MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26556

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, sözleşmeli olarak çalışan personel hakkında, Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu vermeye yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Merkez Teşkilatı: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkezindeki birimleri,

       b) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

       c) Taşra Teşkilatı: Merkez teşkilatı dışındaki işletme müdürlükleri ile fabrika müdürlüklerini,

       ifade eder.

       Sicil amirleri

       Madde 5 - (1) Merkez teşkilatında görevli sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1'deki cetvelde; taşra teşkilatında görevli sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri ise bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2'deki cetvelde gösterilmiştir.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 7 - (1) 28/10/2004 tarihli ve 25627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar