MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MUHASEBE UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği ( Değişik başlık : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    Maliye Bakanlığı :

    Resmi Gazete Tarihi : 09/07/1995

    Resmi Gazete Sayısı : 22338

    ***19/04/2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 51. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç Ve Kapsam

    Madde 1 - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile görev ve çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar Ve Kısaltmalar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

    b) Bakan : Maliye Bakanını,

    c) Genel Müdürlük : Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

    d) Genel Müdür : Muhasebat Genel Müdürünü,

    e) Uzman : Devlet Muhasebe Uzmanını,

    f) Uzman Yardımcısı : Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısını,

    g) (Değişik bend: 12/11/2002- 24934 S.R.G Yön/1.md.) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, Kurumlar İçin Merkezi Seçme Sınavını,

    h) (Değişik bend: 12/11/2002- 24934 S.R.G Yön/1.md.) Giriş Sınavı : ÖSYM'ce yapılan KPSS'da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,: ÖSYM'ce yapılan KPSS'da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

    ı) ( Değişik bend : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,

    İKİNCİ KISIM : Devlet Muhasebe Uzmanlarının Görev Ve Sorumlulukları

    Devlet Muhasebe Uzmanlarının Görevleri

    Madde 4 - Devlet Muhasebe Uzmanlarının görevleri şunlardır:

    a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

    b) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek,

    c) İnceleme, araştırma ve analiz yapmak,

    d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

    Devlet Muhasebe Uzmanlarının Sorumlulukları

    Madde 5 - Genel Müdürlükçe yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları Genel Müdürlüğe bağlı şubeler bünyesinde yürütülür.

    Uzman ve Uzman Yardımcıları görevlendirildikleri şubenin yönetiminden sorumlu Şube Müdürü tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmekten dolayı Şube Müdürüne karşı sorumludurlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Devlet Muhasebe Uzmanlığına Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul Ve Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Devlet Muhasebe Uzmanlığına Giriş Ve Sınavlar

    Devlet Muhasebe Uzmanlığına Giriş

    Madde 6 - Uzmanlığa sınavla Uzman Yardımcısı olarak girilir ve 3 yıllık yetiştirilme dönemi sonunda yeterlik sınavını kazananlar Uzman olarak atanırlar.

    Giriş Sınavı

    Madde 7 - (Değişik bend: 12/11/2002- 24934 S.R.G Yön/2.md.) Kamu personel seçme sınavına katılan adayların Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre, kamu personel seçme sınavında başarılı olmaları giriş sınavına katılabilmeleri için şarttır. Kamu personel seçme sınavında başarılı olanlardan 9 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler.

    Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

    Giriş Sınavının Duyurulması

    Madde 8 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\.3.mad)

    Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

    Giriş Sınavı Şartları

    Madde 9 - (Değişik bend: 12/11/2002- 24934 S.R.G Yön/3.md.) Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin ÖSYM'ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre, başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) ( Değişik bend: 12/07/2007 - 26580 S.R.G Yön\1.mad) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) ( Değişik bent : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\4.mad) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

    d) ( Değişik bent : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\4.mad) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda Uzman olmalarına engel halleri bulunmamak.

    Uzman yardımcılığı sınavına en çok iki defa girilebilir.

    Giriş sınavına başvuru

       Madde 10 - ( Değişik madde : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\5.mad)

    Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

    Sınav Yerleri

    Madde 11 - Yazılı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde, sözlü sınavlar Genel Müdürlükte yapılır.

    ( Mülga fıkra : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\6.mad)    

    Sınav Kurulu

    Madde 12 - Sınav kurulu Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Genel Müdür yardımcıları ve Daire Başkanları arasından seçilecek en az dört asil, iki yedek üyeden oluşur.

    Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Oylama sonucu alınan karar kesindir ve muhalefet şerhi verilemez.

    Sınavın Yapılış Biçimi

    Madde 13 - Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yapılır.

    Sınav Konuları

    Madde 14 - Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

    b) Türkçe-Kompozisyon

    c) Muhasebe Grubu

    - Genel Muhasebe

    - Maliyet Muhasebesi

    - Şirketler Muhasebesi

    d) Maliye Grubu

    - Maliye Politikası

    - Kamu Maliyesi

    - Türk Vergi Sistemi

    - Bütçe

    e) İktisat Grubu

    - Makro ve Mikro İktisat

    - İşletme İktisadı

    - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

    f) Hukuk Grubu

    - Anayasa Hukuku

    - İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

    - Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

    - Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

    - Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

    - Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç)

    - İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

    g) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birisi)

    Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 15 - ( Değişik fıkra : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\7.mad) Yazılı sınav cevap kağıtları sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 65 puan olması şarttır.

    Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 16 - Yazılı sınavı kazananların listesi sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlık Merkez Teşkilatında uygun yerlere asılarak ilan edilir ve 10 gün askıda tutulur. Sınav sonuçları sınavda başarılı olan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara yapılacak bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

    Sözlü Sınavın Yapılması

    Madde 17 - Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar.

    Sözlü sınavda; yazılı sınav konularındaki bilgilerle birlikte adayların kavrayışları, ifade yetenekleri, tutum ve davranışları, genel kültürleri ve temsil nitelikleri gibi özellikleri de dikkate alınır.

    Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 18 - Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir.

    Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 ten az olmaması gerekir.

    Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

    Giriş Sınav Notu

    Madde 19 - Giriş sınav notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

    Sınav sonuçları, notu en yüksek olan adaydan başlamak üzere başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek sınav kurulunca bir tutanağa bağlanır.

    ( Değişik fıkra : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\8.mad) Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara bir yazı ile bildirilerek sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

    Madde 20 - ( Mülga fıkra : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\9.mad)    

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 21 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Atanma

    Madde 22 - ( Değişik madde : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\10.mad)    

    Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler uzman yardımcısı olarak atanırlar.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 23 - Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi Ve Yeterlik Sınavı

    Yetiştirilme Amacı

    Madde 24 - Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç:

    a) Uzmanlığın ve idareciliğin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması,

    b) Görev alanına giren yürürlükteki mevzuat konusunda ihtisas sahibi olmalarının sağlanması,

    c) Şahsiyetlerinin, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirilmesi,

    d) İnceleme, araştırma ve analiz alışkanlığının kazandırılması,

    e) Gerekli görülmesi halinde yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi, hususunda imkan sağlamaktır.

    Uzman Yardımcılarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esas olup, amirlerin bu konudaki sorumlulukları yönlendirmeyle sınırlıdır.

    Yetiştirilme Şekli Ve Esasları

    Madde 25 - Uzman Yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe dört aydan az olmamak üzere temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

    Bu kurslarda öğreticiler Daire Başkanı ve daha üst seviyedeki idareciler ile merkezi denetim elemanları ve Şube Müdürlerinden oluşur.

    Uzman Yardımcıları temel mesleki eğitim kursunda Genel Müdürlükçe belirlenen konularda eğitime tabi tutulurlar. Bu kursta Uzman Yardımcılarının başarılı olabilmeleri için, görmüş oldukları dersler sonunda yapılacak sınavlarda her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

    Uzman Yardımcıları temel mesleki eğitim kursunun sonunda Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde en az bir yıl süre ile staj yaparlar. Staj çalışmaları sonunda bir rapor hazırlarlar. Hazırlayacakları raporlarda yaptıkları çalışmaları inceledikleri mevzuatı özetler, kendi görüş ve önerilerini belirtirler.

    Temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da, staj çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre Devlet Muhasebe Uzmanlığında başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

    Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs veya staj çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, Devlet Muhasebe Uzmanlığına atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

    Staj çalışmaları sonunda başarılı görülen Uzman Yardımcıları Genel Müdürlükçe uygun görülen birimlerde görevlendirilirler.

    Uzman Yardımcıları yetiştirme döneminin son yılında Genel Müdürlükçe belirlenen konularda araştırma raporu hazırlarlar. Araştırma çalışması için adaylara en az dört ay süre verilir. Uzman Yardımcıları hazırladıkları araştırma raporlarını en az Genel Müdür Yardımcılarının birisinin başkanlığında Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluşturulacak üç kişilik bir kurul Önünde sözlü olarak savunurlar. Araştırma raporları en az iki hafta önce kurul üyelerine dağıtılır. Sözlü savunma Uzmanlara ve Uzman Yardımcılarına açıktır. Araştırma çalışmaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek kurulca bir tutanağa bağlanır.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 26 - Yeterlik sınavı; Uzman Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuatı ve uygulamasını, araştırma ve inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek için yapılan sınavdır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

    Yeterlik Sınavına Çağrılma

    Madde 27 - Uzman Yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar (Üç yıllık süreye ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.) en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar.

    Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 28 - Yeterlik sınavını Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluşturulacak kurul yapar.

    Yeterlik Sınavı Konuları

    Madde 29 - Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

    a- Devlet Muhasebesi

    - Devlet Muhasebesi Yönetmeliği

    - Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği

    - Ayniyat Talimatnamesi

    - Döner Sermaye Muhasebe Mevzuatı

    b-Teşkilat, Personel ve Gider Kanunları

    - Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri ile İlgili Mevzuat,

    - Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

    - Devlet İhale Kanunu,

    -Devlet Memurları Kanunu,

    - Sayıştay Kanunu,

    - Harcırah Kanunu,

    - T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

    - Kefalet Kanunu,

    c- Vergi Kanunlarının Genel Esasları

    Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

    Madde 30 - Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve yetişme genel notu 100 tam puan üzerinden verilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınav konularının her birinden ve sözlü sınavından en az 60 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Başarı derecesi yeterlik yazılı ve sözlü notu ile yetişme genel notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

    Yetişme genel notu, Genel Müdürlükçe düzenlenen temel mesleki eğitim kursunda alınan notların ortalaması ile hazırlanacak araştırma raporuna verilen notun aritmetik ortalamasından oluşur. Bu not 60 tan aşağı olamaz.

    Sınav kurulunda Uzman Yardımcılarının yeterlik yazılı ve sözlü sınav notları ile yetişme genel notuna göre başarı ve başarısızlıkları tespit edilir. Sonuçlar, başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır ve liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

    Madde 31 - Yeterlik sınavında başarısız olan Uzman Yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

    Yeterlik sınavını kazanamayanlar ile haklı bir özürü olmaksızın sınava katılmayanlar, Uzman Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkça başka bir göreve atanırlar.

    Devlet Muhasebe Uzmanlığına Atanma

    Madde 32 - Yeterlik sınavında başarı gösteren Uzman Yardımcıları Genel Müdürlük merkez teşkilatına Devlet Muhasebe Uzmanı olarak atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 33 - Uzman ve Uzman Yardımcıları Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar. Bu programlara katılması uygun görülen Uzman ve Uzman Yardımcılarının başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

    Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

    Madde 34 - Bu yönetmelik hükümlerine göre açılan sınavlara katılmayanlar Uzmanlığa ve Uzman Yardımcılığına atanamazlar.

    Yeniden Atama

    Madde 35 - Bu yönetmelik hükümlerine göre Devlet Muhasebe Uzmanlığı unvanını kazandıktan sonra ayrılanlardan sadece kamu kesiminde görev almak kaydıyla, talepleri uygun görülenler Genel Müdürün önerisi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeniden Devlet Muhasebe Uzmanlığına atanabilirler.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 36 - Bakanlık Makamının 28.6.1990 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş olan Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    9 temmuz 1995 tarih ve 22338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin son fıkrası ile 16 ıncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar