KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ

    Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (Ket) Yönetmeliği

    Telekomünikasyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 16/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26464

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemleri enterfere etmeyen ve enterferansa açık olarak kullanılan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, kurma ve kullanma esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrası kapsamına giren cihazlardan; Halk Bandı (CB) telsiz cihazları ile sanayi, bilimsel ve tıbbi (SBT) cihazlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak olan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Kısaltma ve tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

       a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

       b) Alçak Güçlü Aktif Tıbbi Gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

       c) Arama-Kurtarma Cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

       ç) CB Cihazları: Halk bandı telsiz cihazlarını,

       d) Dahili (Dedicated) Anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş ve cihazla birlikte tip onayı alan anteni,

       e) Dağıtıcı: Bir ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri bu ürünün güvenliğe ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

       f) DECT (Sayısal Kablosuz Telefon): Telefon hattına irtibatlandırılarak, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemi,

       g) Demiryolları Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI): Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve hat üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

       ğ) e.i.r.p: Eşdeğer İzotropik Yayılım Gücünü,

       h) e.r.p: Etkin Yayılım Gücünü,

       ı) Endüktif Sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük frekanslı telsiz sistemlerini,

       i) Enterferans (Elektromanyetik Girişim): İlgili kanun ve tüzüklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

       j) Kablosuz Mikrofon Sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz sistemini,

       k) Kablosuz Ses Sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

       l) Kanun: 2813 sayılı Telsiz Kanununu,

       m) Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri: Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı kutuları arasındaki kısa mesafeli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

       n) Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET): Genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemleri enterfere etmeyen ve enterferansa açık olarak kullanılan cihazları,

       o) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

       ö) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

       p) Maksimum Ortalama Güç: Eğer vericide güç kontrolü uygulanıyor ise vericinin yayın esnasındaki maksimum ortalama güç seviyesini,

       r) Model Araç Uzaktan Kumanda Cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde kullanılan model cihazlarının uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

       s) Otomatik Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik gidiş sağlayan tren kontrol sistemini,

       ş) Özel Mobil Telsiz 446 (PMR 446): Kısa mesafe erişimli sadece ses haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

       t) RF Algılayıcılar (Dedektörler) ve İkaz Cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

       u) SBT Cihazları: Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazlar'ı,

       ü) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

       v) Tümleşik (Integral) Anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş konnektörlü veya konnektörsüz anteni,

       y) Uzaktan Kumanda: Model Araç Uzaktan Kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz ve makinaların işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

       z) Uzaktan Ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

       aa) Üretici: Bir ürünün imalatçısını, onun yurt dışında yerleşik olması halinde Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisini, onun da yurt dışında yerleşik olması halinde bu ürünün ithalatçısını ve faaliyetleri bu ürünün güvenliğe ilişkin özelliklerini etkileyen tedarik zincirindeki diğer kişileri,

       bb) Veri İletişim Sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve sembollerden herhangi biriyle veya bunların tümüyle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

       cc) Watt (W): Güç birimini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları

       Kısa mesafe erişimli ve alçak güçlü telsiz cihazlarının kullanımı

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli ve alçak güçlü cihazlar, belirlenen şartları karşılamak ve Kurum tarafından kabul edilen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ve frekans tescillerine gerek olmaksızın kurularak kullanılabilirler.

       Belirli hizmet için kesin olarak tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazları

       Madde 6 - (1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları, video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarında kullanılan sayısal veya analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1' de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Arama-kurtarma cihazı

    Madde 7- (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan kısa mesafeli cihazlar, Tablo-2' de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Geniş band veri iletim sistemleri

    Madde 8- (1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanda veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla, sadece dahili kullanıma izin verilen geniş band veri iletim sistemleri, Tablo-3' de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri

    Madde 9- (1) Demiryollarında kullanılan; Demiryolları Otomatik Araç Tanımlama, Otomatik Tren Kontrol, Tren Koruma Sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri

    Madde 10- (1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımında yol emniyeti, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri ; Tablo-5'de gösterilen çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır.

    RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları

    Madde 11- (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları, Tablo-6'da belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Alarm sistemleri

    Madde 12- (1) Güvenlik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış Genel Alarm Sistemleri ile hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almaya yarayan telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan Kişisel Alarm Sistemleri, Tablo-7'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Model araç uzaktan kumanda cihazları

    Madde 13- (1) Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak model araç uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Endüktif sistemler

    Madde 14- (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama vb. uygulamaları kapsayan Endüktif Sistemler, Tablo-9'da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Kablosuz mikrofon sistemleri ve dinlemeye yardımcı cihazlar

    Madde 15- (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler ve dinlemeye yardımcı cihazlar, Tablo-10'da belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler

    Madde 16- (1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan alçak güçlü cihazlar, Tablo-11'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Kablosuz ses sistemleri

    Madde 17-(1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon, radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı cihazlardan oluşan kablosuz ses sistemleri, Tablo-12'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Radyo frekanslı tanımlama sistemleri

    Madde 18-(1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait kampüs veya açık alanda frekans sinyalleri yoluyla, veri iletimi, dosyalama, depolama, yer belirleme, depo arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarından data transferi, kablosuz etiket ve benzeri işlemleri yapan ve sadece dahili kullanıma izin verilen sistemler, Tablo-13'de ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)

    Madde 19- (1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde ve uyumlu (harmonize) bandda kullanılan cihazlar, Tablo-14'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    DECT (Sayısal kablosuz telefon sistemleri)

    Madde 20- (1) Lokal alanda telefon hatlarına irtibatlandırılarak kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde ve uyumlu (harmonize) bandda kullanılan DECT cihazları, Tablo 15'de belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Enterferans

    Madde 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar, enterferansa karşı korunmamış olup, bu cihazların kullanıcıları tahsis ve tescil edilmiş frekanslardaki diğer telsiz sistemlerinin çalışmasından meydana gelecek enterferansları da kabul etmek zorundadırlar.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların kullanıcıları, tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, öncelikle hava ve deniz seyrüsefer sistemleri olmak üzere diğer telsiz sistemleri ile radyo ve televizyon alıcıları üzerinde zararlı enterferansa sebep olamazlar. Böyle bir enterferans meydana gelmesi halinde, faaliyetlerini enterferans giderilinceye kadar derhal durdurmak zorundadırlar. Buna uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

    Yaptırımlar

    Madde 22- (1) Kurum tarafından yapılan kontrolde, bu Yönetmelikte adı geçen tüm cihaz veya sistemlerin kurulması ve kullanılması esnasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, cihazın kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için 45 gün süre verilir, süre sonunda düzeltme yapılmaması halinde de kullanıcının cihazları mühürlenir. Tespit edilen söz konusu ihlal ile ilgili olarak, Kanun uyarınca kullanıcı, üretici ve dağıtıcı hakkında gerekli kanuni işlemler yapılır.

       (2) Ayrıca, bu Yönetmelikte adı geçen tüm cihaz veya sistemlerin; asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmeleri bakımından 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olması gerekir. Ancak, bu uygunluğun sağlanamaması durumunda ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine uygun olması aranır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 23- (1) 6/3/2004 tarihli ve 25394 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Atıflar   

    Madde 24- (1) Diğer mevzuattan 6/3/2004 tarihli ve 25394 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğe yapılan bütün atıflar bu Yönetmeliğine yapılmış sayılır.

    Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce frekans tahsis edilmiş ve ruhsata bağlanmış cihazlar

    Geçici Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2813 sayılı Telsiz Kanununun 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış cihazlardan/sistemlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde ruhsatname, kullanma izni ve frekans tescillerine gerek olmayanların tüm ruhsat kayıtları ve tahsis edilmiş frekansları iptal edilir.

    Yürürlük

    Madde 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

    Maddelerin içinde bulunan tabloları görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar