GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5596

    Kanun Kabul Tarihi : 07/03/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 10/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26458

    Madde 1 - Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar