YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 2007/11620

    Resmi Gazete Tarihi : 20/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26440

    Ekli "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 30/1/2007 tarihli ve 13029 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 147 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Hastane müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 148 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 148 - Hastane müdür yardımcısı; hastane müdürünün görevlerine yardım eder. Hastane müdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre hizmet görür. Hastane müdürünün yokluğunda onun görevini yapar."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar