İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

    İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Ve Atama Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından :

    Resmî Gazete Tarihi : 08.06.2007

    Resmî Gazete Sayısı : 26546

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yer değiştirmeye tabi olan il müdürlerinin yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan ve yer değiştirme suretiyle atanan il müdürleri ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden daire başkanı, müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

       (2) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri ve dernekler denetçi yardımcılarını kapsamaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

       b) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

       c) Bakan: İçişleri Bakanını,

       ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

       d) Bakanlık Encümeni: 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen Müsteşarın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığın Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelen kurulu,

       e) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,

       f) Birim Başkanı: Bu fıkranın (d) bendinde bahsedilen birimlerin başkanlarını,

       g) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

       ğ) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

       h) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

       ı) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

       i) İçişleri Personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli,

       j) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

       k) Kurum içi personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen İçişleri personelini,

       l) Kurum dışı personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde kapsam dışı tutulan personel ile diğer Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini,

       m) Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

    n)Yarışma Sınavı: Adayların, bilgi ve yeteneklerini göstermek için Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

    o)Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    ö) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalara İlişkin Genel Esaslar

       Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

       Madde 5 - (1) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il dernekler ve il nüfus ve vatandaşlık müdürleri yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

       Hizmet bölgeleri

       Madde 6 - (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

       Zorunlu çalışma süreleri

       Madde 7 - (1) Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla; Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibari ile aşağıda gösterilmiştir.

       a) 1. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az beş yıl.

       b) 2. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az beş yıl.

       c) 3. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az dört yıl.

       ç) 4. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi en az üç yıl.

       (2) 5 inci maddede belirtilen il müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamalarında her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Her grup hizmeti için tespit edilen zorunlu hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir.

       (3) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il dernekler ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 4. hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar.

       (4) 4. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar sırasıyla 3. hizmet bölgesinde en az dört yıl, 2. hizmet bölgesinde en az beş yıl ve 1. hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.

       (5) Ancak 5 inci maddede belirtilen il müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, 4. hizmet bölgesindeki illerde yeterli boş kadro olmadığı takdirde, boşalacak 4. hizmet bölgesindeki illere nakledilmek üzere 3. hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılabilirler. Bu şekilde atananların 3. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini geçen sürelerinin yarısı 4. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. 4. ve 3. hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan 2. hizmet bölgesindeki illere atama yapılamaz.

       (6) Üst grup illere atanmak üzere bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış il müdürü bulunmaması ve Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; bulunduğu grup illerinde en az iki yıl çalışan ve valiler ve/veya mülkiye müfettişlerince yapılan değerlendirmelerde üstün başarılı olarak değerlendirilen il müdürleri bir üst hizmet bölgesindeki illere atanabilirler. Bu şekilde, atanan il müdürlerinin bu ildeki hizmet süresi, bir alt bölgede eksik yaptığı süre kadar uzatılır.

       (7) 1.hizmet bölgesindeki beş yıllık süreyi tamamlayan il müdürleri, hizmet bölgesi gözetilmeksizin Bakanlıkça alt hizmet bölgesindeki illere de atanabilirler.

       Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi personel;

       a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il'e,

       b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu İl'e

       atanamaz.

       (2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelinde yer alan IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere, diğer il ve ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

       (3) Bu maddenin uygulanmasında, Büyükşehir Belediyesi olan illerde il merkezi ile Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

       Daire Başkanı unvanına atanacaklarda aranılacak şartlar ve sınavın usul ve esasları

       Madde 9 - (1) Daire başkanı unvanı için Bakanlıkça (a) bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından, yazılı ve sözlü olarak yapılacak yarışma sınavı sonucuna göre atama yapılır.

       a) Daire Başkanı olabilmek için;

       1) İl sivil savunma müdürü, kolej müdürü, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il dernekler müdürü, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü olarak en az üç yıl, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

       2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan üzerinde olmak,

       3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası almamış olmak,

       4) Yöneticilik ehliyeti konusunda birim amirinin ve/veya il valisinin olumlu görüşü bulunmak,

       5) Müdürlük unvanını kaybetmemiş olmak,

       gerekir.

       b) Yarışma sınavı;

       1) Bakanlıkça açılacak daire başkanlığı yarışma sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

       2) Sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve bakan onayı ile bir başkan dört üyeden teşekkül eden sınav kurulunca yürütülür.

       3) Sınava müracaat eden adayların dosyaları incelenerek, sınava katılabileceklere yazılı tebligatla sınav yeri ve günü bildirilir. Yazılı sınavın ne şekilde yapılacağına sınav kurulu karar verir.

       4) Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar Bakanlık sınav kurulunca tespit edilecek yer ve zamanda sözlü sınava çağırılır.

       5) Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmesi için kurul üyelerinin aday hakkında ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

       6) Başarı listesi, adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre düzenlenir ve adaylar başarı listesindeki sıralamaya göre atanır.

       Unvanların kaybedilmesi ve yeniden kazanılması

       Madde 10 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında, Mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarına göre daire başkanlığı veya şube müdürlüğü yapamayacağı tespit edilerek ve birim amirleri tarafından teklif edilen;

       a) Daire başkanları; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki öncelikle şube müdürü kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine,

       b) Şube müdürleri ise; Bakanlık merkez teşkilatındaki öncelikle uzman kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise şef kadrolarına,

       (2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen;

        a) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, il dernekler müdürleri; atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine veya Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına,

       b) Arama ve kurtarma birlik müdürleri; öncelikle sivil savunma uzmanlığına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise şef kadrolarına,

       c) Atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil İl müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

       Bakanlıkça atanabilirler.

       (3) Bu madde hükmü uyarınca daire başkanlığı, şube müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüğü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları hariç olmak üzere tekrar aynı unvana atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi için; beş yıllık bir sürenin geçmesi, daire başkanlığı, şube müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüğü yapabileceklerine dair mülkiye müfettişlerinin değerlendirme raporları ya da görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin olumlu görüşlerinin alınması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın kaybettikleri unvanlara Bakanlıkça tekrar atanabilirler.

       (4) Bu madde hükümleri uyarınca tekrar atanacak yer değişikliğine tabi il müdürleri, kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılırlar.

       Atanma usulleri

       Madde 11 - (1) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uyarınca;

       a) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, il dernekler müdürleri, şube müdürleri, işletme müdürü, hukuk müşaviri ve daire başkanları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık encümeninin kararı üzerine Bakan onayı ile,

       b) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, sivil savunma uzmanı, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri ve personeli, sivil savunma memurları, öğretmenler, ilçe sivil savunma müdürleri ilgili genel müdürlüğün veya birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,

       c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli il basın ve halkla ilişkiler müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idareler müdürü, il yazı işleri müdürü, şube müdürü, müdür, uzman, şef, mütercim, kütüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı, memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil personel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

       ç) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,

       d) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve valinin tasdiki ile,

       e) Özel kalem müdürleri vali onayı ile,

       f) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine,

       g) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine,

       ğ) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine,

       naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar.

       Kurum dışından naklen ve açıktan atamalar

       Madde 12 - (1) Kurum dışından Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; sivil savunma memurluğu, öğretmen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar için 40, teknik hizmetler (sivil savunma arama ve kurtarma teknisyenliği kadrosu hariç) ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolar ile şef veya daha üst unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için ise 45 yaşını doldurmamış olmak, üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak ve atanacağı unvanın bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini taşıyor olmak şartları aranır.

       (2) Kamu kurum ve kuruluşlarından koruma ve güvenlik şefliği kadrolarına naklen atanacaklarda 40 yaşını doldurmamış olmak, en az üç yıl koruma ve güvenlik şefi olarak çalışmış olmak, yüksekokul mezunu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak şartı aranır.

       (3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara naklen atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

       (4) Memuriyetten çekilen ve çekilmiş sayılanların Bakanlık kadrolarına yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi ile 97 nci maddesi ve bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

       Naklen atama yapılamayacak unvanlar

       Madde 13 - (1) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, sivil savunma arama ve kurtarma birlik, il yazı işleri, il idare kurulu, il mahalli idareler, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, ilçe sivil savunma, ilçe nüfus müdürlükleri ve merkez teşkilatındaki şube müdürlüklerine (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.

       Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kadrolarına naklen atamalar

       Madde 14 - (1) Öğretmen (sivil savunma koleji) kadrolarına naklen atanabilmek için;

       a) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı öğretmen olmak üzere en az 8 yıl süre ile çalışmış olmak,

       b) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan veya üzeri olmak,

       c) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyor olmak.

       (2) Sivil savunma memurluğu kadrolarına naklen atanabilmek için;

       a) Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az iki yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

       c) Başvuru tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

       ç) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak.

       (3) Sivil savunma arama ve kurtarma teknisyeni kadrolarına naklen atanabilmek için;

       a) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

       ) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

       c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

       ç) Başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmak, en az B sınıfı şoför ehliyeti olmak, erkek olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak,

       şartları aranır.

       İstisnai kadrolarda görev yapanların naklen atanmaları

       Madde 15 - (1) İlk defa devlet memurluğuna istisnai kadrolara atanarak başlayanlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadroları dışında görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına tabi diğer kadrolara naklen atanamazlar.

       Kaymakamların istekleri halinde diğer unvanlara atanmaları

       Madde 16 - (1) Kaymakamlık unvanını ihraz etmiş bulunanlar istekleri halinde il sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il dernekler ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ve atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil İl müdürlüklerine atanabilirler.

       (2) 16/07/1986 tarihli ve 19166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin son paragrafı hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı memurluklarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen nitelik ve şartlar aranmaz.

       Naklen atama yapılmayacak haller

       Madde 17 - (1) Görevde yükselme sınavı nedeni ile; görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılmasına ilişkin Bakan onayı alındığı tarihten itibaren, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere, görevde yükselme eğitimine alınacakların tespitinden sonra boşalan kadrolar ile eğitime alınanların sayısından fazla olan münhal kadrolar hariç olmak üzere, görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

       (2) Unvan değişikliği sınavı nedeni ile; unvan değişikliği sınavı yapılmasına ilişkin Bakan onayı alındığı tarihten itibaren, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere, unvan değişikliği sınavına müracaat eden adayların sayısından fazla olan unvanlar ile sınav onayı alındıktan sonra boşalan kadrolar hariç, ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

       İstisnai durumlar

       Madde 18 - (1) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.

       Geçiş hükümleri

       Madde 19 - (1) Daire Başkanı kadrosunda görev yapanlar;

       a) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar ile Bakanlık mahalli idareler kontrolörleri, istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne veya ataması valiliklerce yapılan bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine,

       b) Strateji Geliştirme Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapanlar istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

       c) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

       ç) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il sivil savunma müdürlüğüne, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğüne, sivil savunma kolej müdürlüğüne, sivil savunma uzmanlığına,

       atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 20 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Ataması yapılan il dernekler müdürlerinin zorunlu çalışma süresi

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce il dernekler müdürü olarak ataması yapılanların, göreve başlama tarihlerinden itibaren atandıkları illerdeki hizmet süreleri, hizmet bölgelerine göre bu illerin bulunduğu sınıflardaki zorunlu çalışma süresinden sayılır.

       Yürürlük

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar