TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/12/2006 - 11456

    Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26395

    Ekli "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 8/12/2006 tarihli ve 1629 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 4 -Yüksek Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ve kıdemli üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

       1) Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı.

       2) Genelkurmay Personel Başkanı.

       3) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Personel Başkanları.

       4) Millî Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı.

       5) Millî Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı.

       6) Millî Savunma Bakanlığı Başhukuk Müşaviri.

       7) Genelkurmay Adli Müşaviri."

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar