375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5745

    Kanun Kabul Tarihi : 27/02/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26809

    Madde 1 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan "(1) ve (2) numaralı alt bentlere" ibaresi "(1) numaralı alt bende" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun 15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar