MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/04/2007 - 2007/11991

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26513

    Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 3/4/2007 tarihli ve 5134 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "sualtı grup amirliğinde görevli balık adam," ibaresinden sonra gelmek üzere "toplum destekli polis," ibaresi eklenmiştir.

    Madde 2 -Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen malî yılın başında yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar