MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26727

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığına ve Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak niteliklerin, uzman yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usullerinin, uzman ve uzman yardımcılarının eğitilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesidir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik Mesleki Yeterlilik Kurumunda istihdam edilecek Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanları ile Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanım

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Başkan: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

       b) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

       c) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,

       ç) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,

       d) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

       e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

       f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

       g) Tez: Mesleki Yeterlilik Kurumu uzman yardımcılarının hazırlayacakları tezi,

       ğ) Uzman: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanını,

       h) Uzman Yardımcısı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısını,

       ı) Giriş Sınavı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

       i) Yeterlik Sınavı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavını,

       j) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Giriş Sınavı

    Giriş sınavı ve sınavın niteliği

       Madde 5 - (1) Uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı açılmasına ve kaç personel alınacağına açık pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Yönetim Kurulu karar verir. Mülakat şeklinde yapılacak olan giriş sınavı adaylara bildirilen yer ve zamanda yapılır.

       Sınava katılma şartları

       Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

       b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile meslekî teknik eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki en az dört yıllık fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olmak,

       c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

       ç) İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almış olmak veya KPSS'nin İngilizce bölümünden en az 50 soruyu doğru cevaplamış olmak,

       d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

       Giriş sınavı duyurusu

       Madde 7 - (1) Sınava katılma şartları, münhal pozisyon sayısı, her münhal pozisyon için istenen eğitim durumu, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar İŞKUR'a bildirilir.

       Başvuru belgeleri

       Madde 8 - (1) İŞKUR tarafından Kuruma gönderilen adaylar, Kurumdan temin ederek dolduracakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

        a) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

       c) Mezuniyet belgesinin aslı, sureti veya fotokopisi,

       ç) KPSS ve KPDS sonuç belgesinin Kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,

       d) El yazısıyla yazılmış özgeçmişi.

       (2) Başvuru tarihinde mezun olmayan adayların, mezuniyet belgesi yerine son sınıfta olduklarını gösterir öğrenci belgeleri ile başvurmaları mümkündür. (Değişik cümle: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Bu şekilde başvuran ve uzman yardımcısı olarak atanma hakkını kazanan aday, mülakat tarihi itibariyle mezun olduğuna dair mezuniyet belgesinin aslını ya da okul veya kurum tarafından onaylı örneğini atanma için gerekli diğer belgelerle birlikte teslim etmek zorundadır.

    (3) Yukarıdaki belgelerin en geç adaylara bildirilen sınav tarihinden önce Kuruma gönderilmesi veya elden teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

       Adayların sınava kabulü

       Madde 9 - (1) Yapılan başvurular incelenerek aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve giriş sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

       (2) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler sınava alınmaz, sınava alınmışlar ise sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

       Giriş sınav komisyonu

       Madde 10 - (1) Giriş sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Ayrıca komisyon için iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

       Mülakat

       Madde 11 - (1) Giriş sınav komisyonu tarafından yapılan mülakatta; adayların genel bilgi düzeyleri, zekâ, kavrayış ve anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.

       (2) Mülakatta başarılı sayılabilmek için komisyon başkanı ve her bir komisyon üyesince yüz tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

       Giriş sınav sonuçları ve itiraz

       Madde 12 - (1) Giriş sınav komisyonu, mülakatta adayların aldıkları puanları ve başarı sıralamasını tespit ederek Başkanlığa verir.

       (2) Yetmiş puan ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puan alandan başlanarak atanırlar.

       (3) Atamalarda adayların başarı puanı eşitse, yabancı dil bilgisi iyi olan, bunda da eşitlik olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

       (4) Sınav sonuçları mülakatın bitimini takip eden beş iş günü içinde Başkanın onayı ile Kurumda ve/veya Kurum web sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonucu mülakata giren tüm adaylara on beş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

       (5) Adaylar mülakat sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak Kuruma itiraz edebilirler. İtirazlar giriş sınav komisyonu tarafından beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

       (6) Sınavda başarılı bulunan ancak münhal pozisyon yeterli olmadığından atanmaya hak kazanamayan adaylar, Kurumda münhal pozisyon oluştuğunda Kurumun bir sonraki uzman yardımcılığı sınavı açmasına kadar geçen en fazla bir yıllık süre içinde başarı sırasına göre uzman yardımcısı olarak atanabilirler. Bu husus adaylara yapılan sonuç bildiriminde ayrıca bildirilir.

       (7) Giriş sınav komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

       Uzman yardımcılığına atanma

       Madde 13 - (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde aşağıda sayılan belgeler ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Başkan tarafından uzman yardımcılığı pozisyonlarına atamaları yapılır ve ilgililerle iş sözleşmesi imzalanır. İşe başlama tarihi iş sözleşmesinde belirlenir.

       a) Sabıkası bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

       b) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş ya da muaf olduğunu gösterir yazılı beyan,

       c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

       ç) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

       d) Mal bildirimi.

       (2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılanların dışında belge ve bilgiler isteyebilir.

       (3) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların veya işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden sırası ile atama yapılabilir.

       (4) Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, on beş gün içinde göreve başlamayanlar ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenlerle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılarının ve Uzmanların Eğitilmeleri

    Uzman yardımcılarının eğitilmesi

    Madde 14 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu pozisyonda bulundukları sürece uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla hazırlanan eğitim planı çerçevesinde eğitilirler.

       (2) Eğitim planı;

       a) Uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve becerilerin edinilmesini,

       b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

       c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

       ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

       d) Kurum çalışma alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılmasını,

       e) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili proje hazırlanması ve bu projelerin yürütülmesini sağlamaya yönelik çalışmaları

       içerir.

       (3) Uzman yardımcıları, yardımcılık döneminde Kurumun iş ve işlemlerini öğrenmek üzere gerekli olan sürelerle tüm birimlerde görevlendirilebilir.

       Yabancı dil eğitimi

       Madde 15 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları 9 ay süreyle, mesai saatleri dışında kurs ücretinin % 40'ını kendileri % 60'ını ise kurum tarafından karşılanmak üzere yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu yabancı dil kurslarında eğitim programları düzenlenebilir.

       Yurtdışında eğitim

       Madde 16 - (1) Uzmanlar, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi dışındaki hükümlerine göre staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tez, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Tez danışmanı ve tez konusunun seçimi

       Madde 17 - (1) Uzman yardımcıları tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlar. Her uzman yardımcısına, Kurum içinden veya Kurum dışından tez danışmanı görevlendirilir. Uzman yardımcıları Kurumun görev sahası ile ilgili konularda, yetiştirme programının üçüncü yılının başından itibaren 30 gün içerisinde ve tez danışmanlarının yardımı ile üç farklı tez konusu belirler. Belirlenen tez konuları birim amiri tarafından yazılı olarak Başkanın onayına sunulur ve Başkanın uygun göreceği konu tez konusu olarak kesinleşmiş olur.

       (2) Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu seçmeyen uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.

       Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

       Madde 18 - (1) Tezin hazırlanmasında konunun başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi bilimsel çalışma etiğine uygun olması şarttır.

       (2) Hazırlanacak tezlerin şekil unsurlarında, Yükseköğretim Kurulu tez hazırlama kılavuzu esas alınır.

       Tezin ve tez danışmanının raporunun teslimi

       Madde 19 - (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleştiğinin kendisine bildirilmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini hazırlamak ve birim amirlerine teslim etmek zorundadır. Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tezini süresinde teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi halinde ve tez danışmanının uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus olmak üzere Kurum Başkanının onayı ile altı aya kadar ek süre verilir.

       (2) Tez danışmanı aynı süreler içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini içeren raporunu yeterlik sınav komisyonuna teslim eder.

       Yeterlik sınav komisyonu

       Madde 20 - (1) Yeterlik sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında bir başkan ve dört üyeden oluşur. Komisyona iki yedek üye görevlendirilir ve asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar. Komisyon, gerekli gördüğünde tez danışmanlarını danışmanı oldukları uzman yardımcısının sınavına davet edebilir. Komisyon; daire başkanları, hukuk müşaviri, uzmanlar veya üniversite öğretim üyelerinden oluşturulur.

       Yeterlik sınavına girebilme şartları

       Madde 21 - (1) Ücretsiz izinler ve askerlikte geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan, bu süre içerisinde olumlu performans gösteren, tezini tamamlayarak süresi içinde teslim eden ve İngilizce dilini en az KPDS (C) düzeyinde bildiklerini geçerlilik süresi dolmamış belgelerle tevsik eden uzman yardımcıları yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir.

       Yeterlik sınavı

       Madde 22 - (1) Yeterlik sınavına girebilme şartlarını taşıyan uzman yardımcıları yeterlik sınavına tabi tutulur.

       (2) Yeterlik sınavı; tezin savunulmasından ve sözlü sınavdan oluşur.

       Tezin savunulması

       Madde 23 - (1) Uzman yardımcıları, yeterlik sınav komisyonu huzurunda, hazırladığı tezin savunmasını yapar ve komisyon üyelerinin tez konusuyla ilgili sorularını cevaplar.

       (2) Savunmaya ilişkin değerlendirme, yeterlik sınav komisyonu üyelerince oy çokluğu esasına göre başarılı, başarısız veya tezin düzeltilmesi şeklinde karara bağlanmak suretiyle yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

       (3) Tezinin düzeltilmesine karar verilen veya başarısız bulunan uzman yardımcıları tezlerini tamamlamak ve tekrar savunmak için bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık süre verilir.

       (4) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen ya da tezindeki eksiklikleri verilen sürede tamamlamayan veya ikinci defa tezin savunulmasında başarısız görülen uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılarak sözlü sınava alınmaz.

       Sözlü sınav

       Madde 24 - (1) Tezi başarılı görülen uzman yardımcıları, tezin savunulmasından itibaren yedi işgünü içinde Kurumun görev alanına giren konularda yeterlik sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulur.

       (2) Yeterlik sınav komisyonu değerlendirmesini 100 tam puan üzerinden yapar. Üyelerin verdikleri puanların aritmetik ortalaması sözlü puanı oluşturur. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 80 puan almak şarttır.

       (3) Sözlü sınav sonuçları sınava girenlere üç gün içinde yazılı olarak bildirilir.

       (4) Başarılı bulunan tezler Kurumun tasarrufu altındadır. Tamamı veya bir kısmı Kurumca yayımlanabilir.

       İtiraz

       Madde 25 - (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak Kuruma itiraz edebilirler. İtirazlar yeterlilik sınav komisyonu tarafından beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

       Uzmanlığa atanma

       Madde 26 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları uzmanlığa atanır.

       Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

       Madde 27 - (1) Yeterlik sınavına girme şartlarını taşımayanlar ile yeterlik sınavında başarısız olanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde Kurumda durumlarına uygun idari pozisyonlara atanabilirler.

       Yeniden atanma

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, Kurumda münhal pozisyon bulunması halinde uzman olarak atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Uzman yardımcısının görev ve yetkileri

       Madde 29 - (1) Uzman yardımcıları;

       a) Kurum Başkanlığınca veya uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, ön hazırlıkları yapmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

       b) Mesleki bilgilerin geliştirilmesinde yararlı olacağı belirtilen yayınları takip ederek bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan raporu amirine sunmakla,

       c) Kurum uzmanları ile birlikte ve gerektiğinde tek başlarına kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

       ç) Amirlerince verilen görevleri yerine getirmekle

       görevli ve yetkilidirler.

       Uzmanların görev ve yetkileri

       Madde 30 - (1) Kurum uzmanları, Kuruma, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve diğer Kanunlarla verilen görevlerin düzenli, süratli ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için Kurum Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık hizmetlerini yapmakla görevli ve yetkilidirler.

       ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar