ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 02/11/2007 - 2007/12830

    Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2007

    Resmi Gazete No : 26730

    Ekli "Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8/10/2007 tarihli ve 10887 sayılı yazısı üzerine, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 15/6/2004 tarihli ve 2004/7513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 2 - Bu Yönetmelik; kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerdeki organize sanayi bölgelerinde, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için organize sanayi bölgelerinin yetkili organlarının karar alması halinde bedelsiz parsel tahsisinden yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

       "Altyapı yatırımları devam eden organize sanayi bölgelerinde 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlülük süresi içerisinde genel idare giderleri, kamulaştırma bedelleri ve ihalesi yapılan altyapı yatırımları için mahsup işlemleri; her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla borçlu cari hesap bakiyesine ilave edilen yılı kredi kullanımı ile anapara taksit ve faizlerinin toplamının toplam sanayi alanına bölünmesi ile bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanan bedelden bir önceki yıl mahsup edilen bedelin düşülmesi ile yeniden hesaplanacak bedelin mahsubu yapılmak suretiyle yatırımın geçici kabul tarihine kadar devam eder."

       "5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlülük süresinden önce altyapısı tamamlanmış organize sanayi bölgelerinde mahsup işlemleri, 5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlükte olduğu sürece devam eder."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yatırım koşulları

       Madde 10 - Altyapı inşaatının durumuna göre ilgili organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yapılacak duyuru tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınarak yatırımın iki yıl içinde, 5084 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam sayısını sağlayarak üretime geçirilmesi zorunludur."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 11 - İlgili organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yatırım koşullarının yerine getirilmediğinin tespiti halinde; gerçek veya tüzel kişilere tahsis edilen parsel 30 takvim günü içinde bir başka katılımcıya tahsis edilebilir ve ilgili değişiklik Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Ancak, bu süre içerisinde bir başka katılımcıya tahsis edilemeyen parsel için yapılan mahsup veya ödeme, organize sanayi bölgesinin bildirimi üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edilir."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 12 - Yatırımda öngörülen süreler ile yılı metrekare fiyatlarının tespiti ve mahsup işlemlerinde, ilgili organize sanayi bölgelerinin, karma organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri hariç, ihtisas organize sanayi bölgelerinde ise arıtma tesisleri dahil olmak üzere elektrik, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri ile organize sanayi bölgesi içindeki yollardan oluşan altyapı yatırımlarının tamamlanamaması ve yangın, doğal afetler gibi mücbir sebepler nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yatırımın denetlenmesi ve şerhin kaldırılması

       Madde 15 - Organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yatırımın aşamaları takip edilerek denetlenir.

       29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, yatırım taahhütnamesi ve bedelsiz arsa tahsis sözleşmesindeki şartlara uygun olarak, yatırımın 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam sayısı ile üretime geçtiği tarihte, gerçek ve tüzel kişiler, tahsisi yapan organize sanayi bölgesi yetkili organlarından şerhin kaldırılmasını isteyebilir."

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Yatırım Taahhütnamesinin (Ek-3) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 11 - TAHSİSLERİN İPTALİ

       Yatırımcının, iflas dahil yatırıma devam etmemesi durumunda, organize sanayi bölgesi tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamamasının veya tahsis edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda, 5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, Yönetmelik ve bu taahhütnamede belirtilen şartlara uyulmadığının tespiti halinde, organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yapılan tahsis iptal edilir."

    Madde 8 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar