REKABET KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Rekabet Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26455

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Rekabet Kurumu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Rekabet Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-l'inde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

    Ekleri pdf. formatında görebilmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar