SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 02/02/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26775

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde görevli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1 ) (Değişik fıkra : 01/05/2008 - 26863 S.R.G Yön\1.mad) Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak taşra teşkilatında çalışan memurları kapsar.

       (2) Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfına dahil memurlar ile aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurlar ve aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (ı) bendi, 16 ve 17 nci maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan:

       a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

       c) İl Müdürü: İl Sosyal Hizmetler Müdürünü,

       ç) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

       d) İlçe Müdürü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürünü,

       e) Kuruluş: 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarını,

       f) Hizmet Birimi: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan il ve ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri ile sosyal hizmet kuruluşlarını,

       g) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

       ğ) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan 1 sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

       h) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

       ı) Hizmet Puanı: Hizmet bölgeleri ve çalışılan hizmet biriminin özellikleri ile mesleki yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

       i) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

       Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması ve atamaya tabi personel

       Madde 5 - (1) İller, sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle, dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri I sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       (2) Taşra hizmet birimlerinde; İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Hemşire, Sağlık Memuru, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Sosyolog, Yurt Yönetim Memuru, Din Görevlisi unvanları ile görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

       Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen personelin fiili hizmet süresi; bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde belirlenen dördüncü bölgede iki yıl, üçüncü bölgede üç yıl, ikinci bölgede dört yıl, birinci bölgede altı yıldır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması halinde Genel Müdürlük Onayı ile bu süreler uzatılabilir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler I. hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

       (2) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır.   

       (3) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir.

       Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

       Madde 7 - (1) (Değişik fıkra : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\1.mad) Yer değiştirme sureti ile atamalar, her yılın Haziran ayında başlanır ve en geç Eylül ayında tamamlanır. Atamalar Genel Müdürlüğün internet sitesinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme formuna göre yapılan liste ile birlikte duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.

    (2) Personelin o bölgede bir süre daha çalışmasını gerektirecek bir durumun bulunması halinde gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlüğün izninin alınmasını müteakip personelin ilişiği en geç Aralık ayında kesilebilir.

       Yer değiştirme sureti ile atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

       Madde 8 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılımı amacı gözetilerek, ilgililerin kadrosunun bulunduğu hizmet biriminin özellikleri, öğrenimi, iş tecrübesi, mesleki bilgisi ve sicil durumu gibi özelliklerini içeren bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan Değerlendirme Formu ile boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan dahilinde Yer Değiştirme Kurulunca yapılır. Diğer hususlarda Genel Yönetmelik hükümlerine uyulur.

    (2) ( Ek fıkra : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\2.mad) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar ile Kuruma istifa/müstafi sonrası açıktan ve başka kurum ve kuruluşlardan naklen atananlar en az bir yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

    Hizmet gereği atama

       Madde 9 - (1) (Değişik fıkra : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\3.mad) Genel Yönetmeliğe göre zorunlu görülen hallerde, hizmetin önemi ve gereği gözetilerek, personelin bulunduğu bölgedeki fiili hizmeti tamamlanmadan, aynı bölgedeki başka bir hizmet birimine ataması yapılabilir. Ancak hizmet gereği olarak ataması yapılan personel en az üç yıl eski görev yaptığı hizmet alanına atanamaz.

    (2 ) (Ek fıkra : 01/05/2008 - 26863 S.R.G Yön\3.mad) İdari teşkilatlanmada değişiklik sonucunda bir hizmet biriminin açılması durumunda bu hizmet alanının personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, il içinden karşılanamaması halinde aynı bölgedeki bir başka hizmet biriminden ya da personelin isteği ve durumuna uygun boş kadro bulunması halinde, diğer üst bölgelerdeki hizmet birimlerinden karşılanabilir.

       (3 ) (Değişik fıkra : 01/05/2008 - 26863 S.R.G Yön\3.mad) İdari teşkilatlanmada değişiklik sonucunda bir hizmet biriminin kapatılması durumunda bu hizmet alanındaki personelin ataması öncelikle aynı bölgedeki bir başka hizmet birimine, bunun mümkün olmaması durumunda personelin isteği de gözetilerek diğer alt bölgelerdeki hizmet birimlerinden birine yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

       Yer değiştirme kurulu

       Madde 10 - (1) Yer Değiştirme Kurulu; yetki devredilen durumlar hariç olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Genel Müdür tarafından belirlenecek herhangi bir ana hizmet Dairesi Başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

       (2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula vekilleri katılır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

       (3) Kurulun raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

       (4) (Değişik fıkra : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\4.mad) Kurul, Atanma İstek Formu, Değerlendirme Formu, tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; puanlamaya öncelik vermek suretiyle birlikte değerlendirerek; liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir. Atanma talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süreleri dikkate alınır, bu sürelerin de eşit olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan tercih edilir.

    Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

       Madde 11 - (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar internet ortamında Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

       (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel; bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

       (3) Başvurular her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında personelin görevli bulundukları müdürlüklere yapılır. Müdürlükler, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında İl Müdürlüklerine intikal ettirirler. İl Müdürlükleri 15-25 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini de ekleyerek, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirir. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Personel kendi isteği ile yaptığı atanma talebi ile bağlıdır. Başvurular Genel Müdürlükçe yapılacak gerekli düzenlemeleri müteakip internet ortamında da yapılabilir.

       (4) Atama sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.

    (5) (Ek fıkra : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\6.mad) Üçüncü fıkrada belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu müdürlüğe intikal etmeyen müracaatlarla ilgili itirazları değerlendirmeye alınmaz.

    (6) (Ek fıkra : 29/12/2009 - 27448 S.R.G Yön\6.mad) Yer değiştirme suretiyle atanma sonuçlarının Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmesinden sonra personelin vazgeçme talebi ancak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen özür durumlarından birinin bulunması halinde dikkate alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Diğer personel

       Madde 12 - (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları talebinde bulunmaları durumunda bu Yönetmeliğin ve Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak sureti ile aynı usulle atanabilir.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Kazanılmış haklar

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Yönetmeliğin Ek Madde 1'deki hükümler saklı kalmak üzere, Genel Müdürlükte görevde bulunan personelin halen görev yaptığı hizmet birimlerinin, I Sayılı Cetvele göre ait olduğu hizmet bölgeleri ile alt hizmet bölgeleri kazanılmış hak kapsamında değerlendirilir.

    Geçici Madde 2 - (1) (Ek madde : 01/05/2008 - 26863 S.R.G Yön\5.mad) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük taşra teşkilatında görev yapan personelin daha önce görevde bulunduğu hizmet süreleri Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cetvelde belirtilen hizmet bölgelerinin hesabında dikkate alınır.

       Yürürlük

       Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 15 - (Değişik madde : 01/05/2008 - 26863 S.R.G Yön\4.mad) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar