SENDİKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5672

    Kanun Kabul Tarihi : 26/05/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26539

    Madde 1 - 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "İşçi sendikası, sendika şubesi ve konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 inci maddede aranan şartları haiz olmak gerekir."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar