halinde sorumluların malvarlıkları üzerine tedbir konulmasını yasal mercilerden talep etmek ve sorumlular aleyhine 5411 sayılı Kanunun 135 inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunmak, takip ve tahsil işlemlerini başlatmak, tespit edilen farkı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil etmek,

       l) Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından 5411 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ve Fon alacaklarının yasal teminatını oluşturan, ihtiyatî haciz veya tedbir kararları uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacakların bedelinden, Mahkemece karara bağlanan alacaklarını, devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere, imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil etmek.

       m) 5411 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan alacaklarıyla ilgili olarak katılacağı ihalelere teminatsız olarak iştirak etmek,

       n) Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satış ilanlarının borçlular dışındaki ilgililere tebliğini, ilanda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla, varsa bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile, bilinen adresi yoksa keyfiyetin ilanen tebliği suretiyle yapmak veya yaptırmak.

       o) Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerini sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak tahsil etmek,

       ö) Varlık yönetim şirketlerine Fon alacakları ile diğer varlıklarını satmak, bu şirketlere sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katılmak.

       p) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, 26/12/2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar mülga 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerini uygulamak.

       r) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile, mülga 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi başlatılan bankalar hakkında mülga 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları hükümlerinin uygulanmasına devam etmek.

       s) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa 5411 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi ve belgenin uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak verilmesini, istenecek defter ve belgelerin ibraz edilmesini talep etmek.

       ş) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyen kişiler hakkında 5411 sayılı Kanun kapsamında suç duyurusunda bulunmak.

       t) Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur.

       u) Kanunla ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Hakim Ortak ve Yöneticiler ile İlgili Alınacak Tedbirler ile Hakim

    Ortak ve Yöneticiler Aleyhine Açılacak Davalar

       Tedbirler

       Madde 39 - (1) Fon, faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankada mevduat ve katılım fonu sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü tedbiri alır.

       (2) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından ve yöneticilerinden, bunların eşlerinden, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarından, evlatlıklarından ve kendilerini evlat edinenlerden kendilerine ait gayrimenkul ve iştiraklerini, haczi caiz olan menkul hak ve alacaklarını ve menkul kıymetlerini, her türlü kazanç ve gelirleri ile yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri gayrimenkul, haczi caiz menkul, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermeleri Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenir. Mal beyannamesinin en geç yedi gün içinde Fona verilmesi zorunludur. İlgililerden alınan mal beyanı bildirimlerinin birer örneği Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından Varlık Yönetimi Daire Başkanlığına ve Tahsilat Daire Başkanlığına iletilir. Mal beyannamesi talep edilen kişiler, mal beyannamesinde gerek kendilerinde, gerekse üçüncü şahıslar nezdinde bulunan; her türlü mal, hak ve alacakları ile her türlü gelirlerinin miktarını, nev'ini, mahiyetini, vasfını, değerini, bulundukları yerleri, tapu ve diğer resmi sicil kayıtlarını ve benzerlerinden ayırt edici tüm özelliklerini belirtmek zorundadır. Bu mal beyanının hüküm ve sonuçları hakkında 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri geçerlidir.

       (3) Faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından tespit edilerek bildirilen;

       a) Gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının,

       b) Tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları ve yöneticilerinin

       mal, hak ve alacaklarına teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulması ve bu kişilerin yurt dışına çıkışlarının yasaklanması Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından mahkemeden talep edilir.

       (4) İlgililerden mal beyannamesi talep edilmesine ve ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulmasına ve bu kişilerin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasının mahkemeden talep edilmesine ilişkin işlemler Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilir.

       (5) İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları, karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava, icra ve iflâs takibine konu olmaz ise kendiliğinden ortadan kalkar. İlgililer hakkında 2004 sayılı Kanunun 11 inci bab hükümlerine göre açılacak iptal davalarında aciz vesikası şartı aranmaz.

       Şahsi sorumluluk

       Madde 40 - (1) Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin; kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında 71 inci madde hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti halinde, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Kurula öneride bulunulur. Kurul kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorumluların şahsi iflaslarına karar verilmesi ilgili mahkemeden talep edilir.

       (2) Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortakların da temin ettikleri menfaat üzerinden birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde şahsi sorumlulukları yoluna gidilir.

       (3) Fon, 2004 sayılı Kanunun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümlerinin uygulanmasını mahkemeden talep etmeye ve 5411 sayılı Kanunun 106 ncı ve 109 uncu maddeleri hükümlerini şahsi iflası istenen yöneticiler, denetçiler ve ortaklar hakkında da uygulamaya yetkilidir.

       (4) Mahkemece iflâsına karar verilenlerin iflas tasfiyesi işlemleri Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülerek sonuçlandırılır.

       (5) Bu suretle tahsil edilen tutarın, Fon tarafından ödenen mevduat ve katılım fonu tutarı ve fer'ileri mahsup edildikten sonra bakiye kısmı tasfiye halindeki veya iflâsa tabi bankaya iade edilir.

       Mali sorumluluk

       Madde 41 - (1) Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon tarafından dava açılabilir. Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından bankaya verilen zararların tazmini için bunların mali sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Kurula öneride bulunulur. Kurul kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında mali sorumluluk davası açılır.

       (2) Fon bankalarının hisselerinin üçüncü kişilere devir veya intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplere Fon tarafından kanuni halef sıfatıyla kaldığı yerden devam olunur. Bu dava ve takipler sonucunda hükmolunacak tutarlar Fona ait olur.

       (3) Fon bankalarının başka bir bankaya devredilmesi ya da başka bir banka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi halinde bu işlemlerin tamamlanmasını takip eden beş yıl içinde sorumlulukları tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine, varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini istemi ile Fon tarafından dava açılabilir. Bankaya verilen zararların tazmini için bunların mali sorumlulukları yoluna gidilmesi amacıyla Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Kurula öneride bulunulur. Kurul kararı ile belirlenen sorumlular ve sorumluluk tutarları kapsamında Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında mali sorumluluk davası açılır. Dava açılmasına dair Kurul kararı dava şartı olarak aranan genel kurul kararı yerine geçer.

       (4) Mali sorumlulukların tespitinde; banka, bağımsız denetim kuruluşları, Denetim Daire Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer kamu kurumları tarafından düzenlenen murakıp raporu, teftiş raporu, diğer denetim raporları ile yazı ve benzeri belgeler dikkate alınır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Banka Hakim Ortakları ve Yöneticileri ile Yapılacak Anlaşmaların Usul ve Esasları

       Anlaşma konusu yapılacak alacaklar

       Madde 42 - (1) Fon ile hakim ortaklar ve/veya yöneticiler arasında yapılacak olan anlaşmanın konusunu;

       a) İade ve tazmin talebine konu edilen alacaklar,

       b) Diğer Fon bankalarının bu kişilerden olan alacakları,

       c) Hakim ortaklar ve yöneticiler aleyhine açılan şahsi iflas davasına konu alacaklar,

       ç) Mali sorumluluk davasına konu alacaklar,

       d) Fonun bu kişilerden olan yukarıda sayılanlar dışındaki diğer alacakları

       teşkil eder.

       (2) Birinci fıkrada sayılan alacakların tamamının bir anlaşmaya konu edilmesi asıl olmakla birlikte;

       a) Konusunun, tutarının ve sorumlusunun aynı olması halinde mükerrer kalemlerinden birinin dikkate alınmasına,

       b) Fiili veya hukuki nedenlerle veya mutabakatsızlık nedeniyle kısmen anlaşma konusu edilmesine

       Kurul tarafından karar verilebilir.

       (3) Alacak miktarı, anlaşma kapsamına giren alacak kalemlerinin niteliğine göre Kurul tarafından belirlenecek tarih, faiz oranı ve hesaplama usulleri dikkate alınarak belirlenir.

       Anlaşma şartları

       Madde 43 - (1) Anlaşma şartları, mevcut hukuki safahat, anlaşma yapılmaması halinde alacağın yasal yollardan tahsil olunma imkanları ve süresi, haczedilmiş mal ve haklar da dahil olmak üzere mevcut teminatlar ile anlaşmayla öngörülen ödeme süresi ve ilave teminatlar gibi hususlar dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Yapılacak anlaşmalarda Kurul tarafından;

       a) Alacaktan belirli bir oranda iskonto yapılmasına ve/veya alacağın uygun görülen faiz oranları ve hesaplama usulleri çerçevesinde yeniden hesaplanmasına,

       b) Alacağın peşin veya vadeli ödenmesine, vadeli ödemede peşinat alınıp alınmayacağına, peşinat tutarının, ödeme planının ve vade süresince uygulanacak faiz oranının belirlenmesine,

       c) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakların teminat olarak alınmasının öngörülmesi halinde, teminat tesisine ilişkin koşulların belirlenmesine,

       ç) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakların devir alınmasının öngörülmesi halinde, devir koşullarının; menkul ve gayrimenkullerde mülkiyet durumu ve üzerindeki takyidatlar, hak ve alacaklarda ise teminatlar ile borçlusunun ödeme gücü gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmesine,

       d) Anlaşma koşulları çerçevesinde kaynağın kullanıldığı veya zarar doğuran işlemin gerçekleştiği veya Kurul tarafından belirlenecek tarih ve para birimi esas alınmak suretiyle borç kalemlerinin konsolide edilmesine,

       karar verilebilir.

       Muhafaza tedbirleri, takip ve davalar

       Madde 44 - (1) Anlaşmayla düzenlenen hususlar, anlaşma koşulları uyarınca anlaşmaya konu tüm borç ödenmedikçe anlaşmaya taraf olsun veya olmasın hiçbir borçlu için kazanılmış hak oluşturmaz, anlaşma dışında kalan borçluların borçtan sorumluluğunu sona erdirmez. Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece bu şahıslar hakkındaki dava ve takiplere devam edilir.

       (2) Haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve yurt dışına çıkış tahdidi gibi muhafaza tedbirlerinin uygulanması ve/veya kaldırılması, davaların açılması veya açılmış olan davaların anlaşmaya taraf olanlar ve/veya tüm davalılar yönünden, yapılan anlaşma süresince kısmen veya tamamen durdurulmasının talep edilmesi hususu anlaşma ile düzenlenebilir. Bu düzenlemelerde borçluların iktisadi faaliyetlerinin devamının temin edilmesi ve bu suretle alacakların tahsil kabiliyetinin artırılması hususları dikkate alınır.

       (3) Anlaşma kapsamında; anlaşma konusu edilen alacaklarla ilgili olarak Fon tarafından açılmış olan dava ve takiplerin borçlularca kabul edilerek kesinleştirilmesi, Fona karşı açılmış ve açılacak dava ve takiplerden feragat edilmesi düzenlenir.

       Anlaşmalarla ilgili diğer hususlar

       Madde 45 - (1) Anlaşmaya açıkça konu edilmeyen alacaklar ile ileride ortaya çıkacak sorumluluk sebeplerine ilişkin alacakların, ayrı bir anlaşma yapılmadıkça anlaşma hükümlerine tabi olmaksızın takip ve tahsil işlemlerine devam edilir.

       (2) Borçluların temerrüde düşmesi veya başka sebeplerle anlaşmanın bozulması halinde, anlaşmalarda yer alan hükümler borçlular lehine kazanılmış hak oluşturmaz. Bu durumda Fon, anlaşmaya göre durdurulan davalara, kesinleşen icra takiplerine ve alacakların tahsili işlemlerine nasıl ve hangi alacak miktarı üzerinden devam olunacağını, evvelce yapılan tahsilatların borca mahsup şekil ve sırasını belirler.

       (3) Fon alacaklarının tahsili amacıyla borçtan sorumlu olan veya olmayan kişilerle anlaşma yapılması, anlaşmaya konu edilen alacaklar protokole taraf olmayan ancak borçtan aslen veya fer'an sorumlu olan borçlular yönünden borcun nakli, imhali veya üçüncü kişi lehine işlem sonucunu doğurmaz.

       (4) Anlaşma konusu alacağın anlaşmaya uygun surette tamamen ödenmesi halinde durdurulan davalardan, durdurulan ve anlaşmaya konu edilen kısmı için feragat edilir veya dava konusunun haricen tahsil edildiği hususunda mahkemeye beyanda bulunulur. Anlaşma ile davalıların hiçbir şekil ve surette Fondan tazminat, masraf talep etmeyeceği ve Fondan talep edilecek vekalet ücretlerini üstleneceği hüküm altına alınır.

       (5) Anlaşmaya hakim ortakların ve anlaşmayı imzalayan diğer borçluların işlemiş zaman aşımı sürelerinden feragat ettiklerine dair hüküm konulur.

       (6) Anlaşmada; alacak hakkı saklı tutulmak kaydıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 19/3/1985 tarih ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun gereğince hükmedilecek veya talep edilebilecek çek tazminatından, karşılıksız çek şikayetinden ve 2004 sayılı Kanun gereğince açılmış ceza davalarından, icra ve inkar tazminatından vazgeçilmesi hususları düzenlenebilir.

       (7) Anlaşma, diğer alacaklılarla birlikte de akdedilebilir. Gerek bu halde, gerekse Fonun tek başına anlaşma yaptığı hallerde, alacağın tahsili bakımından yarar görülmesi halinde; muhafaza tedbirlerinin kaldırılması, haciz, rehin ve ipoteklerin fekki, temellük edilen hak ve alacakların temliki, temliklere istinaden tahsil olunan meblağların kısmen veya tamamen iadesi, teminatların derece ve sıraların değiştirilmesine muvafakat edilmesi veya serbest bırakılması, tahsilatların iadesi, mevcut veya yeni tesis edilecek teminatlar üzerinde kısmen veya tamamen bir veya birkaç alacaklıya öncelik tanınması, 5411 sayılı Kanunun ve 6183 sayılı Kanunun Fona tanıdığı ayrıcalık ve önceliklerden feragat edilmesi, diğer alacaklılara karşı açılan takip, şikayet, dava ve itirazlardan vazgeçilmesi, tahsilatların borca mahsup sırası ve şekli ile Fon alacağının tahsili ve teminatlarla ilgili sair hususlar anlaşma ile belirlenebilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Yetkilerin Kullanılmasından Sorumlu Birimler

       Yetkili Hizmet Birimleri

       Madde 46 - (1) Teşkilat Yönetmeliğinde verilen görev ve yetkiler kapsamında Fonun takip ve tahsilat işlemleri, Fonun hizmet birimleri tarafından koordineli olarak yerine getirilir.

       Komisyonlar

       Madde 47 - (1) Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetkilerin kullanılması aşağıda isimleri ve görev tanımları belirtilen komisyonlar aracılığı ile yerine getirilir. Komisyonların yapısı, görev ve yetkileri, yetkilerine ilişkin limitler ile diğer çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

       a) Alacak Değerlendirme Komisyonları, 2004 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri yürütülen alacak dosyalarına ilişkin peşin ödeme veya geri ödeme sözleşmesi yaparak sulh olma, alacağa mahsuben gayrimenkul ve hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu gibi menkul kıymet alımları hariç menkul malların alınması, ipotek fekki veya hacizlerin kaldırılması, ilave teminat alınması, aciz vesikasına/aciz fişine bağlanmış alacakların takip edilmemesi ile bu kapsamdaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

       b) Hukuki Değerlendirme ve İcrai Satış Komisyonları, Dava ve takipten vazgeçilmesi icrai satışlara iştirak, bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunma, sıra cetveli ve derece kararlarına itirazda bulunma ile bu kapsamdaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi ile görevlidir.

       c) Takip Değerlendirme Komisyonları; Kurula veya Kurulun yetki devri yaptığı hallerde devredilen makamın onayına sunmak üzere 2004 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemleri yürütülen 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine karar verilecek dosyaların tespitini yapmakla görevlidir.

       (2) Kurul gerekli hallerde yukarıda belirtilen Komisyonlar dışında Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetkilerin kullanılmasına yönelik Komisyonlar oluşturmaya yetkilidir.

       Grup Koordinatörlüğü

       Madde 48 - (1) Daire Başkanına başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın Oluru ile atanan Grup Koordinatörlerinin yetki ve görev alanı Daire Başkanı tarafından belirlenir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Gayrimenkullerin tahliyesi

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/2.mad.)

    (1) 5411 sayılı Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre, Fonun mülkiyetine geçen veya Fon tarafından satışı yapılarak alıcı adına tescili yapılan taşınmazlarda borçlu veya üçüncü şahıslar bulunmakta ise, alıcının tapu tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde talep etmesi halinde bu kişilere tahliye emri tebliğ edilir.

    (2) Tahliye emrinde, gayrimenkulün mülkiyetine ilişkin hukuki durumu, 15 gün içerisinde tahliye edilmesi ihtarı ve gayrimenkulün bu müddet içinde tahliye edilmemesi halinde, gerektiğinde kolluk kuvveti yardımı da alınarak tahliyenin 5411 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi kapsamında zorla gerçekleştirileceği hususları yer alır.

    (3) Verilen süre içinde tahliyenin gerçekleşmemesi halinde borçlu veya üçüncü şahıs gayrimenkulden gerektiğinde kolluk kuvveti yardımı da alınarak gayrimenkulün tahliyesi Fon tarafından gerçekleştirilir.

    (4) Tahliye edilen gayrimenkulde bulunan eşya çıkarılarak tutanak ile; hak sahibine teslim, hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşid bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya muhafaza edilmek üzere tutanak ile yediemine teslim edilir.

    (5) Fon tarafından 5411 sayılı Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre yapılan veya yapılmış olan satışlarda, satış şartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tahliye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Fonun, taahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklıdır.

    (6) Tahliyeye ilişkin masraflar gayrimenkulün yeni maliki tarafından karşılanır.

    (7) Herhangi bir nedenle Fonun mülkiyetine geçen veya Fon mülkiyetinde iken satışı yapılan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin işlemler, Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi kapsamında İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, haczedilerek üçüncü kişilere satışı yapılan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin işlemler ise Teşkilat Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir."

       Yürürlük

       Madde 49 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 50 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar