MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

    Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/08/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26624

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılacak malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

       b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

       c) Malî hizmetler birimi: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri, bu birimlerin kurulmadığı idarelerde bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimi, mahalli idarelerde ise ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimleri,

       ç) Özel yarışma sınavı: Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavı,

       d) Uzman: Malî Hizmetler Uzmanını,

       e) Uzman yardımcısı: Malî Hizmetler Uzman Yardımcısını,

       f) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Malî Hizmetler Uzmanlığı Mesleğine Giriş

    Uzman yardımcılığına giriş

       Madde 4 - (1) Malî hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girilir.

       (2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, idarelerin kadro ve pozisyon durumları ile taleplerine göre Bakanlık tarafından belirlenir.

       Yazılı sınav ve başvuru şartları

       Madde 5 - (1) Özel yarışma sınavının yazılı bölümü çoktan seçmeli test usulüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

       (2) Yazılı sınavın tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava kaç kişinin çağrılacağı, başvuruda istenen belgeler ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır, Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.

       (3) Özel yarışma sınavının yazılı bölümüne, Kamu Personel Seçme Sınavından Bakanlık tarafından belirlenen puan türünden ilanda belirtilen asgari puanı almış adaylar çağırılır. Sınava çağırılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon sayısının 20 katından fazla olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

       (4) Adayların özel yarışma sınavına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir.

       a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

       b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

       c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

       Yazılı sınav konuları ve değerlendirme

       Madde 6 - (1) Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanır.

       a) İktisat:

       1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,

       2) Uluslararası İktisat,

       3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

       b) Maliye:

       1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

       2) Maliye Politikası,

       3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

       c) Hukuk:

       1) Anayasa Hukuku,

       2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

       3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

       4) Borçlar Hukuku,

       5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

       6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

       ç) Muhasebe:

       1) Genel Muhasebe,

       2) Malî Analiz ve Raporlama.

       d) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden herhangi biri).

       (2) Yazılı sınav sonuçları, (a) ve (b) konu grupları için yüzde 25'er, (c) ve (ç) konu grupları için yüzde 20'şer ve (d) konu grubu için yüzde 10 oranlarında ağırlıklandırılarak değerlendirilir.

       Yazılı sınava ilişkin diğer hususlar

       Madde 7 - (1) Yazılı sınava başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, başvuru sırasında adaylardan alınacak sınav bedeli, sınav yerleri, soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmesinde gözetilecek hususlar, sınavın tarihi ve süresi, kazananların belirlenmesi, tercihler ve yerleştirmeye ilişkin hususlar, sınav ve yerleştirme sonuçlarının Bakanlığa, idarelere ve adaylara bildirilmesi ve açıklanması ile diğer hususlar Bakanlık ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında yapılacak protokolde belirlenir.

       (2) Sınava girmeye hak kazanan adaylara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınava girerken bu belgenin fotoğraflı kimlik belgesiyle beraber gösterilmesi zorunludur.

       Sözlü sınav

       Madde 8 - (1) Yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alan adaylar sözlü sınava çağırılır.

       (2) Sözlü sınav Bakanlıkta yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur ve Bakanlık tarafından adaylara yazılı olarak bildirilir.

       (3) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularının yanı sıra, adayların kavrama ve muhakeme gücü, anlatım yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri değerlendirilir.

       (4) Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından yüz (100) tam puan üzerinden not verilir. Verilen notların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav notunu teşkil eder.

       (5) Sözlü sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir, adaylara yazılı olarak bildirilir ve Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur; varsa itirazların değerlendirilmesinden sonra en az elli (50) puan alanlar yerleştirmeye tabi tutulmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı olarak bildirilir.

       Sözlü sınav komisyonu

       Madde 9 - (1) Sınav komisyonu Bakanlıktan alınacak onayla belirlenir.

       (2) Sınav komisyonu, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında Bakanlıktan en az daire başkanı düzeyinde iki üye ile idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları arasından belirlenecek en az daire başkanı düzeyinde dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde birden fazla sınav komisyonu kurulabilir.

       (3) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.

       (4) Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının sınava katılması halinde, bunların başkanlık veya üyelikleri sona erdirilir ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır.

       Sınav sonucunun değerlendirilmesi ve yerleştirme

       Madde 10 - (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı notu, bu sınavlarda aldıkları notların aritmetik ortalamasıdır.

       (2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, özel yarışma sınav notu en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Bu şekilde öncelik alan adayların yazılı sınav notu ve/veya Kamu Personel Seçme Sınavı puanı listede ayrıca gösterilir.

       (3) Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından idarelere yerleştirilirler.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 11 - (1) Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde, yazılı sınav için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır. İtirazlar, idarenin evrak kayıt tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde değerlendirilerek sonucu yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

       Uzman yardımcılığına atama

       Madde 12 - (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili idarelere yerleştirilenlerden, yerleştirme sonuçlarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

       (2) Atama talebini içeren dilekçe ekinde idareye verilecek belgeler şunlardır:

       a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

       b)Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin ilgili idare tarafından onaylanmış örneği,

       c) Mesleğe girişe engel adli sicil kaydının bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

       ç) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

       d) Mal bildirimi,

       e) 4.5x6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

       f) Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.

       (3) İdareler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kendilerine yapılan bildirimden itibaren en geç dört ay içinde atama işlemlerini tamamlamak zorundadır. İdareler sınav ve yerleştirme sonucuna göre yaptıkları atamalar ile atama yapılamayan kadro veya pozisyonları bu sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde Bakanlığa bildirir.

       (4) Özel yarışma sınavında başarılı olup herhangi bir idareye yerleştirilemeyen adaylar arasından, tercih edilmediği için yerleştirme yapılamayan veya yerleştirme yapıldığı halde çeşitli nedenlerle atama yapılamayan boş kadro veya pozisyonlara, Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, bir defadan fazla olmamak üzere Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen esaslara göre ek yerleştirme yaptırılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

       Madde 13 - (1) Uzman yardımcıları, bu göreve atandıktan sonra en az üç yıl yardımcılık dönemi geçirirler.

       (2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esas olmakla birlikte, idarelerin malî hizmetler birimi ve Bakanlık tarafından hazırlanacak yetiştirme programları çerçevesinde en iyi biçimde yetiştirilmelerine özen gösterilir.

       (3) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde;

       a) İlgili mevzuat ve uygulaması ile görev alanlarına giren diğer konularda ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

       b) Araştırma, inceleme, analiz ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek,

       c) Mesleğin gerektirdiği niteliklerin gelişip yerleşmesini sağlamak,

       amaçları güdülür.

       (4) Uzman yardımcılarının uzmanların gözetiminde yetiştirilmelerine özen gösterilir.

       Uzman yardımcılarının yetiştirilme şekli

       Madde 14 - (1) Uzman yardımcıları üç aşamalı bir yetiştirme programına tabi tutulur.

       (2) İdareler, hazırlayacakları eğitim programı çerçevesinde uzman yardımcılarına, göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde en az 120 saat süreyle görev alanlarıyla ilgili konularda hizmet içi eğitim verir.

       (3) Uzman yardımcılarına, 120 saatten az olmamak üzere 16 ncı maddede belirtilen konularda Bakanlık tarafından mesleki eğitim verilir. İdareler, Bakanlık tarafından düzenlenecek mesleki eğitim programlarına uzman yardımcılarının katılımını sağlamakla yükümlüdür. Eğitime alınan uzman yardımcıları eğitim süresince görevli sayılırlar.

       (4) Uzman yardımcılarına, üç yılın dolmasından en az bir yıl önce, önerileri de alınmak suretiyle idareleri tarafından belirlenecek bir araştırma konusu verilir. Verilen konuyla ilgili araştırma raporları, uzman yardımcıları tarafından hazırlanarak üç yılın dolmasından en az üç ay önce idarelerine verilir. Araştırma raporları, idarelerde üst yönetici tarafından en az üç kişiden oluşturulacak bir araştırma raporu komisyonu tarafından bir ay içerisinde yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve sonucu uzman yardımcılarına bildirilir. Komisyon tarafından araştırma raporları eksik veya yetersiz bulunan uzman yardımcılarına, üç haftadan az olmamak üzere yeteri kadar süre verilir ve kendilerinden araştırma raporlarını düzeltmeleri istenir. Araştırma raporlarının bir örneği ile verilen puanlar üç yılın dolmasından en az 15 gün önce Bakanlığa gönderilir.

       (5) İdareler ve Bakanlık tarafından yapılacak eğitimlerin programlanması ve uygulanmasına, uzman yardımcılarının bu eğitimlerdeki başarı düzeylerinin ölçülmesine, araştırma raporu hazırlanmasına, değerlendirilmesine ve araştırma raporu komisyonu oluşturulmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

       Yeterlik sınavı

       Madde 15 - (1) Yeterlik sınavı, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre oluşturulacak sınav komisyonu veya komisyonları tarafından klasik usulde ve iki oturumda gerçekleştirilecek yazılı sınav ile sözlü sınavdan oluşur.

       (2) Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve tarih, sınava girecek uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere idarelerine iki ay önceden yazılı olarak bildirilir.

       (3) Yazılı sınav 16 ncı maddede belirtilen birinci grup konular için altmış (60) puan, ikinci grup konular için kırk (40) puan olmak üzere yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış beş (65) puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar ve Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınırlar.

       (4) Sözlü sınavda uzman yardımcılarının yetiştirilme döneminde katıldıkları eğitimlerdeki başarı düzeyleri, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ve görev alanlarını ilgilendiren mevzuata ve uygulamaya hâkimiyet dereceleri yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda da başarılı olunabilmesi için en az altmış beş (65) puan alınması şarttır.

       Yeterlik sınav konuları

       Madde 16 - (1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

       a) Birinci grup,

       1) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat,

       2) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması,

       3) İhale kanunları ve ilgili mevzuat,

       4) Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuatı,

       5) Personel kanunları ve ilgili mevzuat.

       b) İkinci grup,

       1) Sayıştay Kanunu,

       2) Sosyal güvenlik mevzuatı,

       3) Milli emlak mevzuatının genel esasları,

       4) Gelir mevzuatının genel esasları,

       5) Mahalli idareler ve yüksek öğretim mevzuatının malî hükümleri,

       6) Devlet muhasebesi, malî istatistikler ve raporlama,

       7) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

       8) Kamu idarelerinin teşkilatlanmasına ilişkin mevzuat.

       Yeterlik sınav notu

       Madde 17 - (1) Yeterlik sınav notu, yazılı sınav notunun yüzde ellisi, sözlü sınav notunun yüzde yirmi beşi ve araştırma raporu notunun yüzde yirmi beşinin toplamından oluşur.

       (2) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınav notunun en az yetmiş (70) puan olması gerekir.

       (3)Yeterlik sınavında başarılı olanlar Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur, sınava katılanlara ve idarelerine yazılı olarak bildirilir.

       Uzmanlığa atanma

       Madde 18 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, idareleri tarafından Malî Hizmetler Uzmanı kadro veya pozisyonlarına atanırlar.

       Yeterlik sınavında başarısızlık

       Madde 19 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayan uzman yardımcıları bir daha yeterlik sınavına alınmazlar.

       (2) Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeterlik sınavına katılmayanlar ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar uzmanlığa atanmazlar ve uzman yardımcılığıyla ilişikleri kesilerek durumlarına uygun başka bir kadro veya pozisyona atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Usûl ve Esasları

       Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

       Madde 20 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda belirtilen görevleri yürütürler.

       a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

       b) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

       c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

       ç) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

       d) Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,

       e) İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,

       f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

       (2) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

       Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları

       Madde 21 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.

       (2) İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır.

       Mesleki yeterlilik ve özen

       Madde 22 - (1) Uzmanlar, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek zorundadır.

       (2) İdareler, uzmanların çalışma isteklerini artırmak, mesleki yönden gelişmelerini ve yenilikleri izlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

       (3) Uzmanlar, idareler tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde staj ve araştırma yapmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla genel hükümlere göre yurtdışına gönderilebilirler.

       Uzmanların eğitimi

       Madde 23 - (1) Uzmanlar, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak üzere, her üç yılda idareler tarafından 100 saatten, Bakanlık tarafından ise 60 saatten az olmamak üzere düzenlenecek programlar dahilinde eğitime tabi tutulurlar.

       (2) Uzmanların eğitim programlarına katılımlarını sağlamak üzere idareler tarafından gerekli tedbirler alınır.

       (3) Uzmanların üst görevlere atanmalarında katıldıkları eğitimler ve aldıkları sertifikalar da dikkate alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Kariyer dışı uzman atanamaması

       Madde 24 - (1) Uzman ve uzman yardımcılığı kadro veya pozisyonlarına Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

       Sözleşmeli ve işçi statüsündeki uzman ve uzman yardımcıları

       Madde 25 - (1) İdarelerde teşkilat kanunları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel veya işçi statüsünde istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcıları Yönetmelik hükümlerine tabi olup, bunlarla imzalanacak sözleşmelere Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağına dair özel hüküm konulur.

       Kurumlar arası naklen geçiş

       Madde 26 - (1) İdarelerde uzman kadrolarına atandıktan sonra bu kadroda 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatıyla başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.

       Uzmanlığa yeniden atanma

       Madde 27 - (1) Uzmanlık kadro veya pozisyonunda çalışırken bu kadro veya pozisyondan ayrılıp, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başka kadro veya pozisyonlarında görev alanlardan yeniden uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanmak isteyenler, daha önce görev yaptığı idare tarafından uygun görülmesi ve durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması halinde yeniden aynı statüdeki uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanabilirler.

       Gerçeğe aykırı beyan

       Madde 28 - (1) Özel yarışma sınavında başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Ataması yapılmış olanların ataması iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Yetki

       Madde 29 - (1) Bakanlık, Yönetmelik kapsamındaki hususlarda uygulamaya yön vermeye ve tereddütleri gidermeye yetkilidir.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

        Geçici Madde 1 - (1) 5436 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 5018 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre malî hizmetler uzmanlığı kadrolarına atananlar hakkında da bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar