CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE 19/12/2006 TARİHİNDEN ÖNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERİN ALMAYI HAK ETTİKLERİ ÜCRETLER İLE GÖREVİN İFASINDAN DOĞAN ZORUNLU GİDERLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19/12/2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler İle Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

    Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/04/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26506

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekillerin, 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/12/2006 tarihinden önce görevin ifasından doğan zorunlu giderler ile hak ettikleri ücretlerin Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 19/12/2006 tarihinden önce baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemeleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödeme Usul ve Esasları

       Ödemeye ilişkin esaslar

       Madde 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile; soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere, hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Tarifede belirlenen ücret ödenir.

       (2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatlara görevin ifasından doğan zorunlu giderler de ödenir.

       (3) Müdafi veya vekile belirtilen döneme ilişkin olarak ödenen ücret ile görevin ifasından doğan zorunlu giderler yargılama giderlerinden sayılmaz.

       (4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez. Menfaat çatışması olmadığı sürece, birden ziyade sanığı aynı müdafi, birden ziyade mağduru aynı vekil temsil edebilir. Ancak görevlendirilen avukata en fazla on iş bedeli ödenir.

       Ücretin ödenme usulü

       Madde 5 - (1) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfa ve varsa görevin ifasından doğan zorunlu giderlerle ilgili fatura, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyan belgeleri ile serbest meslek makbuzunu baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve ilgili Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri makul sürelerde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

       (2) Müdafi veya vekil sigortalı, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise, yanında çalıştığı avukatın, büronun veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.

       (3) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken ilgili Tarifede yazılı ücret ile varsa görevin ifasından doğan zorunlu giderler, ödeme emri belgesiyle, serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına aktarılır. Müdafi ve vekilin yazılı talebi halinde bu ücret, bağlı olduğu Baronun hesabına da aktarılabilir.

       (4) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Maliye Bakanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı müştereken yürütür.

    Mevzuat Kanunlar