MALÎ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 26/11/2007 - 2007/12879

    Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2007

    Resmi Gazete No : 26730

        Ekli "Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/11/2007 tarihli ve 12759 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri ile toplanma ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    DAYANAK

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) Başkan: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkanını,

       b) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESASLARI

    KOORDİNASYON KURULUNUN OLUŞUMU

    Madde 4 - (1) Koordinasyon Kurulu; Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısından oluşur. Maliye Bakanlığı Müsteşarının yokluğunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı toplantıya başkanlık eder.

       (2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri oy hakkı olmaksızın Koordinasyon Kurulu toplantısına çağrılabilir. Bu temsilciler çağrılma amaçlarına uygun şekilde gerekli hazırlığı yaparlar.

    GÖREV VE YETKİLER

    Madde 5 - (1) Koordinasyon Kurulu, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun taslakları ile Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını değerlendirmek ve uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakla görevli ve yetkilidir.

       (2) Başkan, Koordinasyon Kurulu toplantılarını düzenlemek ve gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak; çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak; toplantılarda alınan karar ve önerileri ilgili makamlara bildirmekle görevli ve yetkilidir.

       (3) Koordinasyon Kurulunun üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletmekle görevli ve yetkilidir.

    TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

    Madde 6 - (1) Koordinasyon Kurulu, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak toplanır. Koordinasyon Kurulu toplantılarına 4 üncü maddede sayılan üyeler veya bunların herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları durumunda yerlerine usulüne uygun şekilde atanan vekilleri iştirak eder. Bu kimseler yerlerine başkalarını gönderemezler.

       (2) Koordinasyon Kurulunun olağan toplantı gündemi, tarihi ve yeri Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının önerisi üzerine veya resen Başkan tarafından tayin edilerek toplantı tarihinden en az onbeş gün önce üyelere bildirilir.

       (3) Başkan resen veya Koordinasyon Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Koordinasyon Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

       (4) Koordinasyon Kurulu, oy hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

    SEKRETERYA HİZMETİ

    Madde 7 - (1) Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 8 - (1) 3/6/1997 tarihli ve 97/9522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar