SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan

    Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26761

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanmasıdır.

       (2) Bu Yönetmelik, Türkiye'de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubeleri ile Türkiye'de faaliyet gösteren emeklilik şirketlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 17 nci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 26 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Brüt: Reasüröre isabet eden kısmının dahil olduğu tutarı,

       b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

       c) Muallak Tazminatlar Karşılığı: Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ve gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile gider paylarını,

       ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

       d) Net: Reasüröre isabet eden kısmının düşülmesi sonucu kalan tutarı,

       e) Şirket: Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini,

       f) Topluluk: Hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte; sermaye, yönetim ve denetim açısından birbiriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Sermaye Yeterliliği, Tedbir ve Bildirim

    Özsermaye

       Madde 4 - (1) Şirket özsermayesi;

       a) Ödenmiş sermaye,

       b) Kar yedekleri,

       c) Sermaye yedekleri,

       ç) Dönem net karı ile geçmiş yıllar karları,

       d) Dengeleme Karşılığı,

       e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun bir biçimde alınan sermaye benzeri krediler,

       toplamından;

       f) Dönem zararının,

       g) Geçmiş yıllar zararlarının,

       ğ) İştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler arasında yer alan şirketlerin ödenmiş sermayesinin, ana şirketin ortaklık payı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarının düşülmesinden sonra bulunan miktarı

       ifade eder.

       (2) Özsermaye hesabında şirketin kendi hisseleri dikkate alınmaz.

       Sermaye benzeri krediler

       Madde 5 - (1) Sermaye benzeri krediler, bu kredi tutarı hariç olarak hesaplanacak özsermayenin en fazla %30'una kadar özsermaye hesabına ilave edilir.

       (2) Sermaye benzeri krediler;

       a) Vadesine en az beş yıl kalan,

       b) Şirketin iflası ya da tasfiyesi halinde hisse senetlerinden bir önce diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi kredi verenlerce kabul edilen,

       c) Defaten kullandırılan ve herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, başka işlere temlik edilemeyeceği yazılı olarak belirlenmiş,

       ç) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri dışında kalan kişilerden sağlanan

       kredilerdir.

       (3) Kullanılacak sermaye benzeri kredilere ilişkin yapılacak sözleşmelerde ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşulların ve faiz ve diğer masraflar hariç, ana para geri ödemesinin beş yıldan önce yapılamayacağının açıkça hükme bağlanmış olması zorunludur.

       (4) Bu maddede belirtilen koşulları taşıyan sermaye benzeri kredilerin özsermaye hesabına dahil edilebilmesi için kredi sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği, sözleşme henüz imzalanmamışsa aslı izin verilmesinin ardından ibraz edilmek üzere, sözleşme taslağı ile birlikte Müsteşarlığa izin başvurusunda bulunulur. Önceden ibraz edilen sözleşme taslağı hükümleri ile, izin verilmesinin ardından ibraz edilen asıl sözleşme hükümleri arasında, kullanılan kredinin sermaye benzeri niteliğini ortadan kaldıracak şekilde farklılıkların bulunması halinde verilen izin iptal edilir. Bu kredilere uygulanacak faiz oranlarının sözleşmede açık bir şekilde belirlenememesi ve benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde, kredinin özsermaye hesabına dahil edilmesine izin verilmeyebilir.

       (5) Gerekli koşulları taşıyan sermaye benzeri krediler Müsteşarlığın izninin ardından Şirket kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla özsermaye hesaplamalarına dahil edilir. Sermaye benzeri kredilerin vadesinden önce geri ödenmesine, gerekli özsermaye tutarının altına düşülmemesi halinde Müsteşarlıkça izin verilebilir.

       (6) Özsermaye hesaplamalarına dahil edilmesine Müsteşarlıkça izin verilen sermaye benzeri kredilerden kalan vadesi beş yıldan az olan krediler her bir yıl için % 20 oranında azaltılarak özsermaye hesaplamalarına intikal ettirilir. Vadesine bir yıldan az süre kalan sermaye benzeri krediler özsermaye hesaplamasında dikkate alınmaz.

       (7) Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiç bir şekil ve surette faiz tahakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, şirkete rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri kredi olarak kabul edilebilir.

       Gerekli özsermaye

       Madde 6 - (1) Gerekli özsermaye, 7 nci maddede belirtilen birinci yöntem ile 8 inci maddede belirtilen ikinci yöntemlerden elde edilen sonuçların yüksek olanıdır.

       (2) Gerekli özsermeyenin üçte biri minimum garanti fonu tutarıdır.

       Birinci yönteme göre gerekli özsermaye

       Madde 7 - (1) Birinci yönteme göre gerekli özsermaye; hayat dışı, hayat ve emeklilik branşları için ayrı ayrı hesaplanır.

       (2) Gerekli özsermaye; sağlık ve ferdi kaza branşları da dahil olmak üzere hayat dışı branşlarda, prim ve hasar esasına göre bulunan tutarlardan yüksek olanı; hayat branşlarında (yaşama ihtimaline bağlı sigortalar, vefat sigortası, karma sigorta, prim iadeli hayat sigortası, evlilik sigortası ve doğum sigortası ve yıllık gelir sigortası gibi sigortalardan ünite bazlı sigortalar dışında kalan sigorta türleri için) ise yükümlülüğe ve riske ilişkin sonuçların toplamıdır. İlgili branşta faaliyet gösteren şirketler için gerekli özsermaye tutarı, hayat ve hayat dışı branşlar ile emeklilik branşı için ayrı ayrı hesaplanan sonuçların toplamıdır.

       (3) Hayat dışı branşlar için gerekli özsermaye yıllık prim ya da son üç yılda gerçekleşen hasarların ortalamasına dayanılarak hesaplanır. Ancak, kredi ve tarım sigortaları için hesaplamalarda son yedi yılda gerçekleşen hasarların ortalaması esas alınır.

       a) Prim Esasına Göre Gerekli Özsermaye: Son bir yıllık süre içinde brüt yazılan primlerden (vergi ve harçlar hariç) fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan tutarın 95 milyon YTL' ye kadar olan kısmının % 18, geri kalan kısmının ise % 16 ile çarpılmasından sonra bulunan sonuçların toplamının; son üç yıllık süre içinde şirket üstünde kalan hasar tutarının brüt hasara oranı % 50 den aşağı ise % 50, yüksek ise bu oranla çarpılması sonucunda bulunan tutardır.

       b) Hasar Esasına Göre Gerekli Özsermaye: Son üç yıllık sürede brüt ödenen hasarlara, son yıl muallak tazminatlar karşılığı (direkt ve endirekt işler için ayrılan dahil) eklenerek rücu yoluyla tahsil edilen hasar tazminatları ile içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere üç yıl önce (kredi ve tarım sigortalarında yedi yıl önce) ayrılan muallak tazminat karşılıkları düşüldükten sonra tespit edilecek miktarın, yukarıda bahsedilen üç ve yedi yıl olarak belirtilen risk gruplarına göre 1/3'ü veya 1/7'si ayrılarak ilk 70 milyon YTL' ye kadar olan kısmı % 26, kalan kısmının % 23 ile çarpılması sonucu bulunan tutarlar toplamının son üç yıllık sürede şirket üzerindeki net hasar tutarının brüt hasar tutarına oranı % 50 den aşağı ise % 50, yukarı ise bulunan oranla çarpılması sonucunda bulunan tutardır.

       (4) Prim ve hasar esasına göre gerekli özsermaye tutarlarının hesaplanmasında kullanılan prim ve hasar tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saptanmış yıllık Üretici Fiyat Endeksindeki artış oranı dikkate alınarak Müsteşarlıkça artırılabilir.

       (5) Hasar esasına göre gerekli özsermaye tutarının hesaplanması sırasında yeni devralınan portföyler dolayısıyla geçmiş üç yıllık veriye sahip olunamaması durumunda; portföyü devralan şirket, portföyünü devraldığı şirketin geçmiş verilerini kendi verileri ile konsolide ederek hesaplama yapabilir.

       (6) Hayat branşları için gerekli özsermaye tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

       a) Yükümlülük Esasına Göre Gerekli Özsermaye: Hayat matematik karşılığı (direkt ve endirekt işler dahil) ile bir yıllık hayat sigortaları için ayrılan kazanılmamış primler karşılığının toplamının %4'ünün, son bir yıl için ayrılan net matematik karşılıklar ile son bir yılda bir yıllık hayat sigortaları için ayrılan net kazanılmamış primler karşılığının toplamının brüt matematik karşılıklar ile bir yıllık hayat sigortaları için ayrılan brüt kazanılmamış primler karşılığının toplamına oranı %85 ten aşağı ise %85, yüksekse bulunan oranla çarpılması sonucunda elde edilen tutardır.

       b) Risk Esasına Göre Gerekli Özsermaye: Ölüm halinde sigortalıya ödenecek meblağdan matematik karşılıklar ile kazanılmamış primler karşılığının düşülmesi sonucunda bulunan risk kapitalinden;

       1) Sigorta süresi azami üç yıla kadar olanların % 0.1,

       2) Sigorta süresi üç yıldan fazla beş yıldan az olanların % 0.15,

       3) Sigorta süresi beş yıldan fazla olanlar için % 0.3,

       ile çarpılmaları sonucunda elde edilen tutarlar toplamının, son bir yıldaki reasürans devirlerinden sonraki toplam risk kapitalinin reasürans devirlerinden önceki toplam risk kapitaline oranı % 50 den aşağı ise % 50, yüksek ise bulunan oranla çarpılması sonucunda bulunan tutardır.

       (7) Emeklilik branşı için gerekli özsermaye tutarı; katılımcılara ait bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ilk 250 milyon YTL'lik kısmı için % 0.75, 250 milyon YTL ile 500 milyon YTL arasındaki kısmı için % 0.50 ve 500 milyon YTL'yi aşan kısmı için % 0.25 oranında olmalıdır.

       İkinci yönteme göre gerekli özsermaye

       Madde 8 - (1) İkinci yönteme göre belirlenecek gerekli özsermaye hesabında Şirketlerin; aktif riski, reasürans riski, aşırı prim artışı riski, muallak tazminat karşılığı riski, yazım riski ve kur riski dikkate alınır.

       (2) Aktif riski hesaplamasında hesaplama dönemi itibarıyla bilançoda yer alan aktif hesap kalemleri aşağıda belirtilen risk ağırlıkları ile çarpılır;

       a)   Kasa   0.000

       b)   Bankalar   0.010

       c)   Devlet Borçlanma Senetleri (Eurobond Dahil)   0.000

          (Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı Hariç)

       ç)   Devlet Borçlanma Senetleri Karşılığında   0.000

          Yapılan Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar

          (Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı Hariç)

       d)   Kendi Sermaye Grubuna ait Hisse Senetleri   0.250

          ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar

       e)   Diğer Hisse Senetleri ve Diğer Değişken   0.150

          Getirili Finansal Varlıklar

          (Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı Hariç)

       f)   Özel Sektör Bonoları   0.150

       g)   Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (A Tipi)   0.150

       ğ)   Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (B Tipi)   0.050

       h)   Bağlı Menkul Kıymetler, İştirakler,   0.150

          Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi

          Ortaklıklar (Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik

          Şirketleri Hariç) (Sermaye Taahhütleri ile Değer Düşüklüğü

          Karşılıkları Hariç)

       ı)   Diğer Finansal Varlıklar   0.150

       i)   Krediler (Aynı Topluluk İçinde Bulunan Şirketlere)   0.250

       j)   Krediler (Diğer)   0.150

       k)   İkrazlar   0.200

       l)   İkrazlar (Hayat)   0.000   

       m)   Sigortacılık ve Emeklilik Faaliyetlerinden   0.250

          Alacaklar (Net) - Alınan Teminatlar (Nakit,

          Mevduat, Bankalarca Garanti Edilen

          Kredi Kartı Ödemeleri ve Devlet Borçlanma

          Senetlerinin %100'ü ile Gayrimenkullerin %30'u)

          (Emeklilik Şirketlerinin Emeklilik Yatırım Fonları

          Kapsamında Saklayıcı Şirketten Alacakları Hariç)

          (Muaccel hale gelenler hariç)

          Ayrıca ilave olarak vadeye kalan süresi

          i) 01- 90 gün kalan alacaklar için   0.005

       ii) 91-180 gün kalan alacaklar için   0.015

    iii) 181-270 gün kalan alacaklar için   0.050

       iv) 271-360 gün kalan alacaklar için   0.120

       v)   360 günden fazla kalan alacaklar için   0.200

       n)   Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar ve Depolar   0.150

       o)   İlişkili Taraflardan Alacaklar   0.200

       ö)   Diğer Alacaklar   0.200

          (Finansal Kiralama Alacakları, Verilen Depozito ve

          Teminatlar, Diğer Çeşitli Alacaklar)

       p)   Muaccel hale gelmiş alacaklar için

          i) Vadesini bir ay geçmiş alacaklar için    0.255

       ii) Vadesini iki ay geçmiş alacaklar için    1.000

          (Finansal raporlama kapsamında her bir alacak için

          yapılan reeskont tutarı düşülür, ancak bu hesaplama

          sonucu hiç bir şekilde m bendine göre belirlenen

          tutardan düşük olamaz)

       r)   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller    0.200

       s)   Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller    0.050

       ş)   Diğer Aktifler     0.150

          (Gelecek Aylar ve Yıllar İhtiyacı Stoklar, İş Avansı,

          Personele Verilen Avanslar, Gayrimenkuller Hariç

          Olmak Üzere Maddi Varlıklar, Maddi Olmayan

          Varlıklar ve Yukarıda Sayılmayan Diğer Aktifler)

       (3) (Değişik fıkra: 01/03/2009- 27156 S.R.G Yön/1.mad.) Reasürans riski hesaplaması, reasüröre devredilen toplam reasürans primi ile yapılır. Müsteşarlıkça belirlenecek derecelendirme kuruluşları ile kabul edilen asgari nota göre derecelendirilen reasürörlere devredilen riskler için 0.03, Türkiye'deki havuzlara devredilen riskler için 0.00, bunun dışındaki dereceler için 0.120 risk katsayısı ile devredilen toplam reasürans prim tutarı çarpılır. Türkiye'de faaliyette bulunan reasürans şirketlerinin derecelendirme notlarının ülke notunu aşamaması durumunda ülke notu A eşiti sayılır. Ancak, 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranların aşılması durumunda, aşan kısma isabet eden reasürans primi tutarı asgari derecelendirme notu bulunan reasürörler için 0,150 diğerleri için ise 0,300 risk katsayısı ile çarpılır.

       (4) Aşırı prim artışı riski hesaplamasında, toplam brüt yazılan primin bir önceki yıla göre artış oranı, zorunlu trafik sigortası sektör artış oranının %10'undan, diğer branşlarda ise sektör artış oranının %50'sinden fazla ise; aşan kısma 0.2 risk ağırlığı uygulanır. Özelliği itibarıyla belirli branşlarda bu oran Müsteşarlıkça düşürülebilir. Faaliyete yeni başlayan şirketlerin faaliyete başladıkları yıl bu risk sıfır olarak alınır. Hayat ve hayat dışı branşlar ile zorunlu trafik sigortası için sektör artış oranları hesaplama dönemleri itibarıyla Müsteşarlıkça ilan olunur.

       (5) Muallak tazminat karşılığı riski hesabında, branşlar itibarıyla o hesaplama dönemine ait kümülatif net muallak tazminat karşılığı tutarına aşağıdaki risk ağırlıkları uygulanır;

       a)   Kaza   0.025

       b)   Hastalık/Sağlık   0.100

       c)   Kara Araçları   0.075

       ç)   Raylı Araçlar    0.050

       d)   Hava Araçları   0.050

       e)   Su Araçları   0.050

       f)   Nakliyat   0.050

       g)   Yangın ve Doğal Afetler    0.050

       ğ)   Genel Zararlar   0.050

       h)   Kara Araçları Sorumluluk   0.100

       ı)   Hava Araçları Sorumluluk    0.050

       i)   Su Araçları Sorumluluk    0.050

       j)   Genel Sorumluluk    0.050

       k)   Kredi   0.075

       l)   Emniyeti Suistimal    0.050

       m)   Finansal Kayıplar    0.050

       n)   Hukuksal Koruma    0.050

       o)   Destek    0.050

       ö)   Hayat    0.025

       (6) Yazım Riski hesaplamasında, hesaplama dönemleri itibarıyla son 12 ayı kapsayacak şekilde ve branşlar itibarıyla dikkate alınan brüt yazılan primler tutarlarından varsa bölüşmeli reasürans için reasüröre devredilen primler indirilerek, kalan bakiyeye aşağıdaki risk ağırlıkları uygulanır;

       a)   Kaza   0.050   

       b) Hastalık/Sağlık   0.200

       c)   Kara Araçları   0.150

       ç)   Raylı Araçlar   0.100

       d)   Hava Araçları   0.100

       e)   Su Araçları    0.100

       f)   Nakliyat    0.100

       g)   Yangın ve Doğal Afetler    0.100

       ğ)   Genel Zararlar   0.100

       h)   Kara Araçları Sorumluluk    0.200

       ı)   Hava Araçları Sorumluluk    0.100

       i)   Su Araçları Sorumluluk    0.100

       j)   Genel Sorumluluk   0.100

       k)   Kredi    0.150

       l)   Emniyeti Suistimal    0.100

       m)   Finansal Kayıplar    0.100

       n)   Hukuksal Koruma    0.100

       o)   Destek   0.100

       ö)   Hayat   0.050

       (7) Şirketlerin tüm döviz varlıkları ve yükümlülükleri için kur riskinin hesaplanması amacıyla, aktif ve pasif hesaplarda bulunan her bir döviz cinsinin dönem sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması ile bulunan Yeni Türk Lirası karşılıkları hesaplanarak döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükler toplamı bulunur ve toplam varlık ve yükümlülükler arası farkın mutlak değeri 0.075 risk ağırlığı ile çarpılır.

       (8) Aktif riski, reasürans riski, aşırı prim artışı riski, muallak tazminat karşılığı riski, yazım riski ile kur riski sonuçlarının toplamı ikinci yönteme göre gerekli özsermaye tutarına eşittir.

       (9) Bu maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen alacaklar ile ilgili olarak alınan teminatlar içerisinde yer alan gayrimenkullerin değer tespitinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti veren şirketlerin raporları esas alınır.

       İdari tedbirler

       Madde 9 - (1) Şirketlerin 4 üncü maddeye göre belirlenen özsermaye tutarları 6 ncı maddeye göre hesaplanan gerekli özsermaye tutarından düşük olmamalıdır; düşük olması durumunda ise, 10 uncu maddede belirtilen sermaye yeterliliği tabloları ile birlikte bir ödeme planının Müsteşarlığa sunulması ve eksik kalan sermayenin içinde bulunulan yılın sonuna kadar tamamlanması gereklidir. Ancak, Müsteşarlık Şirketin mali yapısını göz önünde bulundurarak eksik kalan sermayenin daha kısa bir süre içerisinde ödenmesini veya yeni bir ödeme planı sunulmasını talep edebilir.

       (2) Ödeme planının sunulmaması, planın Müsteşarlıkça uygun bulunmaması, plana uyulmaması veya özsermayenin minimum garanti fonu tutarının altına düşmesi durumunda 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20 nci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

       Bildirim

       Madde 10 - (1) Şirketler şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa hazırlar ve bu dönemleri takip eden 2 ay içerisinde Müsteşarlığa gönderir.

       (2) Vergi karşılığından sonraki dönem kârının dağıtılması sonucunda yeni bir sermaye yeterliliği hesabının yapılması ve eksik sermaye ortaya çıkması durumunda, yeni hazırlanan sermaye yeterliliği tablosu ile birlikte yeni bir ödeme planının 25 gün içerisinde Müsteşarlığa sunulması şarttır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 11 - (1) 23/3/2006 tarihli ve 26117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Zorunlu trafik sigortası aşırı prim artışı riski

       Geçici Madde 1 - (1) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan zorunlu trafik sigortası için belirlenen aşırı prim artış oranı 2008 ve 2009 yılları hesapları için uygulanır, bu yıllar haricindeki yıllarda diğer branşlar için uygulanan artış oranı dikkate alınır.

    Reasürans riskine ilişkin aşamalı geçiş seviyesi

       Geçici Madde 2 - (Ek madde: 01/03/2009- 27156 S.R.G Yön/2.mad.)

    (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oranların aşılması ile ilgili katsayılar kullanılarak ulaşılan reasürans riski sonuçları 31/12/2008 tarihli tablolar için %50 oranında dikkate alınır.

       Yürürlük

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik 31/12/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar