DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi No : 09/07/2007 - 2007/12379

    Resmî Gazete Tarihi : 20/07/2007

    Resmî Gazete Sayısı : 26588

    YÖNETMELİK

    Karar Sayısı : 2007/12379

    Ekli "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 6/7/2007 tarihli ve 12491 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 210 uncu maddelerine göre,Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Bu şahıslar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kâğıdı olmaksızın müracaat edebilirler.Bu konuya dair esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir."

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar