TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/01/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26768

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, personelin terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen personel ile bu personelin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) En yakın amir: Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan personelin ilk amirini,

       b) İlgili kurum/kuruluş: Personele göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Jandarma Genel Komutanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını, Sahil Güvenlik Komutanlığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünü,

       c) Personel: Görevinden ayrılmış olsa dahi, terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personeli,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Avukatlık Ücretinin Ödenmesinde Esas Alınacak Hususlar

    Avukatlık ücreti ödeme şartları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

       a) Personel hakkında, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı bir soruşturma veya kovuşturma bulunması,

       b) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak belirlediği avukat veya avukatlara usulüne uygun olarak vekâletname vermesi,

       c) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,

       ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince ilgili komisyon tarafından personelin avukatlık ücretinin ödenmesine karar verilmesi,

       gerekir.

       Avukat sayısı

       Madde 6 - (1) Personel, hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak istediği sayıda avukatı seçmekte serbesttir. Ancak, müdafi olarak belirlediği bu avukatlardan en çok üç avukatın ücreti, 5 inci maddedeki şartların varlığı halinde ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenir.

       Avukatlık ücretinin miktarı

       Madde 7 - (1) Avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın ödenir. Ancak, bir personel için yapılacak toplam ödeme, soruşturma evresindeki işlerde 7.000, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 35.000, askeri mahkemenin görevine giren suçlarda 17.500 ve asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 15.750 göstergenin avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımının 20 katından fazla olamaz.

       (2) Avukatlık ücretinin takdirinde,

       a) Suçun işleniş biçimi,

       b) Suç konusunun önem ve değeri,

       c) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,

       ç) Failin kusur durumu,

       d) Failin güttüğü amaç ve saiki,

       e) Avukatın yapabileceği masraflar,

       f) Soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu safha göz önünde bulundurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müracaat Usulü ve Komisyon

    Müracaat usulü

       Madde 8 - (1) Görevdeki personel, avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin talebini bir dilekçe ile en yakın amirine, diğer personel ise ikamet ettiği yerdeki ilgili kurum/kuruluşun bağlı birimine iletir.

       (2) Personel müracaatı sırasında dilekçesine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

       a) Çağrı kâğıdı, yakalama emri, iddianame gibi personel hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğünü gösterir belge,

       b) Elinde mevcut olan soruşturma veya kovuşturmaya konu olay ile ilgili bilgi ve belgeler,

       c) Avukat ile arasında yapılan ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen şartları içeren Avukatlık sözleşmesi,

       ç) Usulüne uygun olarak verilen vekâletname,

       d) Avukatın banka hesap numarasını belirtir bir belge.

       (3) Avukatlık ücretinin ödenmesi, ancak soruşturma veya kovuşturmanın devamı süresince istenebilir.

       Müracaat üzerine yapılacak işlemler

       Madde 9 - (1) Talebi alan amir, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerde eksik olup olmadığını kontrol eder.

       a) Belgelerde eksiklik yoksa dilekçe ve ekindeki belgelere ikinci fıkradaki belgeler eklenerek, personelin bağlı bulunduğu ilgili kurum/kuruluşça 11 inci maddede belirtilen komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmakla görevlendirilmiş birime gönderilir.

       b) Belgelerde eksiklik varsa, personelden yazı ile eksikliği tamamlaması istenir.

       (2) Avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin personel talepleri, ilgili kurum/kuruluşa gönderilirken, talebi alan birim tarafından aşağıdaki belgeler eklenir:

       a) Olayın nev'i ve cereyan tarzını açıklayan ayrıntılı olay tutanağı ile olayla ilgili diğer bilgi ve belgeler,

       b) Varsa görev emrinin yazılı sureti, emir şifahi verilmiş ise bunu teyit eden belge,

       c) Olayın meydana geldiği tarihte personelin görevli bulunduğu kıt'a, kurum ve karargâh Komutanlığının veya Müdürlüğün kanaatini belirten rapor.

       Avukatlık sözleşmesi

       Madde 10 - (1) Personel ile avukat arasında yapılacak avukatlık sözleşmesinde, avukatın;

       a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlık Sözleşmesi başlıklı Onbirinci Kısım hükümleri ile avukatlık sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesine,

       b) Soruşturma evresinde soruşturmanın, kovuşturma evresinde her duruşmayı takiben kamu davasının gelişimi hakkında ilgili kurum/kuruluşa da bilgi vermesine,

       c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre kurulan komisyon tarafından, takdir edilecek ücretin ödenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olduğuna ve bu ödeme şekillerini kabul ettiğine ilişkin hükümlere yer verilir.

       Komisyon ve çalışma düzeni

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmeliğe göre, personele avukatlık ücreti ödenmesine yönelik olarak 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre iletilen talepleri incelemek ve avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise ücret miktarına, ücretin defaten mi, taksitle mi ödeneceğine, taksitle ödenecek ise kaç taksitte ödeneceğine ve taksit ödeme zamanlarına karar vermek üzere;

       a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Maliye Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,

       b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı başkanlığında, Harekât Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Maliye Başkanı ve Adli Müşavirden,

       c) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında; Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Operasyon Başkanı, İdari İşler Başkanı ve Hukuk Müşavirinden,

       ç) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Kurmay Başkanı başkanlığında, Harekât Başkanı, Personel Başkanı, Maliye Başkanı, İstihbarat Başkanı ve Hukuk Müşavirinden,

       d) Emniyet Genel Müdürlüğünde; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Terörle Mücadele Harekât Dairesi Başkanı, Özel Harekât Dairesi Başkanı, İstihbarat Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden,

       Oluşan bir Komisyon kurulur.

       (2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Dairesi Başkanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince, diğerlerinde Personel Başkanlıklarınca yürütülür.

       (3) Komisyon, bütün üyelerinin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

       (4) Komisyon tarafından verilen karar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile kesinleşir.

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce soruşturma ve kovuşturması başlayan personelden, miktarı ne olursa olsun avukatlık ücreti ödenenler hariç, durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma devam edenlerin müracaatı halinde, müdafi olarak belirledikleri avukatın ücreti de bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenir.

       Yürürlük

       Madde 12 - (1) Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar