AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 26/11/2007 - 2007/12889

    Resmi Gazete Tarihi : 25/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26737

    Ekli "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 8/11/2007 tarihli ve 2679 sayılı yazısı üzerine, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı Cetveldeki "uzman" görev unvanının karşısında yer alan "46" sayısı "48" olarak, "Mütercim" görev unvanının karşısında yer alan "3" sayısı "1" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 3 - Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar