TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA DAİR YÖNETMELİK

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/10/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26670

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilk nasıp istihkakı olarak verilecek eşya ve teçhizatın kapsamı, miktarı, cinsi, verilme şekli ile diğer usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalarla, bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) İlk nasıp: Subaylığa, astsubaylığa ve uzman jandarmalığa ilk atanma tarihi ile bulunduğu statünün astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçmek suretiyle değişmesi hâlinde yeni statüye atanma tarihini,

       b) İstihkak: Hak kazanma, hakkı olma, hizmet karşılığı olarak devlet tarafından bedelsiz olarak verilen eşya ve teçhizatı,

       c) Ordu tipi tabanca: Teknik ve ateş gücü özellikleri itibarıyla silahlı kuvvetlerin üstlendiği millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği teknik ve ateş gücü özelliklerini haiz tabancayı,

       ifade eder.

       Verilecek istihkaklar

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsam maddesinde belirtilen personele, ilk nasıplarında verilecek istihkaklar şunlardır:

       a) Tabanca ve muhteviyatı:

       1) 1 adet ordu tipi tabanca ve 1 kutu (25 adet) mermi, 2 adet şarjör, 1 adet harbi, 1 adet tabanca kılıfı tahsis edilir. Ordu tipi tabancanın özellikleri silahlı kuvvetlerin üstlendiği millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği teknik ve ateş gücü dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

       2) Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa geçirilenlere tabanca ve mermileri bir yıllık deneme süresini tamamlamalarını müteakip verilir.

       3) Tahsis edilen teçhizat tabancası ve muhteviyatı, personelin muvazzaflığı süresince devlet malı statüsündedir. Teçhizat olarak verilen tabanca ve muhteviyatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesilmedikçe hiçbir şekilde başkasına verilemez, hibe edilemez ve devredilemez.

       4) Çıkarma, sicilen ayırma, re'sen ayırma ve benzeri sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subay, astsubay ve uzman jandarmalara tahsis edilen teçhizat tabancası geri alınır ve irat kaydedilir.

       5) Silah ruhsatı verilmesine engel olan bir akıl hastalığı veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı nedeniyle, sağlık kurulu raporuyla, silahlı görev yapamayacağının belirlenmesi hâlinde anılan tabanca, devlet malı statüsünde olduğundan, personelin silahlı kuvvetlerden ayrılmasına kadar emanette bekletilir, ayrılmasından sonra silahın başkasına devri sağlanır.

       b) Giyim ve kuşam: Ek-1'de belirtilen malzemeler; belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, ilk nasıp istihkakına hak kazanan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilir.

       Eşya ve teçhizatın verilmesi

       Madde 6 - (1) Verilen eşya ve teçhizat; 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde, statü ve cinsiyetlere göre belirlenen şekil ve niteliklere uygun olarak sağlanır. Bu istihkaklar aynen verilir.

       (2) Bu Yönetmelikte belirtilen eşya ve teçhizat, kuvvet, sınıf veya statü değişikliği olmadığı sürece bir kere verilir.

       (3) Kuvvet, sınıf veya statü değişikliği olan durumlarda, daha önce alınan malzemelerden sadece niteliklerinde değişiklik olan malzemeler ile daha önce Ek-1'deki listeden almadığı eşya ve teçhizat verilir.

       Verilemeyen istihkakların sonradan verilmesi

       Madde 7 - (1) Personelin ilk nasıplarında çeşitli nedenlerle verilemeyen istihkakları, atanmalarını müteakip görev yaptıkları birlik, karargâh ve kurumlar tarafından verilir.

       Eşya ve teçhizatın dağıtımı

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eşya ve teçhizat, hak sahiplerine imza karşılığı dağıtılır. Dağıtımı müteakip birlik stok kayıtlarından düşülür. Ancak, bu eşya ve teçhizattan 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanuna göre verilenler ile aynı olan eşya için istihkak listelerindeki kullanma süreleri yürütülür. Bu eşya ve teçhizatın bir sonraki dağıtımları, kullanma sürelerinin tamamlanmasını müteakip başlar.

       Geçiş hükmü

       Geçici Madde 1 - (1) 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2004 tarihinden önce; 10/7/1944 tarihli ve 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 12/8/1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanundan istifade ederek ilk nasıp istihkaklarını alan personel, bu Yönetmeliğe göre tabi oldukları listelerde daha önce almadıkları ve 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun kapsamına girmeyen bir eşya varsa sadece onu alırlar.

       Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar