MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ VERİMLİLİK ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Ödülleri Yönetmeliği

    Milli Prodüktivite Merkezinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 21/114/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26707

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Prodüktivite Merkezi tarafından verilen yılın verimli iş kadını/iş adamı, yılın verimli işçi ve yöneticisi ile verimliliğin ülke çapında yaygınlaştırılmasına ve yurt ekonomisinde oynadığı rolün benimsetilmesine yardımcı olacak çalışmalar yürüten kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri, kurum/kuruluşlar ile öğrencilerin, verimliliğe yaklaşımlarını anlattıkları çalışmaların ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       (2) Bu Yönetmelik seçim kriterleri ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 8/4/1965 tarihli ve 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;   

       a) Bölüm Başkanları: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Mali Hizmetler, Danışmanlık, Araştırma, Verimlilik Ölçme ve İzleme, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanlarını,

       b) Genel Sekreter: Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterini,

       c) Genel Sekreter Yardımcıları: Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreter Yardımcılarını,

       ç) Konfederasyon: Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonunu,

       d) Komisyon: Verimlilik ödülleri komisyonunu,

       e) Müşavirler: Milli Prodüktivite Merkezi Müşavirlerini,

       ifade eder.

       Verimlilik ödülleri komisyonu

       Madde 4 - (1) Verimlilik Ödülleri Komisyonu; Genel Sekreter başkanlığında, Genel Sekreter tarafından belirlenen Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili Müşavirler ve Bölüm Başkanları arasından seçilecek yedi kişiden oluşur.

       (2) Komisyon, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

       Verimlilik ödülleri adaylık koşullarının belirlenmesi

       Madde 5 - (1) Verimlilik Ödülleri adaylık koşulları, her yıl, Milli Prodüktivite Merkezi yıllık plan ve iş programları doğrultusunda Komisyon tarafından belirlenir.

       Verimlilik ödülleri adaylarının seçim kriterleri

       Madde 6 - (1) Yılın verimli iş kadını ve iş adamı adayları, bu Yönetmeliğin Ek- 1'inde yer alan kriterlere göre;

       a) Yılın verimli işçi adayları; en çok temsilcisi olan işçi ve işveren Konfederasyonlarının üyelerinden seçilerek bildirilen adaylar arasından, Komisyon tarafından bu Yönetmeliğin Ek- 2'sinde belirtilen kriterler çerçevesinde,

       b) Resim, kompozisyon ve benzeri yarışma ödüllerinin adayları; İl Milli Eğitim Müdürlükleri, üniversiteler ve benzeri kurum/kuruluşlar tarafından Milli Prodüktivite Merkezi'ne gönderilen ve öğrencilerin verimliliğe yaklaşımlarını anlattıkları resim, kompozisyon ve benzeri çalışmalar arasından

       Komisyon tarafından belirlenir.

       Verimlilik ödülleri adaylarının seçilmesi

       Madde 7 - (1) Yılın verimli iş kadını ve iş adamı adayları her yıl belirli sayıda;

       a) Yılın verimli işçi ve yöneticisi adayları, en çok temsilcisi olan işçi ve işveren Konfederasyonlarınca bildirilen toplam altı işçi ve bu işçilerin yöneticileri de yılın verimli işçi yöneticisi,

       b) Resim, kompozisyon ve benzerleri yarışması ödülleri adayları, en az bir kategoride ve her kategori kendi içerisinde değerlendirilmek suretiyle birinci, ikinci ve üçüncü

       olmak üzere Komisyon tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu onayına sunulur ve kesinleşir.

       Verimlilik ödülleri

       Madde 8 - (1) Verimli iş kadını/iş adamı, yılın verimli işçi/yöneticisi ve verimliliğin ülke çapında yaygınlaştırılmasına ve yurt ekonomisinde oynadığı rolün benimsetilmesine yardımcı olacak çalışmalar yürüten kamu/özel kişi, kurum/kuruluşlar ve öğrencilerin, verimliliğe yaklaşımlarını anlattıkları çalışmalara verilecek ödüller;

       a) Yılın verimli iş kadını ve iş adamı için, plaket ve başarı belgesi,

       b) Yılın verimli işçi ve yöneticisi için, ödüle layık görülen işçilere; onaltı yaşından büyük evli olmayan ve çocuğu bulunmayan işçiler için uygulanan otuz günlük net asgari ücret tutarının iki katı kadar para ödülü, yöneticilerine; plaket ve başarı belgesi,

       c) Ödüle layık görülen çalışmalar yürüten kamu/özel kişi, kurum/kuruluşlar için, plaket ve başarı belgesi; öğrenciler için, birincilere; onaltı yaşından büyük evli olmayan ve çocuğu bulunmayan işçiler için uygulanan otuz günlük net asgari ücret tutarının tamamı, ikincilere; %75'i, üçüncülere ise; %50'si tutarında para ödülü

       şeklinde verilir.

       Yürürlük

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

    Ek - 1

    MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ YILIN VERİMLİ İŞ KADINI VE İŞ ADAMI ÖDÜLLERİ SEÇME KRİTERLERİ

    Merkezimiz tarafından her yıl yılın iş kadını ve iş adamı ödüllerinin verilmesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:

       1- MARKA YARATMAK

       Ürün kalitesinin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi, ürün tasarımında benzerlerinden farklı boyutların ön plana çıkartılması, hedef fuardaki pazarlara katılarak ve uygun pazarlama tekniklerini kullanarak markasını konumlandırması.

       2- KURUMSAL DÖNÜŞÜM

       Kaynaklarının etkili kullanımını sağlaması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun tedbirleri alması, çalışan memnuniyetini karşılaması, rekabet gücünü artırarak verimliliğe ve kaliteye dayalı bir yönetim anlayışı oluşturması.

       3- ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ KONUM

       Yurtdışında yeni pazarlar bularak ihracat kapasitesi oluşturması ve uluslararası markalar ile rekabet edebilecek bir konuma ulaşması.

       4- YENİLİKÇİLİK

       İşletmenin yeni teknolojileri yakından takip etmesi, yurtdışından elde ettiği bilgi (know-how) ve üretim yöntemlerini başarıyla uyarlaması ve Ar-Ge faaliyetlerine önem vererek üretim süreçleri ile ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirmesi ve iyileştirmesi.

       5- YATIRIM VE İSTİHDAMDA GELİŞİM

       Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarda bulunarak yeni istihdam alanları açması veya mevcut istihdam kapasitesini artırması.

       6- SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

       Uluslararası veya ulusal çapta sosyal içerikli yardım ve destek kampanyalarının yürütülmesine katkıda bulunması.

       7- ÇEVRE BİLİNCİ

       Çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüşüm uygulamalarına önem vermesi, yapılan her türlü faaliyette çevreye karşı duyarlı olması.

    Ek - 2

    MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ YILIN VERİMLİ İŞÇİSİ-VERİMLİ İŞÇİ YÖNETİCİSİ ÖDÜLLERİNİN BELİRLENMESİNDEKİ KRİTERLER

    Yurt çapında tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki işçi ve işveren sendikalarına gönderilen anket formlarında, ilgili sendikalardan aday gösterilecek işçiler için aşağıdaki sorular sorulur:

       a) Geliştirilen buluş, yöntem ya da teknolojinin özelliği nedir?

       b) Geliştirilen bu buluş, yöntem ya da teknoloji yıl içinde uygulamaya konuldu mu?

       c) Bu buluş üretimde verim ve kalite yönünden nasıl bir gelişme sağladı?

       ç) Maliyet yönünden nasıl bir gelişme sağladı?

       d) İşçi sağlığı ve güvenliği yönünden bir tehlike yaratıyor mu, yaratıyorsa ne gibi bir tehlike yaratıyor, bu tehlikeye karşı bir önlemi de birlikte getiriyor mu?

       e) Çevre kirliliği yaratıcı bir etkisi var mı, bunu giderici önlemleri de birlikte getiriyor mu?

       f) İşletmede, özellikle verimliliği artırmaya yönelik buluşları, yöntem ya da teknolojiyi geliştirme çalışmalarını özendirici uygulamalar var mı?

       g) Aday işçiye bu tür bir özendirme uygulandı mı?

    Mevzuat Kanunlar