TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİ

    Türk Patent Enstitüsü Patent Ve Marka Vekilleri Sınav Ve Sicil Yönetmeliği

    Türk Patent Enstitüsünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/07/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26593

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ile ilgili konularda danışmanlık yapan ve bu hakların tesisi, korunması ve yürütülmesi bakımından ilgili kişileri, Enstitü nezdinde temsil etme, gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip olan patent ve marka vekillerinin niteliklerini, yeterlik sınavlarının yapılması ile sicile kayıtlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Aday: Patent ve/veya marka vekilliği yeterlik sınavına başvuran gerçek kişileri,

       b) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

       c) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil etme, gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip olan sicile kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

       ç) Patent vekili: Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda ilgili kişileri, Enstitü nezdinde temsil etme, gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip olan sicile kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

       d) Sınav: Patent vekilliği yeterlik sınavı ve marka vekilliği yeterlik sınavını,

       e) Sicil: Enstitü tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Patent Vekilleri Sicili ve Marka Vekilleri Sicilini,

       f) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Vekilliğe Kabul Şartları, Tüzel Kişi Vekiller

    Vekilliğe kabul şartları

       Madde 4 - (1) Vekilliğe kabul şartları şunlardır:

       a) Türk vatandaşı olmak; tüzel kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olmak,

       b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak,

       c) Türkiye'de ikamet etmek,

       ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,

       d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

       e) Patent ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılacak vekillik yeterlik sınavlarında başarılı olmak,

       f) Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilen süre ve miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.

       Tüzel kişi vekiller

       Madde 5 - (1) Tüzel kişi vekiller, limited veya anonim şirket şeklinde kurulurlar. Şirket konusunun patent ve marka vekilliğini de kapsaması zorunludur.

       (2) Tüzel kişi vekillerin, gerçek kişi vekil tarafından temsil edilmeleri zorunludur.

       (3) Gerçek kişi vekil, birden fazla şirketin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini ancak bir şirkette kullanabilir. Şirket ortağı veya çalışanı olarak vekillik yetkisini kullanan, kendi adına vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla bağlı bulunduğu şirket ile birlikte müvekkiline karşı müteselsilen sorumludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavlarına İlişkin Esaslar

    Sınav ve başvuru şartları

       Madde 6 - (1) Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavları, patent ve marka vekilliği için ayrı ayrı olmak üzere iki yılda bir Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

       (2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava kabul olunur.

       Sınav ilanı

       Madde 7 - (1) Sınava başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, son başvuru tarihi, sınav başvuru ücreti, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları sınav tarihinden en az altmış gün önce Enstitüde ve Enstitünün internetdeki www.turkpatent.gov.tr adresinde ilan edilir.

       (2) Son başvuru tarihi, sınav tarihinden en az yirmi gün önce olacak şekilde belirlenir.

       Başvuruda istenecek belgeler

       Madde 8 - (1) Sınava başvuracak adaylar;

       a) Girilmek istenilen patent ve/veya marka vekilliği yeterlik sınavını ve tebligat adresini belirtir başvuru dilekçesini,

       b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

    ç) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

       d) 4,5x6 cm boyutunda dört adet vesikalık fotoğrafı,

       e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslını

       son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar sınav ilanında belirtilen başvuru yerine teslim etmek zorundadırlar.

       (2) (Mülga fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    (3) Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavlarının her ikisine birden katılmak isteyen adayların, birinci fıkrada belirtilen belgeleri ayrı ayrı hazırlamak suretiyle başvuru yapmaları zorunludur.

       (4) Posta ile yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine ulaşması zorunludur. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

       Sınav hazırlık komisyonu

       Madde 9 - (1) Sınav hazırlık çalışmaları, Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilen en az üç kişiden oluşan sınav hazırlık komisyonu tarafından yürütülür.

       (2) Komisyon, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adayların listesini düzenler ve son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Enstitü Başkanlığına verir.

       (3) Komisyon, sınava katılacak adaylar için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir veya talep edene elden teslim edilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

       Sınav kurulları

       Madde 10 - (1) Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavları için oluşturulacak iki ayrı sınav kurulu Enstitü Başkanınca belirlenir. Sınav kurulları, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının ya da I. Hukuk Müşaviri veya bir Daire Başkanının başkanlığında, başkan dahil beşer üyeden oluşur. Ayrıca kurullar için ikişer yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamaması halinde yedek üyeler tespit sırasına göre kurula katılır.    

       (2) Yönetim Kurulu, sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına karar verebilir. Bu durumda sınavın yapılmasına ilişkin hususlar, Enstitü ile sınavı yapacak kurum, kuruluş veya üniversite arasında ayrıca belirlenir.

       Sınavın şekli, konuları ve değerlendirilmesi

       Madde 11 - (1) Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavları yazılı olarak test şeklinde yapılır.

       (2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir.

       a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %55,

       b) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri %15,

       c) Türkçe ve sayısal ilişkiler %15,

       ç) Marka vekilliği yeterlik sınavı için; ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye ekonomisi ve güncel konular %15,

       d) Patent vekilliği yeterlik sınavı için; mühendislikle ilgili temel konular, teknolojik yenilikler, ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye ekonomisi ve güncel konular %15.

       (3) Sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde sorular, sınav kurulu tarafından hazırlanır. Soru kağıtları, bir zarf içine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılır ve kurul başkanına teslim edilir.

       (4) Sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Görevli personel, sınava katılanların sınav giriş belgelerini inceler.

       (5) Sınav sorularını içeren mühürlü zarf, sınava katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır ve sınava başlanır.

       (6) Sınav sonunda adayların sınav kâğıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kâğıtları ile birlikte toplanır ve bir tutanakla sınav kuruluna teslim edilir.

       (7) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

       Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

       Madde 12 - (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Enstitü Başkanının onayı ile Enstitüde ve Enstitünün internetdeki www.turkpatent.gov.tr adresinde ilan edilir. Sınavda başarısız kabul edilen adaylara bildirilecek olan sınav sonucu, Enstitüdeki ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde postaya verilir.

       (2) Sınavda başarısız kabul edilen adaylar bildirim tarihinden itibaren on gün içinde, herhangi bir nedenle bildirim yapılamayan bu adaylar ile sınavda başarılı kabul edilen adaylar, sınav sonuçlarının Enstitüde ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. Postada geciken veya süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sicil

       Sicile kayıt

       Madde 13 - (1) Vekillik sınavlarında başarılı kabul edilenlerin, patent vekili ve/veya marka vekili olarak, Enstitü nezdinde iş sahiplerini temsil ve işlerini takip edebilmeleri için sicile kayıt olmaları zorunludur.

       (2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

       a) Türkiye'de ikamet ettiğini gösterir belge,

       b) Sınavın yapıldığı tarih ile sicile kayıt için yapılan başvuru tarihi arasındaki süre üç aydan fazla ise adli sicil kayıt belgesi,

       c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya noter onaylı örneği,

       ç) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent ve marka vekilliğini de kapsadığını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

       d) Tüzel kişi vekili temsil eden vekilin, yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararının aslı veya noter onaylı örneği,

       e) Tüzel kişi vekiller için tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

       f) Gerçek kişi vekiller için noter onaylı imza beyannamesi,

       g) Tebligat adresine ilişkin yazılı beyan,

       ğ) Sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı,

       h) Bağlı olunan vergi dairesinden alınacak patent vekili ve/veya marka vekili olduğunu gösterir vergi mükellefiyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

       1) Vekilin, tüzel kişi vekil veya bir gerçek kişi yanında sigortalı olarak çalışması halinde, çalıştığını gösterir sigorta bildirgesinin, yanında çalışılan adına fatura düzenlettirmeye yetkili olduğunu gösterir belgenin ve yanında çalışılanın bağlı olduğu vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

       2) Vekilin, bir özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışması halinde; çalıştığını gösterir sigorta bildirgesinin, yanında çalışılan adına işlem yapmaya yetkili olduğunu gösterir belgenin ve yanında çalışılanın bağlı olduğu vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği.

       (3) Tüzel kişi vekil veya bir gerçek kişi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, üçüncü kişilere vekillik yaparlar. Bir özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, yanında çalışılan dışındaki kişilere vekillik yapamazlar.

       (4) Sicile kayıt edilen vekillere Patent ve/veya Marka Vekili olduğunu gösterir belge verilir.

       (5) Sicil kaydının başlangıç tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Enstitüye noksansız olarak verildiği tarihtir.

       (6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Patent ve/veya Marka Vekilleri Siciline kaydı yapılmaz.

       (7) Vekillerin, bildirim adreslerindeki değişiklikler dahil durumlarında meydana gelen her türlü değişikliği Enstitüye bildirmeleri zorunludur. Adres değişikliği neticesinde vekilin bağlı bulunduğu vergi dairesi değişiyor ise bu vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin de Enstitüye verilmesi zorunludur.

       Sicil yenileme

       Madde 14 - (1) Sicil kaydının, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilenmesi zorunludur.

       (2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

       a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı,

       b) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (h) bentlerinde sayılan belgeler.

       (3) İkinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilmesi gereken belgelerin yeni tarihli olması zorunludur.

       (4) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yedi iş günü içinde yenilemeyen vekilin adı sicilden silinir.

       Sicilden silinme ve yeniden kayıt hakkı

       Madde 15 - (1) Vekilin adı, aşağıdaki hallerde sicilden silinir.

       a) Vekilliğe kabul şartlarının sonradan kaybedilmiş olması,

       b) Bu Yönetmelikte belirtilen sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi,

       c) Sicil kaydının süresi içinde yenilenmemesi,

       ç) Vekilin talep etmesi.

       (2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

       (3) Sicile yeniden kaydolma talebinde bulunandan, ilk kayda esas olan şartların hepsinin veya bir kısmının varlığının ispatına ilişkin belgeler talep edilebilir. Ancak süresi içinde sicil yenileme başvurusunda bulunulmakla beraber, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca verilmesi gereken belgelerde eksiklik olması halinde, eksik belgelerin tamamlanması yenileme için yeterlidir.

       Enstitü tarafından yapılacak bildirimler

       Madde 16 - (1) Enstitü tarafından yapılacak bildirimler muhataba iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Sınav ile ilgili konular hariç herhangi bir nedenle yapılamayan bildirim, Enstitünün internetdeki www.turkpatent.gov.tr adresinde ilan edilir. Söz konusu ilanı takip eden onbeşinci günün sonunda bildirimin gerçekleştiği kabul edilir.

       (2) Sicile kayıtlı olmayan veya sicil kaydı silinen vekâlet alanın, Enstitü nezdinde işlem yapması halinde, vekâlet verenin Türkiye'de ikametgâhı veya gerçek ve işler durumda ticari bir müessesesi varsa, özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimler doğrudan vekâlet verene yapılır. Şayet vekâlet verenin Türkiye'de ikametgâhı veya gerçek ve işler durumda ticari bir müessesesi yoksa özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla yetkili vekil ataması için iki aylık süre verilir. Bu süre içinde yetkili vekil atanmaması halinde talep yapılmamış sayılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 17 - (1) 30/6/2004 tarihli ve 25508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Sicil başvurusunda bulunan ve sicil kaydı yaptırmış olanların durumu

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sicile kayıt veya sicil yenileme için yapılmış başvuruların henüz sonuçlanmamış olması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve eksik belgelerin tamamlanması için üç ay süre verilir.

       (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sicile kayıtlı olup, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri eksik olan vekillere, eksik belgelerini tamamlamaları için üç ay süre verilir. Bu süre içinde eksik belgelerini tamamlamayan vekillerin sicil kaydı silinir.

       Tüzel kişi vekillerin durumu

       Geçici Madde 2 - (1) 5 inci maddeye uygun olmayan tüzel kişi vekillerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde şirketin konusunu, patent ve/veya marka vekilliğini de kapsar biçimde düzenlemeleri zorunludur.

       Yürürlük

       Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar