ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No : 17/07/2007-2007/12513

    Ekli "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 8/3/1985 tarihli ve 85/9240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinin ekinde yer alan "Ücretlerin Hesaplanmasında Kullanılacak Gösterge Rakamları" cetveli, ekte gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       Geçici Madde 1 - Ücretlerin hesaplanmasında kullanılacak gösterge rakamları, Yüksek Kurul oluşturuluncaya kadar Yönetim Kurulu kararı ile iki buçuk katına kadar artırılabilir.

    Madde 3 - Sayıştay'ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmeliği Yüksek Kurum Başkanı ile Bağlı Kuruluş Başkanları yürütür.

    ÜCRETLERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK GÖSTERGE RAKAMLARI

                                      GÖSTERGE

    1- Telif Eserler

       a) Türkçe telif (kaynak, ansiklopedik veya monografik) eserler   80   85   90

       b) Yabancı dil telif (kaynak, ansiklopedik veya monografik)

       eserler   80   85   90

       c) Vülgarize (Popüler = halka hitap eden)   40   45   50

    2- İşlenmeli Yayınlar

       Diğer bir veya birçok eserden istifade edilerek meydana   

    getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan, kısmen

    müstakil olan fikir ve sanat mahsulleri.

       a) Tür değişikliği (roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi

    gibi eserlerden birinin diğer bir türe çevrilmesi)   40   45   50

       b) Külliyat (bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten

    olan eserlerin külliyat haline konması)   24   27   30

       c) Derleme (belli bir maksada göre ve özel bir plan

    dahilinde seçme ve toplama)   24   27   30

       ç) Henüz yayımlanmamış bir eserin bilimsel araştırma ve

    çalışma sonucunda yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi   40   45   50

       d) Başkasına ait bir eserin izah ve şerhi veya kısaltması   40   45   50

       e) Eleştirmeli metin (edisyon kritik)   44   50   55

       f) Çeviri yazı (Transkripsiyon)   40   45   50

       g) Eski harfli metinlerin yeni yazıya çevrilmesi    40   45   50

    3- Ders kitapları (7 nci maddenin son fıkrası gereğince kamu kurum ve

    kuruluşlarının yapacakları ödemede uygulanmaz.)   50   55   60

    4- Tercümeler, yabancı ve eski belgeler

       a) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme   60   65   70

       b) Rusça, Çince gibi öğretimi Türkiye'de yaygınlaştırılmamış

       dillerden Türkçeye tercüme   70   75   80

       c) Uzmanı nadir bulunan eski dillerden Türkçe'ye tercüme

    (Sümerce, Hititçe, Eski Yunanca Latince vb.)   70   75   80

       ç) Türkçeden yabancı dillere tercüme   70   75   80

       d) Basılmış belgelerin olduğu gibi yayımlanması   16   18   20

       e) Yabancı dilde yazılmış belgelerin hazırlanıp yayımlanması   20   23   26

       f) Osmanlıcadan sadeleştirme   40   45   50

    g) Yayımlanmamış Osmanlıca yayınların tıpkı basımı   8   10   12

    5- Orjinal (ilk defa yayımlanan) resim ve planlar   24   27   30

    6- Makaleler

    Makaleler için konusuna göre diğer maddelerde belirtilen ücretler ödenir.

    7- Edebi Eserler

       a) Şiir ve manzum eserlerinden 20 mısra kadar eser 20 mısra

       olarak kabul edilir. 20 mısradan sonraki her mısra için

       gösterge rakamları ayrıca uygulanır.

       Her 20 mısra için

       Telif şiir veya manzume   80   85   90

       Türkçeden yabancı dile manzum olarak tercüme   60   65   70

       Yabancı dilden Türkçeye manzum olarak tercüme   50   55   60

       Külliyat   24   27   30

       Derleme   24   27   30

       Sadeleştirme   40   45   50

       Eski harflerin metinlerinin yeni yazıya çevrilmesi   40   45   50

       b) Diğer edebi eserler   50   55   60

    8-Tiyatro, Opera ve Bale

    Yürütme kurullarının seçeceği bir komisyon tarafından yapılacak

    ücret tespiti yürütme kurullarının önerisi üzerine Yönetim Kurulunun

    kararı ile kesinleşir.

    9- Sözlükler

    Türkçeden Türkçeye   60   65   70

    Türkçe-Yabancı dil   60   65   70

    Yabancı dil-Türkçe   60   65   70

    Tarama (fiş başına)   24   27   30

    10-Tiyatro, konser, opera, bale gibi uygulamalar için, uygulanacak

    kurum veya derneğin mevzuatına göre ödeme yapılır.

    11-Telif eserlerde bibliyografik eser ve indeks ve bibliyografik eserler   40   45   50

    12- Üç renkli kitap kapağının tamamı için   50   55   60

    Çok renkli kitap kapağının tamamı için   60   65   70

    Mevzuat Kanunlar