KIYI VE LİMAN YAPILARI DEMİRYOLLARI HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN DEPREM TEKNİK YÖNETMELİĞİ

    Kıyı Ve Liman Yapıları Demiryolları Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi : 18/08/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26617

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye'de yeni yapılacak, büyütülecek, değiştirilecek kıyı-liman, demiryolu ve hava meydanı yapılarının depreme dayanıklı tasarımı ve bu tür mevcut yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları düzenlemektir.

       (2) Bu Yönetmelik, 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin kıyı ve liman yapıları, demiryolu köprüleri ve hava meydanı yapıları hususlarında tamamlayıcısı niteliğindedir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Uygulanacak Esaslar

       Madde 3 - (1) Kıyı-liman yapıları, demiryolu yapıları ve hava meydanı yapılarının depreme dayanıklı tasarımı ve deprem performanslarının değerlendirilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Esasları uygulanır.

       (2) Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Esasları; Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kıyı Yapıları ve Limanlar Planlama ve Tasarım Teknik Esasları", "Demiryolları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları", "Hava Meydanları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları" ve "Geoteknik Tasarım Esasları" ile birlikte kullanılır.

       Yürürlük

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar