İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

    İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi : 10.06.2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26548

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, il özel idarelerinde ve 25/6/1927 tarihli ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda düzenlenen ilçe özel idarelerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi statüsündeki personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Meclis: İl genel meclisini,

    b) Özel idareler: İl özel idareleri ile 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda düzenlenen ilçe özel idarelerini.

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Norm Kadro İlke ve Esasları

    Özel idareler tasnif cetvelleri

    Madde 5 - (1) Özel idareler hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre üç ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;

    a) (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller),

    b) (B) grubu il özel İdareleri (diğer iller),

    c) (C) grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada),

    şeklinde tespit edilmiş ve bu Yönetmeliğe eklenmiştir. Her grup kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış ve tasnif cetvellerinde gösterilmiştir.

    (2) (Ek fıkra: 10/04/2012 - 28260 S.R.G. Yön./1. md.) Yeni nüfus sayımı sebebiyle nüfuslarının değişmesi hallerinde özel idarelerin yeni alt grupları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre yılda bir defa İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan edilir.

    Norm kadro standartları cetvelleri

    Madde 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen cetvellere göre tasnif edilen (A), (B) ve (C) grupları ile bu gruplara ait alt gruplara ilişkin Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvellerinde;

    a) (A) grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup,

    b) (B) grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup,

    c) (C) grubu İlçe Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 1 alt grup,

    olarak tespit edilmiştir.

    (2) Özel idareler kadrolarını norm kadro standartları cetvellerinde her alt grup için belirlenen standarda uygun olarak tespit ederler.

    Özel idareler kadro unvanları

    Madde 7 - (1) Alt gruplar itibarıyla belirlenen ve her alt grup için norm kadro standartları cetvelinde öngörülen Ek-3 Kadro Unvanları Listeleri;

    a) (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro Unvanları,

    b) (II) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları,

    c) (III) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları,

    ç) (IV) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları,

    d) (V) Sayılı Liste: Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Unvanları

    olarak tespit edilmiştir.

    (2) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikte eleman teminini sağlamak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturmayı temin etmek amacıyla özel idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu kadro unvanları dışında yeni kadro unvanı ihdas edemezler.

    Özel idareler kadro cetvelleri

    Madde 8 - (1) Özel idarelerin kadro işlemlerinde aşağıda belirtilen Ek-5 Kadro Cetvelleri kullanılır;

    a) (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur),

    b) (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (Memur),

    c) (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Memur),

    ç) (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli (Memur),

    d) (V) Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli,

    e) (VI) Sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli,

    f) (VII) Sayılı Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli.

    Kadroların tespiti

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde, alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz. Ayrıca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3'te sayı ve unvan itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamı aşılamaz. Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir.

    (2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Kadro Unvanları Listelerinden (I) sayılı listede belirtilen müdür kadro unvanları ile büyükşehir belediyesi bulunan il özel idarelerinde idari birimlerin oluşturulmasında kadro unvanları yetki ve görev mükerrerliğine yer verilmeyecek şekilde tespit edilir. Aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa eden yönetici kadro unvanları ihdas edilemez ve mükerrer içerikli görevlendirme yapılamaz. Yönetici kadroları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz.

    (3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan özel idarelerde norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz. Aktarma yapılacak sayı kadar kadro unvanı, aktarma yapılacak gruba ait listelerden seçilerek ve bu Yönetmeliğin Ek 4'ünde yer alan (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğüne uygun olarak belirlenir. Bu şekilde yapılacak aktarmalara ilişkin ihdas veya boş kadro değişiklik cetvelleri 3 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    (4) Bu Yönetmeliğin, Ek-2 Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvellerinde yer alan teknik personel sayıları 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile lağvedilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü kadrolarının devredildiği Ankara, Konya, Adana, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Van, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Eskişehir, Antalya, İzmir, Bursa ve Şanlıurfa il özel idarelerinde meclis kararı ile % 30 oranında artırılabilir. Bu şekilde yapılacak artırımlara ilişkin ihdas veya boş kadro değişiklik cetvelleri 3 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    Kadro ihdası

    Madde 10 - (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak il genel meclisince ihdas edilir. Memur kadro ihdası için Ek-5 Özel İdareler Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadroları için (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların iptal-ihdas ve değişikliğinde, Ek-5 Özel İdareler Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılı cetveller düzenlenir.

    Kadro değişikliği

    Madde 11 - (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır. Boş kadro değişikliklerinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Özel İdareler Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel eksiksiz düzenlenerek gerekçesiyle birlikte meclise sunulur.

    (2) Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atama işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclisin karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.

    Mali hizmet uzmanı

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında mali hizmet uzmanı öngörülen özel idareler bu unvanlarda personel istihdam edebilirler. Bu şekilde istihdam edilecekler, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe mali hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar. En az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ilgisine göre mali hizmet uzmanı olarak atanırlar.

    Sürekli işçi kadroları

    Madde 13 - (1) Sürekli işçi norm kadro standardı, norm kadro standartları cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. Özel idareler kendi alt grupları için belirlenen sayıyı aşamaz. Bu sayılar sürekli işçi kadrolarına ait olup geçici işçi istihdamı, hizmet alımı ve benzeri durumları kapsamaz.

    (2) Sürekli işçi kadrolarını, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden (II) sayılı Özel İdareler Sürekli İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye meclis yetkilidir. Bu değişikliklerde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Özel İdareler Kadro Cetvellerinden (VI) sayılı cetvel kullanılacaktır. Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan değişikliği yapılamaz.

    Kadro kütükleri

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihden itibaren memur kadroları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ve belirlenen alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütük esas alınır.

    (2) Sürekli işçi kadrolarının iptal-ihdas ve değişikliğinde Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden (II) sayılı Özel İdareler Sürekli İşçi Kadro Kütüğü esas alınır.

    Sağlık personeli

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihde hastanesi bulunan veya bu tarihten sonra hastane açan özel idarelerde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar özel idarenin personel kadrosuna eklenir.

    Özel güvenlik personeli

    Madde 16 - (1) Özel güvenlik hizmetlerinin özel idarelerin kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurdurularak gördürülmesi halinde, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak belirlenecek kadrolar bu Yönetmelik hükümlerine göre ihdas edilir ve özel idareler için bu Yönetmelikte tespit edilen norm kadro standartları toplamına eklenir.

    (2) Tespit edilecek özel güvenlik kadro unvanları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğünde belirlenen unvanlardan seçilir.

    İlçe özel idaresi kurulması

    Madde 17 - (1) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesi çerçevesinde ilçelerde özel idare teşkilatı kurulması durumunda, ildeki ilçe sayısını geçmeyecek sayıda ilçe özel idare müdürü kadrosu bu Yönetmeliğin Ek 4'ünde yer alan (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğüne uygun olarak ihdas edilerek özel idarenin kadrolarına eklenir.

    (2) İlçedeki özel idare hizmetlerinde ihtiyaç duyulan idari ve teknik personel ile sağlık ve yardımcı hizmet personeli il özel idaresinin norm kadrosundan düşülmek kaydıyla, ilçe özel idarelerine kadro aktarımı yapılarak karşılanır.

    Hizmet satınalma

    Madde 18 - (1) (Mülga fıkra: 10/04/2012 - 28260 S.R.G. Yön./2. md.)

    (2) Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uyulur.

    Sözleşmeli personel

    Madde 19 - (1) İl özel idarelerinde, norm kadroya uygun olarak 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

    (2) Bu personel hakkında 5302 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı

    Madde 20 - (1) (Değişik fıkra: 10/04/2012 - 28260 S.R.G. Yön./3. md.) Kapsama dahil özel idareler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi, 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte toplam dolu memur ve sürekli işçi sayısı kendisi için tespit edilen normdan fazla ya da norma eşit olan özel idareler, sözkonusu mevzuatlara uygun olarak belirleyecekleri sayıda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru personeli bir defaya mahsus olmak üzere; atanacak personelin niteliklerini de dikkate alarak ihdas edecekleri kadrolara atarlar. Bu şekilde ihdas edilecek kadrolar aynı sınıf veya unvandan olmak üzere sayı itibarıyla tespit edilen norma uygun kadroların boşalması halinde yeni kadrolarla değiştirilir.

    Koruma, uygulama ve denetim bürosu

    Madde 21 - (1) Kapsama dahil özel idareler 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihde toplam dolu memur sayısı kendisi için unvanlar ve hizmet grupları itibarıyla tespit edilen normdan fazla ya da norma eşit olan özel idareler, söz konusu mevzuatlara uygun olarak İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıdaki personeli bir defaya mahsus olmak üzere; atanacak personelin niteliklerini de dikkate alarak ihdas edecekleri kadrolara atarlar. Bu şekilde ihdas edilecek kadrolar aynı sınıf veya unvandan olmak üzere sayı itibarıyla tespit edilen norma uygun kadroların boşalması halinde yeni kadrolarla değiştirilir.

    İç denetçi kadroları

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas olunan ve Kararın eki listede yer alan özel idarelerin normuna eklenen eki listede tahsis edildikleri özel idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri Ek-4'de yer alan (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğüne uygun olarak meclis tarafından yapılır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 23 - (Değişik madde : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/2.mad)

    (1) Özel idareler yapacakları kadro işlemlerinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 4/6/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

    Çeşitli hükümler

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvelleri ile Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğünde yer alan mali hizmetler müdürü kadro unvanı ile strateji geliştirme müdürü kadro unvanı alternatifli olarak kullanılabilir.

    Mevcut boş kadroların kullanımı

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) ve (II) sayılı Kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir. Bu kadrolar kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz.

    Norm kadro fazlası kadrolar

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, özel idarelerde unvanlar ve personel grupları itibarıyla mevcut bulunan memur kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibarıyla kendileri için belirlenmiş toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak meclis kararı ile iptal edilir.

    Kadro kütüğünde yer almayan kadro unvanları

    Geçici Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Özel İdareler Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğünde ya da norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında yer verilmeyen kadro unvanlarından dolu olanlarda yapılacak derece değişikliklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek en üst dereceyi aşmamak kaydıyla 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde aynı veya benzer unvanlı kadrolar için tespit olunan en üst ve en alt derece aralığı esas alınır.

    Yürürlük

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı birlikte yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar