TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

    Resmî Gazete Tarihi : 05.07.2007

    Resmî Gazete Sayısı : 26573

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./1. md.)

    (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yayımlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan e-kitap, e-dergi, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ile elektronik ortamda ve Kurum internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayınların seçilmesi, tercüme ettirilmesi, çoğaltılması, yayımlanması, basımı, satışı, dağıtımı ve diğer iş süreçlerinde uyulacak esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

       Kapsam

       Madde 2 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./2. md.)

    (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından hizmete sunulacak basılı ve basılı olmayan yayınları kapsar.

    Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddesi ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanını,

       b) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

       c) Bilim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunu,

       ç) Birim: Bu Yönetmelik kapsamına giren yayın faaliyetini yürüten birimi,

       d) (Değişik bent: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./3. md.) Elektronik Yayın: Sadece elektronik ortamlarda sunulmak üzere hazırlanmış eserler ya da geleneksel yöntemlerle hazırlanmış, basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şekli ile Kurum internet sitesinde yer alan makale, yazı, şekil, animasyon ve benzeri eserleri,

       e) Enstitü: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına doğrudan bağlı olarak, belirlenmiş alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini yürüten ve/veya Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici/kolaylaştırıcı hizmet veren birimler ile test ve analiz laboratuvarlarını,

       f) İşlenme Eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

       g) Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu (TÜBİTAK),

       ğ) (Değişik bent: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./3. md.) Manyetik Depolama Üniteleri: Elektronik ortamdaki veri ve bilgilerin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla kullanılan CD, DVD, flash bellek ve benzeri depolama aygıtları,

       h) Merkez: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına bağlı Marmara Araştırma Merkezini (MAM),

       ı) (Değişik bent: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./3. md.) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat eserleri ile işlenme ve derlemeler türündeki her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

       i) (Mülga bent: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./3. md.)

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yayın Türleri, Basım Kararı, Yayınların Hazırlanması ve Yayın Haklarının Devri (Değişik başlık: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./4. md.)

       Yayın türleri

       Madde 5 - (1)     (Değişik cümle: 04/10/2008-27014 S.R.G. Yön/md.3) Kurum yayınları, aşağıda belirtilen türlerde yapılan basılı veya basılı olmayan yayınlardan oluşur.   

    a) Süreli yayınlar,

       b) Kitaplar,

       c) (Değişik bent: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./5. md.) Elektronik yayınlar,

       ç) Araştırma projeleri kesin raporları arasından seçilmiş olanlar,

       d) Tanıtıcı yayınlar (bültenler, broşürler, kataloglar ve benzerleri),

       e) Bilimsel toplantıların tebliğ ve dokümanları,

       f) Kaynak eserler (bibliyografyalar, toplu kataloglar ve benzerleri).

       (2) (Mülga fıkra: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./5. md.)

       Basım kararı

       Madde 6 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./6. md.)

    (1) Merkez, Enstitü ve Başkanlığa bağlı birimler tarafından 5 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında yayın yapılmasından önce Başkandan veya Başkan tarafından yetki verilen kişilerden, türüne göre, bir defaya mahsus veya periyodik bülten, internet sayfası, elektronik veya multimedya ortamı yayınları, manyetik depolama birimlerinde hizmete sunulan benzeri yayınlar için belirli bir süreyi kapsayan olur alınır. Başkan veya yetki verilen kişi, gerekli gördüğü takdirde yayın istemini, görevlendireceği kişi veya komisyon marifetiyle inceletebilir.

    (2) 5 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yayınların basım kararının hangi yöntemle verileceği ilgili birimlerin esaslarıyla belirlenir.

       Yayın kurulları

       Madde 7 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

    Yayın kurullarının görev ve yetkileri

       Madde 8 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

    Yayın kurulu değerlendirme ilkeleri

       Madde 9 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

       Yayınların hazırlanması

       Madde 10 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./7. md.)

    (1) Yayımlanmasına karar verilen yayınlar, ilgili birim tarafından yayıma hazırlanır veya hizmet alımı yoluyla temin edilir.

    (2) Kurum tarafından yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayın hakları, yayın hakkına sahip kişi veya kuruluştan yayıma hazırlanma sürecinin başlangıcında Kurum tarafından doğrudan veya bir yayın hakkı ajansı aracılığıyla hak sahibi kişilerin imzalayacağı bir sözleşme ile alınır. Yazar, çevirmen, bilimsel danışman, redaktör ve yayın hakkı ajansı ile süreçte yer alabilecek diğer kişi ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmeler Enstitülerde Enstitü Müdürü, Merkezde Merkez Başkanı, Başkanlıkta ise Başkan ya da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanır.

    (3) Yayınların hak sahipleri, eserlerini Kurum tarafından belirlenen format ve araçlar ile Kuruma teslim ederler.

    (4) Yayınların biçim ve teknik özellikleri ilgili Birim tarafından belirlenir.

    Yayın haklarının devri

       Madde 11 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./8. md.)

    (1) Yayımlanacak eserler için; eser sahibi ile Kurum arasında, eserlerin basım ve yayın hakkının Kuruma devrine ilişkin olarak yayın haklarının devri sözleşmesi imzalanır veya ihtiyaca göre imzalı temlikname ya da telif hakkı devir formu alınır.

    (2) Kurum tarafından telif hakları alınan yayınların sözleşmesinde hüküm bulunması halinde alınan haklar üçüncü şahıslara veya kurum, kuruluşlara devredilebilir.

    (3) Ayrıca, Kurum personeli tarafından yapılan bilimsel incelemeler, araştırmalar ve derlemeler ile Kurumun gereksinim duyduğu her türlü çalışmanın ürünü, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yayımlanabilir. Kurum personeline asli görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sonucunda meydana getirdikleri ve bu Yönetmelik kapsamına giren eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez.

    Yayınların baskı adetleri

       Madde 12 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./9. md.)

    (1) Kitapların ilk ve sonraki baskı adetleri, yayının özelliği, piyasa koşulları ve sözleşmeler dikkate alınarak, ilgili birim tarafından belirlenir.

    (2) Süreli yayınların baskı adetleri, satış raporları ve abone sayısındaki değişimler doğrultusunda ilgili birim tarafından belirlenir.

    (3) Diğer yayınların baskı adetleri ve yayınların internet ortamında yayımlanmasına ilişkin süre, kapsam ve diğer hususlar alınan olurlarda belirtilir.

    Ücretler

       Madde 13 - (Değişik madde: 04/10/2008-27014 S.R.G. Yön/md.9)

    (1) Yayımlanacak eserlere, ödenecek telif veya işlenme ücretinin hesaplanması, ödeme usulü ve şartları ile inceleme, tashih, redaksiyon, yayın koordinatörlüğü ve bilimsel danışmanlık ücretlerine ilişkin usul ve esaslar Bilim Kurulunca belirlenir.   

    Yayımlanacak kitaplara ilişkin hususlar

       Madde 14 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

       Yayımlanacak dergilere ilişkin hususlar

       Madde 15 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış ve Dağıtım (Değişik başlık: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./10. md.)

       Yayının maliyetinin belirlenmesi

       Madde 16 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

       Satış bedelinin belirlenmesi

       Madde 17 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

       Satış ve dağıtım

       Madde 18 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

       Satış bedelinin belirlenmesi, satış ve dağıtım (Değişik başlık: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./11. md.)

    Madde 19 - (Değişik madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./11. md.)

    (1) Kurumun satılan yayınlarının satış bedeli, maliyetler dikkate alınarak belirlenir. Ancak, araştırmayı ve eğitimi özendirici yayınlar için maliyetin altında bir bedel de belirlenebilir. Kurum yayınlarının satış bedeli Başkan onayı alınarak belirlenir. Başkan bu yetkisini uygun göreceği kişilere devredebilir.

    (2) TÜBİTAK yayınları bedeli karşılığı satılır. Kurum yayınlarının ücretsiz dağıtımı veya indirimli satışı, ilgili birimin önerisi üzerine Başkanın onayı ile belirlenir.

    (3) Kitap ve süreli yayınlar, Kurum amaçlarına uygun etkinliklerde, Başkan veya görevlendireceği kişinin onayı ile ücretsiz dağıtılabilir.

    (4) Kurum yayınlarının ücretsiz verilmesi ilgili birimin esaslarında belirlenir.

       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 20 - (1) 15/8/2002 tarihli ve 24847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Akademik Kitaplar Danışma Kurullarının teşekkülü

    Ek Madde 1 - (Mülga madde: 20/04/2012 - 28270 S.R.G. Yön./12. md.)

    Devam eden iş ve işlemler

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmesi imzalanmış olan işlerde, ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Devam eden işler

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 04/10/2008-27014 S.R.G. Yön/md.14)

    (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış olan işler, söz konusu işlerin başladığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre tamamlanır.

    Yürürlük

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar