4422 SAYILI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 20/03/2007 - 2007/11968

    Resmi Gazete Tarihi : 5/5/ 2007

    Resmi Gazete Sayısı :26513

    Ekli "4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 20/3/2007 tarihli ve 882 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.    

    Madde 1 - 9/11/2000 tarihli ve 2000/1820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar