MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

    Millî Eğitim Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26810

    ***20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 70. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\1.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aday eğitim personeli: Kurumda ilk defa göreve başlayan eğitim personelini,

    b) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,

    c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    ç) Çeşitli kurslar: Kişilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren her kademedeki özel öğretim kurumlarını,

    d) Dershane: Öğrenci ve mezunları bir üst okula veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine katkıda bulunmak, düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

    e) Diğer personel: Kurumda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

    f) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,

    g) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

    ğ) Hizmet içi eğitim merkezi: Kurum ve kuruluşların personeline belli bir alanda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,

    h) Kanun: Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

    ı) Kurucu: Kurumun sahibi olup adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

    i) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

    j) Kurum: Özel okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kurslarını, hizmet içi eğitim merkezlerini, öğrenci etüt eğitim merkezlerini, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

    k) Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla öğrenci/kursiyer sayısını,

    l) Milletlerarası özel öğretim kurumları: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarını,

    m) Millî eğitim müdürlüğü: Özel öğretim kurumunun bulunduğu yerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

    n) Motorlu taşıt sürücüleri kursu: Motorlu taşıt sürücü eğitimi veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yapan özel öğretim kurumlarını,

    o) Okul: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarını,

    ö) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,

    p) Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, okulun özelliğine göre hazırlanmış örgün eğitim programlarının uygulandığı, ayrıca bireysel-grup destek eğitimi veya rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği özel öğretim kurumunu,

    r) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerileri ile bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

    s) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

    ş) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlar: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumları,

    t) Uzman öğretici: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile kurumda görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş diğer öğreticileri,

    u) Yabancı okullar: Yabancılar tarafından açılmış özel okulları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma

    Kurum açma

       Madde 5 - (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda valilikçe açılması uygun görülen kurumlardan;

       a) (Değişik bent: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/1.mad.) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe,

    b) (Değişik bent: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/1.mad.) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça,

       (2) Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür.

       (3) Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;   

       a) Kurum açacaklar için başvuru formu (EK-1).

       b) Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

       c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.

       ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı.

       d) Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.

       e) Okullar için, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğine; özel, özel eğitim okulları için ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış dört nüsha kurum yönetmeliği.

       f) Yukarıda (e) bendinde belirtilen yönetmeliklerden farklı kurum yönetmeliği hazırlanması hâlinde Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD'si.

       g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere dört nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi/CD'si.

       ğ) (Değişik bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/1.mad.) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,

       h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği.

       ı) Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.

       i) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni.

    j) (Ek bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/1.mad.) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; bayındırlık ve iskân müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,

    k) (Ek bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/1.mad.) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor,

    l) (Ek bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/1.mad.) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,

    m) (Ek bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/1.mad.) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge,

       (4) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir.

       (5) Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, 3 iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.

       (6) Özel eğitim okulunun ilköğretim programı ile ilköğretim ve ortaöğretim okulları için ders yılının başlamasından 30 gün sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim kurumları ve milletlerarası öğretim kurumlarında bu süre aranmaz.

       (7) Kurum açma izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz ve öğretime başlanılamaz.

       (8) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetlerin dışında, Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz.

       Valilikçe yapılacak işlemler

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünce; bayındırlık ve iskân müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünden, açılacak kuruma ait binanın, kurum türü dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlara göre incelenmesi ve 10 gün içerisinde rapor düzenlenmesi birer yazı ile istenir.

       (2) (Değişik cümle: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/2.mad.) Eğitim müfettişlerince;

    a) Kurum açılacak binanın açık adresi ve kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerin kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olup olmadığı,

       b) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul açılacak binalardan kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede, özel eğitim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarının açılacağı binalarda ise yukarıda belirtilen türdeki iş yerlerinin aynı binada yer alıp almadığı,

       c) Okul açılacak olan binaların bahçesinin, Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığı,

       ç) İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların müstakil ve tamamının kullanım hakkının okula ait olup olmadığı,

       d) Genel Müdürlükçe yönerge ile belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ile bu bölümlerin her birinin kaç öğrenci/kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,

       e) Okullar için, Bakanlıkça onaylanmak üzere kurumca hazırlanmış kurum yönetmeliğinin bulunup bulunmadığı,

       f) Resmî benzeri olmayan, farklı öğretim programlarının onaylandığı, Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı,

       g) (Değişik bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/2.mad.) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanın bulunup bulunmadığı,

       ğ) Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda açılacak olan kurum için belirtilen araç-gerecin bulunup bulunmadığı,

       h) Motorlu taşıt sürücü kursları için, uygun direksiyon eğitim alanı raporu ve elektrik projesinin olup olmadığı

       tespit edilerek raporda ayrıntılı şekilde belirtilir.

       (3) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\2.mad;Değişik fıkra: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/2.mad.) Raporda; belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına beş iş günü içinde valilikçe kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular ise ekleriyle birlikte kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen özel okullara, beş iş günü içinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu süre Bakanlıkça verilecek kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla altmış gün ek süre verilebilir. Verilen ek süre içinde eksikliklerini tamamlayamayan kuruma ait belgeler, kurucu veya kurucu temsilcisine iade edilir.

       (4) Kurum açma izin talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu ve kurucu temsilcileri tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde; kurum açma başvurusunda istenilen belgeler, valilikçe düzenlenen rapor ve talebin reddine ilişkin yazının da ekinde bulunduğu bir dilekçe ile Bakanlığa itirazda bulunulabilir. İtiraz, Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren 15 iş günü içinde karara bağlanır.

       (5) Valiliklerce denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izninin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izninin bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

       Ad verme

       Madde 7 - (1) Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir.

       (2) Özel öğretim kurumu adları, kurum açma izni ile birlikte verilir. Kurumların adları, birinci fıkraya uygun olmak şartıyla kurum açma iznini veren merciin onayı ile değiştirilebilir.

       (3) Özel öğretim kurumlarının ad ve unvanlarının, başka özel öğretim kurumları tarafından kullanılmasında, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       Atatürk köşesi

    Madde 8 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\3.mad)

    (1) Kurum binalarında;

    a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir.

    b) Özel ilköğretim okullarında Atatürk köşesi, okul binasının girişinde, uygun bir yerde temiz, düzenli, Atatürk'ün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir.

    c) Özel ortaöğretim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarında, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden yüksekte, Atatürk'ün büstü veya maskı konulur. Atatürk'ün fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk'ün eğitimle ilgili sözleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.

       Kurum açma izninin iptali ve geçici olarak kapatma

       Madde 9 - (1) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\4.mad; Değişik fıkra: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/3.mad.) Kurum açma izni alan bir kurumun iki yıl içinde öğretime başlamaması, öğretime başladıktan sonra izinsiz olarak öğretime ara vermesi, iznin alınış amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, izni veren merci tarafından kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Özel eğitim okulu veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ayrıca, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

       (2) Özel öğretim kurumları, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması, reklam ve ilana ilişkin gerekli şartların yerine getirilmemesi hâlinde, davranışın ağırlık derecesine göre 15 günden az olmamak kaydıyla üç aya kadar geçici olarak kurum açma izni veren merci tarafından kapatılır. Geçici olarak kapatılan kurumda öğrenim gören öğrenci/kursiyerlerle ilgili valilikçe gerekli tedbir alınır.

       (3) (Değişik fıkra: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/3.mad.) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumunu mevzuata uygun kapatmayan, geçici olarak kapatma cezası alan ve aynı fiili tekrar işleyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, izni veren merci tarafından iptal edilir.

       (4) Geçici olarak kapatma cezası verilen kurumların geçici kapatma sürelerinin dolması ve valiliklerce eksikliklerini tamamladıklarının tespit edilmesi hâlinde öğretime devam etmelerine izin verilir.

       (5) Kurum açma izni veren merci tarafından kurum açma izni iptal edilen kurumlar, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili idareye bildirilir.

       Kurucu isteğiyle öğretime ara verme

       Madde 10 - (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; valilik veya Bakanlıkça mazereti uygun görülmesi, kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması ve personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması kaydıyla en çok bir yıl süreyle kurum açma izni veren merciin izniyle öğretime ara verebilir.

       (2) Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından ilköğretim ve ortaöğretim okullarına öğretim yılı başında; diğer kurumlara ise dönem başında öğretime başlaması şartıyla izin verilir.

       (3) Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni iptal edilir.

       Yıllık çalışma takvimi

       Madde 11 - (1) Özel okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.

       (2) Yeni kurum açma izni verilen özel okulların kayıt-kabul süreleri, gerektiğinde valiliklerce 15 gün uzatılabilir.

       (3) Okul öncesi eğitim kurumları, kurslar, dershaneler, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kuruluşların çalışma takvimleri kendi yönetmeliklerine göre düzenlenerek onaylanmak üzere valiliğe gönderilir.

       (4) Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle resmî mercilerce alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da uymak zorundadır.

       Kurum binaları

       Madde 12 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\5.mad)

    (1) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınır. (Ek cümle: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/3.mad.) 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

    (2) Özel eğitim okulu açılacak binalar ile umuma açık yerler ve açık alkollü içki satılan yerler arasında en az yüz metre uzaklık bulunması şartı aranmaz. Ancak, özürlü bireylere hizmet veren okul öncesi eğitim kurumu ile yukarıda belirtilen kurumlar aynı binada bulunamaz.

    (3) Okul öncesi eğitim kurumu, bahçesi bulunan;

    a) Tamamı okula ait binalarda,

    b) Binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

    c) Birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde,

    ç) Binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında

    açılır.

    (4) (Değişik fıkra: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/3.mad.) İlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir.

    (5) Diğer kurumların açılacağı binalarda; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz. Ayrıca bu kurumların;

    a) Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında,

    b) Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,

    c) Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda

    olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon (Değişik ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/3.mad.) merkezi açılacak binalarda fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katında açılması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir.

       Bir arada bulunabilecek okullar

       Madde 13 - (1) Okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamaz.

       (2) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\6.mad) Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece özel okullar belirli bölümleri birlikte kullanılacak şekilde aynı binada bulunabilir. (Ek cümle: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/4.mad.) Ancak, milletlerarası özel okullar diğer özel okullarla aynı binada bulunamaz. Bunun için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen özel okullara, 5 iş günü içinde yine Bakanlıkça kurum açma izni verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

       (3) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\6.mad) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının belirli bölümleri birlikte kullanarak aynı binada başka bir özel öğretim kurumu açılamaz.

       Program ilavesi yapma

       Madde 14 - (1) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumu için kurum açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisi bir dilekçe ile kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı, ilave edilecek öğretim programı ile programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararı, ilave edilecek programa ait Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümler ve araç-gereç listesi, yönetici hariç görevlendirilecek eğitim personeli çalışma izin teklifleriyle valiliğe başvurur.

       (2) İl millî eğitim müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından program ilavesi yapılır.

       (3) Ancak; C, D ve E sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi ya da (EK-3)'deki tabloda yer alan öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen diğer öğretim programlarını da ilave yapmak için başvurmaları hâlinde kurumda (Değişik ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/16.mad.) eğitim müfettişlerince inceleme yapılmaz.

       Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

       Madde 15 - (1) Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;

       a) Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,

       b) Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,

       c) Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişilerce mi üstlenildiğini de gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,

       ç) Kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı, kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği,

       d) Kurumda kurucu odasının bulunduğu veya devir alacak kurucunun aynı ilde kurucu odası bulunan özel öğretim kurumu bulunduğuna ilişkin yazılı beyanı,

       e) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı

       tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.

       (2) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\7.mad) Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde müfettiş raporu düzenlenmeden kurum açma izni veren merciin izni ile 5 iş günü içinde yapılır.

       3) Ancak, valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif uygulanmasından sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.

       (4) Özel öğretim kurumu kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, devir senedi dışında yukarıdaki belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder.

       (5) Kurum devir işlemleri, kurum açma iznini veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.

       (6) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\7.mad) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;

    a) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı,

    b) Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler

    ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni veren merci tarafından yapılır.

       (7) Kurucu temsilcisinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıması ve uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni veren merciin izni ile kurucu temsilcisi değişikliği 5 iş günü içinde yapılır.

       (8) Kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri, kurum açma iznini veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

       Kurumların dönüşümü

       Madde 16 - (1) Daha önceden kurum açma izni alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu bir başka özel öğretim kurumuna dönüştürmek istemesi hâlinde; bu Yönetmelikteki binaya ait belgeler dışındaki belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde 10 iş günü içinde aynı anda yeni kuruma, ilgili merci tarafından kurum açma izni verilmesiyle eski kurum, ilgili merci tarafından kapatılarak dönüşümü sağlanır.

       Kurucu yetkilerinin geçici olarak devri

       Madde 17 - (1) Kurucu veya kurucu temsilcisinin talep etmesi hâlinde ve valilikçe uygun görüldüğü takdirde, zorunlu hâllerde kurucu veya kurucu temsilcisi görev ve yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, süresi belirtilmek kaydıyla en fazla bir yıl için kurucu veya kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan bir kişiye; tüzel kişiliklerde yönetim kurulunun kararı, gerçek kişiliklerde noterlikçe onaylı bir sözleşme ile geçici olarak devredilebilir.

       Kurum nakli

       Madde 18 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\8.mad)

    (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (Değişik ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/5.mad.) (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek (Değişik ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/5.mad.) raporun incelenmesi sonucunda, 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde, kurum açma iznini veren merci tarafından 5 iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, özel okullar için evrakın Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.

    (2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; nakil şartları aranmaksızın sadece kurumda uygulanan öğretim programlarının kontenjanı ayrı ayrı tespit edilerek valiliğin izniyle başka bir binada geçici olarak faaliyetine devam edebilir. Bu durum valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yıl devam edebilir. Bu süre sonunda şartları uygun bina bulunarak nakil izni almayan kurumların kurum açma izinleri iptal edilir.

    (3) İller arasında özel öğretim kurumları nakli yapılamaz.

       Yerleşim ve kontenjan değişikliği

       Madde 19 - (Değişik madde: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/6.mad.)

    (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

    (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

    (3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak, eğitim müfettişleri tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir.

    (4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir.

       Kuruculuk hakkının kaybedilmesi

       Madde 20 - (1) Gerçek kişi olan kurucunun, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde; kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisinin kesilmesi için bir ay süre verilir. Verilen süre içerisinde devrin gerçekleştirilmemesi hâlinde kurum, devir yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun bir yıl içinde devrinin gerçekleşmemesi durumunda kurum açma izni iptal edilir.

       (2) Gerçek kişi olan kurucunun ölümü hâlinde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekâletname ile aralarından seçecekleri, şartları taşıyan bir kimseyi bir ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir. Verilen süre içerisinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması hâlinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun, bir yıl içinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması durumunda kurum açma izni iptal edilir.

       (3) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\10.mad) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü hâlinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlar hakkında, valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurum açma izni, izin veren merci tarafından iptal edilir.

       (4) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla özel öğretim kurumunda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde yukarıdaki hükümler diğer kurumlarına da uygulanır.

       Kurucunun kurumda görev alması

       Madde 21 - (1) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu veya kurucu temsilcisi olabilir. Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan şartları taşıyan kurucu ya da kurucu temsilcisi eğitim personeli olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz. Ancak kurucu veya kurucu temsilcisi eğitim-öğretimle ilgili toplantılara katılarak görüşlerini öneri şeklinde kurula bildirebilir.

       Kurum binalarının kullanılması

       Madde 22 - (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığın/valiliğin izniyle yapılabilir.

       Kurucunun kurumu kapatması ve program iptali

       Madde 23 - (1) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\11.mad) Bir özel okulun kurucusu; millî eğitim müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa, diğer kurumlar ise millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla gerekçesi kurum açma izni veren merci tarafından uygun bulunan okulları öğretim yılı sonunda, diğer kurumları ise dönem sonunda kapatabilir."

    (2) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\11.mad) Kurum, valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören öğrenci veya kursiyer bulunmadığı, eğitim personeli ve diğer personelin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmadığı ve kurum açma izni veren merci tarafından da uygun görüldüğünde, öğretim yılı sonu veya dönem sonundan önce de kapatılabilir.

       (3) Kapatılan kurumlarla ilgili olarak öğrenci/kursiyer veya velilerinin, kurucular aleyhine genel hükümlere göre dava açma hakları saklıdır.

       (4) Kurucunun isteği üzerine özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; il millî eğitim müdürlüklerince o programda kayıtlı öğrenci/kursiyer bulunmadığı ve iptalinde sakınca olmadığına ilişkin düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından program iptal edilir.

       Okulların kademeli olarak kapatılması

       Madde 24 - (1) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Bakanlıkça hakkında kapatma kararı verilen okul, kararın verildiği tarihi takip eden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diğer nedenlerle ayrılıncaya kadar kademeli olarak kapatılır.

       (2) Hakkında kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamış sınıflarına naklen öğrenci alınabilir.

       Usulsüz kapatma

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci/kursiyer veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla o öğretim yılı veya döneminde alınan öğrenci ücretleri, Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümlerine göre iade edilir.

       Mühür ve evrakın teslimi

       Madde 26 - (1) Özel öğretim kurumlarından sadece özel okul müdürlüklerinde, Darphane Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur.

       (2) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu; eğitim personeli ve diğer personelin, öğrenci/kursiyerlerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını; özel okullar ayrıca mühürlerini en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi aksatan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uygulanır.

       (3) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilecek belgeler ve yapılacak işlemlerle ilgili her türlü tedbir il millî eğitim müdürlüklerince alınır.

       İlan ve reklamlar

       Madde 27 - (1) Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler.

       (2) Kurumlar; diğer eğitim kurumlarını hedef alan, gerçeğe aykırı veya eğitim personeli ya da öğrenci adı kullanarak reklam ve ilan veremezler.

       (3) Özel öğretim kurumları, doğrudan veya logo, amblem ve benzeri kurumu çağrıştıran işaretler kullanmak üzere dolaylı olarak televizyona reklam ve ilan veremezler.

       Yabancıların açtığı okulların taşınmazları

       Madde 28 - (1) Yabancı okulların binaları, arsaları ve diğer taşınmazları ile ilgili her türlü değişiklik ve tadilata ilişkin işlemlerde, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

       (2) Yabancı okulların taşınmaz malları ve kuruculuğu, kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile Bakanlığa ya da kuruluş amaçları eğitim vermek olan 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflara, Bakanlar Kurulunun izni ile devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim-öğretim özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Kurumların yönetimi

       Madde 29 - (1) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampuste bulunan okul öncesi eğitim ile ilköğretim okulları tek müdür, aynı durumdaki birden fazla ortaöğretim okulları da ayrı bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir.

       (2) Aynı kurucuya ait birden fazla kurum bulunması hâlinde, bu kurumlara genel müdür ile genel müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

       Görevlendirme

       Madde 30 - (1) (Değişik fıkra: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/7.mad.) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında kurumun mevcut ders saati sayısının en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur.

       (2) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;

       a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri,

       b) (Değişik bent: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\12.mad) (a) bendinde belirtilenler dışındaki eğitim personeli için, genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür,

       tarafından yapılır.

       (3) Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

       (4) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde geçici olur veya çalışma izni kaymakamlıkça/valilikçe düzenlenir. Geçici olur düzenlenen eğitim personeline bir ay içinde çalışma izni düzenlenir. Valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.

       (5) Genel müdürü bulunan kurumların herhangi birinde; yöneticiler dışında eğitim personeli olarak çalışanlar, ihtiyaç hâlinde genel müdür tarafından sadece genel müdürlüğe bağlı kurumlarda aylık karşılığı gireceği ders saati kadar ders saati ücretli olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme, çalışma izin belgesindeki esaslar ile bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı yapılamaz. Görevlendirmeler yazılı olarak kurum genel müdürlüğünün doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Genel müdürü bulunmayan ve yönetimleri birleştirilen okullarda kurum müdürüne bağlı bir okulda görevlendirilmek üzere çalışma izni düzenlenen yöneticiler hariç eğitim personeli olarak çalışanlara, ihtiyaç hâlinde aynı müdüre bağlı diğer okullarda da aylık karşılığı gireceği ders saati kadar ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

       (6) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\12.mad) Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile uzman öğreticiler, dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar derse girebilirler. Özel eğitim okullarının örgün eğitim birimleri dışındaki özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 20, ders saat ücret karşılığı en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.

    (7) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\12.mad) Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli yöneticiler aylık karşılığı 6, ders saat ücreti karşılığı 6 olmak üzere haftada toplam 12 saat derse girebilirler. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dışındaki diğer kurumlarda görevli eğitim personeli ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.

    (8) (Değişik fıkra: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/7.mad.) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir.

       (9) Özel öğretim kurumlarında öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda bağımsız zümre başkanı görevlendirilir. Branş öğretmeni sayısı üçten az olan derslerde ise aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlerden biri zümre başkanı olarak görevlendirilir.

       (10) Eğitim personelinin okuttukları haftalık ders saatlerini gösterir çizelge, okullarda öğretim yılı başında, diğer kurumlarda ise dönem başında kurum müdürlüğünce kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

       (11) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\12.mad) Diğer personelin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. Diğer personel, kurucu veya kurucu temsilcisiyle yaptığı iş sözleşmesinde göreve başlama tarihi esas alınarak kurumca işe başlatılır. İşe başlayan personelin işe giriş bildirgesiyle sözleşme örnekleri doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

       (12) Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen eğitim personelinin görev süreleri valiliklerce uzatılır.

       Görevlendirme şartları

       Madde 31 - (1) Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmî öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. Resmî dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde Bakanlıkça belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

       (2) Kurumlarda görevlendirilecek diğer personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

       (3) Altmış beş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmış beş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu kişilere valilik izniyle sadece danışmanlık görevi verilebilir.

       Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme

       Madde 32 - (1) Yabancı okullarda yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

       a) Yabancı okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Valilikçe Bakanlıktan görüş alınarak çalışma izni düzenlenir. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması hâlinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenler arasından birisi de çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerilebilir. Valilikçe Bakanlıktan görüş alınarak çalışma izni düzenlenir. Yapılacak uyarıya rağmen bir ay içerisinde görevlendirme teklifinde bulunmayan okulların Türk müdür başyardımcıları, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından il millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Bakanlıktan görüş alınarak valiliğin onayı ile görevlendirilir.

    b) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, diğer özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

       c) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır.

       (2) Azınlık okullarında yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

       a) (Değişik bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/8.mad.) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile Bakanlığın görüşü alınarak görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilir. Bunlardan birinin okul müdürlüğünün görüşü alınarak il millî eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde valilikçe müdür başyardımcısı olarak ataması yapılır.

       b) Azınlık okullarının bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir.

       c) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

       ç) (Değişik bent: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/8.mad.) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanır.

       d) Okullarda görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlerin, Türkçe'yi bilmeleri, doğru ve düzgün kullanmaları şarttır. Gerek görüldüğü hâllerde bu öğretmenler Türkçe'den sınava tabi tutulur.

       Yabancı uyruklulara ön izin belgesi düzenlenmesi

       Madde 33 - (1) Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde aşağıdaki belgeler istenir;

       a) Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumlarında yönetici olarak görevlendirileceklerde;

       1) Alanında en az dört yıl yükseköğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

       2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesi ve Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

       3) En az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir belgenin noter onaylı örneği ile Türkçe tercümesi.

       4) Pasaport fotokopisi.

       b) Öğretmen olarak görevlendirileceklerde;   

       1) Alanında en az dört yıl yüksek öğrenim gördüğüne dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında branşı belirtilmemiş ise ayrıca branşını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

       2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesinin veya en az iki takvim yılı öğretmenlik yaptığına ilişkin resmî makamlarca onaylı belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

       3) Pasaport fotokopisi.

       c) Uzman öğretici olarak görevlendirileceklerde;

       1) Alanında yüksekokul mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesinin noter onaylı örnekleri.

       ç) Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde;

       1) Yüksekokul mezunu olduğuna ilişkin belge ile Bakanlıkça kabul edilen sertifikasının Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

       2) Spor ve sanat alanlarında ise, alanında en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge veya en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge ve alanında geçerli sertifikanın Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.

       (2) Diploma veya diploma yerine geçen belgeyi düzenleyen yükseköğretim kurumunun Yüksek Öğretim Kurulunca tanındığını gösterir belge de istenir.

       (3) Şartları taşıyanlara Bakanlıkça ön izin belgesi düzenlenir.

       (4) Ön izin belgesi düzenlenen yabancı uyruklu eğitim personelinin Türkiye'de çalışabilmesi için kurumca usulüne göre gerekli izin alınır.

       (5) Okullarda görevlendirilen yabancı uyruklu uzman öğretici ve usta öğreticiler, öğretmenlerle birlikte derse girebilirler ancak öğrencilere not veremezler.

       (6) Özel öğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklulara, kendi devletlerince kabul edilmiş millî ve dinî günlerinde eğitim-öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifiyle valilikçe izin verilebilir.

    Yöneticilerin nitelikleri

       Madde 34 - (1) Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

       a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.

       b) Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması hâlinde sınıf öğretmeni, Türkçe, sosyal bilgiler, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni ve rehber öğretmen olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

       c) İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okullarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

       ç) Dershanelerde; ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma ya da uzman öğreticilik koşullarını taşımak ve resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik ya da uzman öğreticilik yapmış olmak.

       d) Özel çeşitli kurslarda; alanında lisans mezunu olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl eğitim personeli olarak görev yapmış olmak veya alanında lisans mezunu bulunmaması hâlinde yüksekokul mezunu ve alanında sertifika sahibi olup resmî/özel öğretim kurumlarında en az iki yıl eğitim personeli olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.

       e) (Değişik bent: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\13.mad) Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde; görev yapacağı kurumda uygulanan öğretim programına göre zihin, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya uzmanı, rehber öğretmen ya da kurumda uzman öğretici olma şartlarını taşımak ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik ya da alanında görev yapmış olmak.

       f) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında; yüksekokul mezunu olup bu kurumlarda öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olma koşullarını taşımak ve bu kurumlarda en az iki yıl öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak görev yapmış olmak ya da beş yıl öğretmenlik yapmış olmak.

       g) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak.

       (2) Milletlerarası özel öğretim kurumları ile yabancı okullara, yukarıdaki şartları taşıyan yabancı uyruklular da müdür olarak atanabilir.

       Genel müdür ve genel müdür yardımcısı

       Madde 35 - (1) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması hâlinde bu kurumlara, kurum yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak üzere genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

       (2) Genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin;

       a) Öğretmenlik yapma şartlarını taşıyıp öğretim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik veya lisans mezunu olup kamu veya özel kurumlarda en az beş yıl müdürlük ya da daha üst düzeyde görev yapmış olmak,

       b) Üniversiteler ve yüksekokullarda akademik görevde en az üç yıl görev yapmış olmak,

       c) En az üç yıl öğretmenlik yapmış olup belli bir alanda lisansüstü öğrenim yapmış olmak,

       ç) En az on yıl öğretmenlik yapmış olmak

       şartlarından birini taşıması gereklidir.

       Görev, yetki ve sorumluluklar

       Madde 36 - (1) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulları yönetmeliklerinde ve kendi kurum yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere tabidir. Kurumlarda özelliklerine göre yönetim kurulu, şube/sınıf öğretmenleri kurulu, zümre öğretmenleri kurulu, zümre başkanları kurulu, öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu gibi kurullar kurularak yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler. (Değişik cümle: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/9.mad.) Yönetimleri birleştirilen okullar ve genel müdürü bulunan diğer özel öğretim kurumlarının kurul toplantıları birlikte yapılabilir.

       (2) Özel okullarda, okul-aile birliği kurulur. Ancak birlik, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde yer alan okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi ve benzeri görevleri kurum yönetimince izin verilmesi hâlinde yürütürler.

    (3) (Ek fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\14.mad) Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcısı, kurucu veya kurucu temsilcisinden; kurum müdürleri ise kurucu veya kurucu temsilcisi ile varsa genel müdürden izin alır ve bu süre içinde yerine vekalet edecek kurumda görevli bir eğitim personeli de belirtilerek millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir.

    Aday eğitim personeli

       Madde 37 - (1) Resmî/özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmamış olanlar ile ilk defa görev alacak eğitim personeli özel öğretim kurumlarında aday olarak göreve başlatılır. Diğer personel ile yabancı uyruklular ve ders saati ücretli görevlendirilenler adaylık işlemine tabi tutulmaz.

       (2) Özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilen aday eğitim personelinin adaylık işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür. Adaylığının kaldırılması, adayın adaylık süresinin bitim tarihi dikkate alınarak belgelerinin evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde valiliklerce sonuçlandırılır.

       (3) Adaylığı kaldırılan eğitim personeline teklif edilmesi hâlinde asaleten çalışma izni düzenlenir. Adaylığı kalkmış olanlar, başka bir özel öğretim kurumunda görev aldıkları takdirde adaylık işlemine tabi tutulmazlar.

       (4) Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen aday öğretmen ve aday uzman öğreticilerin askere alınmalarının tehirine ilişkin işlemler, valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça yürütülür.

       Branş öğretmeni

       Madde 38 - (1) İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır.

       (2) İlköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgisayar, yabancı dil ve sanat etkinlikleri derslerinde branş öğretmenleri görevlendirilir. Bu sınıflarda diğer dersler için de branş öğretmenleri görevlendirilebilir.

       (3) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim okullarının ana sınıfı, 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için de branş öğretmenleri görevlendirilebilir.

       (4) İlköğretime yönelik dershanelerde de branş öğretmeni görevlendirilebilir.

       Uzman öğretici ve usta öğreticiler

       Madde 39 - (1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.

        (Mülga fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\15.mad)

       (3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olup valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında usta öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.

       Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler

       Madde 40 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\16.mad)

    (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

    a) İş sözleşmesi,

    b) Kurumlarda görev almasına engel olacak adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Verilecek görevi yürütmesine engel bulunmadığını belirten sağlık raporu,

    ç) İlk defa görev alacaklar hariç, görev alacakları hizmet sınıfında adaylığının kaldırıldığına dair belge ya da adaylığının kaldırıldığını da gösterir fiilî hizmet cetveli,

    d) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,

    e) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

    f) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti

    istenir.

    (2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı branşta çalışmış olanlardan (ç), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

    (3) Kurumca görevlendirilecek diğer personelden;

    a) Görev almasına engel olacak adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

    b) Sağlık raporu,

    c) En az ilkokul mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

    kurumca istenir.

       Ek ders görevi

       Madde 41 - (1) Resmî okullarda görevli (Ek ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/10.mad.) yönetici , rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, ihtiyaç hâlinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Bu öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

       (2) Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel öğretim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

       (3) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\17.mad) Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici , (Ek ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/10.mad.) rehber öğretmen ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline, aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Ancak, okullar dışındaki aynı kurucuya ait en fazla iki özel öğretim kurumunda bir rehber öğretmen, bir müdür tarafından yönetilen ortaöğretim okullarında da bir rehber öğretmen görevlendirilebilir.

       (4) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saatini geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

       (5) Eğitim personeline, valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.

       Ek ders görevi için istenilecek belgeler

       Madde 42 - (1) Ek ders görevli olarak çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;

       a) İş sözleşmesi,

       b) Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,

       c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

       ç) Verilecek görevi yürütmesinde engel hâli bulunmadığını belirten sağlık raporu,

       d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

       e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği,

       f) Sertifikanın aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

       istenir.

       (2) Resmî/özel öğretim kurumunda görevli olup özel öğretim kurumlarında ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden birinci fıkranın (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

       (3) Resmî/özel öğretim kurumunda görevli olup branşı dışında sertifikaya dayalı ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

       (4) Özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak görevli olanlara hâlen görev yapılan il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ile görev yapılan il millî eğitim müdürlüğünden alınmış ve o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi istenir.

       Özlük hakları

       Madde 43 - (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

       Çalışma izninin iptali ve göreve son verme

       Madde 44 - (1) İki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen eğitim personelinin çalışma izni, izni veren merci tarafından iptal edilir.

       (2) 1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi hâlinde, Bakanlığın görüşü alınarak personelin görevine izni veren merci tarafından son verilir.

       (3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi hâlinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren merci tarafından verilir. Tekrarı hâlinde, Bakanlığın görüşü alınarak personelin görevine, izni veren merci tarafından son verilir. Maaş kesim cezasının tahsilinde, 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Bu durum, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kuruma bildirilir. Tebliğ, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.

       (4) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\18.mad) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin ödül, disiplin ve sicil işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre sicil ve disiplin amirleri tarafından yürütülür.

       (5) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli, görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılır.

       Sözleşme

       Madde 45 - (1) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-2) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili merciye, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir. Ancak:

       a) Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılan eğitim personeli yerine görevlendirilecekler,

       b) Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim personeli,

       c) Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli

       ile bir yıldan daha az süreli de iş sözleşmesi yapılabilir.

       (2) Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz.

       (3) Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.

       (4) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

       (5) Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.

       (6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin veya geçici olurun verildiği tarihtir. (Ek cümle: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/11.mad.) Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve başlama tarihi belirlenebilir.

       (7) Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre yapılır.

       İşten ayrılma

       Madde 46 - (1) (Değişik fıkra: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/12.mad.) Sözleşme süresi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden mezkûr Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir.

    (2) (Değişik fıkra: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/12.mad.) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir.

       (3) (Değişik fıkra: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\19.mad) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz biri valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler sözleşmesinde belirtilen süre kadar derse girerler.

       (4) Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç 5 iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten 7 iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

       (5) Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre ile özel öğretim kurumlarında görev verilmez.

       Sicil Kayıtları

       Madde 47 - (1) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin özlük dosyası ve sicil kayıtları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir ildeki özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personelinin sicil kayıtlarıyla özlük dosyası, önceki görev yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden istenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim-Öğretim

    Sınıf geçme, sınavlar ve öğretim programları

       Madde 48 - (1) Özel okullarda sınıf geçme ve sınavlar ile eğitim-öğretim işleri; benzeri resmî okullarda uygulanan ilgili yönetmelikler, öğretim programları, ders dağıtım çizelgeleri veya Bakanlıkça onaylanan kuruma ait sınıf geçme ve sınavlara ait yönetmelik ve öğretim programları ile ders dağıtım çizelgelerine göre yapılır.

       (2) Özel okullar kendi bünyelerine uygun kurum yönetmeliklerini ve gerektiğinde öğretim programlarını hazırlar. Bu Yönetmelik ve programlar, Bakanlığın izninden sonra uygulanır.

       (3) Kursiyerlerin başarılarının değerlendirilmesi özel kurslarda ve özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ilgili yönetmeliklere göre yapılır.

       (4) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır.

       Yabancı okulların öğretim programları ve ders kitapları

       Madde 49 - (1) Yabancı okullarda, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır. Ancak bu okullarda, farklı programlar ve ders kitapları Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla okutulabilir.

       Öğretim dili

       Madde 50 - (1) Özel öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türkçeden başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş bulunan mevcut okullar, kendi statüleri içinde öğretime devam ederler. Ancak, yabancı uyruklu çocukların devam edeceği milletlerarası okullar bu hükmün dışındadır.

       Sosyal etkinlikler

       Madde 51 - (1) Özel öğretim kurumlarındaki sosyal etkinlikler, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

       İntibak programları

       Madde 52 - (1) Yurt dışından gelen çocukların Türk millî eğitim sistemine intibak edebilmeleri ve Türkçelerini geliştirebilmeleri için, özel okulların bünyelerinde Türkçe hazırlık sınıfı açılabilir. Bu sınıflarda uygulanacak öğretim programı ile kullanılacak kitap ve haftalık ders dağıtım çizelgeleri okullarca hazırlanır ve Bakanlığın onayından sonra uygulamaya konulur.

       Azınlık okulları

       Madde 53 - (1) Azınlık okullarında, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır.

       (2) Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve programlarında yine aynı yolla değişiklik yapılabilir.

       (3) Türkçeden başka bir dilin öğretimi için, izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı Bakanlıkça tespit edilir.

       (4) Bu okullarda, yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir.

       Kayıt ve kabul işlemleri

       Madde 54 - (1) (Değişik fıkra: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/4.mad.) Okul öncesi eğitimi ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır. Ancak okul öncesi eğitimi okulları ile ilköğretim okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz.

       (2) (Mülga fıkra: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/4.mad.)

       (3) (Değişik fıkra: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/13.mad.) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir.

       (4) Milletlerarası öğretim kurumlarına devam edecek öğrencilerle ilgili şartlar Bakanlıkça tespit edilir.

       (5) Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin kayıt yenilemesiyle ilgili hususlar kurum yönetmeliklerinde belirlenir.

       (6) Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarına öğrenci veya kursiyer kayıtları kurum yönetmeliklerine göre yapılır.

       (7) Özel okullarda, kurum kontenjanı dikkate alınarak yabancı uyruklu misafir öğrenciler de öğrenim görebilir, ancak bu öğrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrılanlara gördükleri dersleri ve aldıkları notları gösterir belge verilir.

       Ortaöğretim okullarına öğrenci alımı

       Madde 55 - (Değişik madde: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/14.mad.;Değişik madde: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/5.mad.)

    (1) Ortaöğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır.

       Öğrenci nakilleri

       Madde 56 - (1) Özel okullara nakiller, Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre yapılır. Ancak, özel ilköğretim okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarına öğrenci nakillerinde sınav yapılmaz.

       (2) Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılır.

       (3) Özel okulda okurken resmî ve özel bir okula naklen giden öğrenci, aynı dönem içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi bir özel okula geçebilir.

       Nakil zamanı ve esasları

       Madde 57 - (1) Genel nakillerin bitiminden sonra öğrenci velisinin ikametgâh, görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet, öğrencinin öğrenim gördüğü ya da sevk edildiği yerleşim birimindeki resmî ve özel sağlık kurumlarından sağlık raporu alınması gibi nedenlerden herhangi birinin meydana gelmesi ve belgelendirilmesi hâlinde, sınav tarihleri dışında kontenjan dâhilinde ve kurum yönetmeliğinin kayıt-kabul şartlarına uyması koşuluyla öğrenci nakli yapılabilir.

       (2) Nakil işlemleri, her yıl açıklanan çalışma takviminde belirlenen süre içerisinde okul müdürünün başkanlığında, diğer yönetici ve öğretmenlerden kurulacak en az üç kişilik bir komisyonca yapılır.

       (3) Yurt dışındaki resmî görevlerinden dolayı tedhiş ve suikasta uğrayanların çocukları, kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilirler.

       (4) Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden, velisi resmî görevinden dolayı şehit olanların nakilleri, şartlarına uygun olan istedikleri okula yapılır.

       (5) Özel okullardaki genel öğrenci nakillerinde velinin yazılı başvurusu yeterli sayılır.

       (6) Resmî veya özel fen liselerinden, sınıf kontenjanı ve genel kontenjanı aşmama şartına ve okul yönetmeliğinin kayıt-kabul şartlarına uymak kaydıyla öğrenci nakli yapılır.

       (7) Naklen gelen öğrencilerden, ayrıldığı okulda okuduğu birinci yabancı dilden farklı bir yabancı dile geçmek ve öğrenimlerine bu yeni yabancı dille devam etmek isteyenler, velilerinin yazılı başvurusu üzerine öğrenim görmek istedikleri yabancı dilden seviye tespit sınavına alınırlar. Seviye tespit sınavları, yazılı sınav esaslarına göre yapılır. Sınavı başaran öğrenciler öğrenimlerine bu yabancı dille devam ederler.

       (8) Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okullara; resmî veya özel diğer okullardan, yabancı dil ve öğretimi yabancı dille yapılan derslerden seviye tespit sınavı yapılarak belirlenecek denk sınıflarına naklen öğrenci alınabilir. Kontenjanın ve seviyenin uygun olmaması hâlinde öğrenci, velisinin izni ile bir alt sınıfa da kayıt yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kılık-kıyafet

    Madde 58 - (1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir.

    Kimlik kartı

    Madde 59 - (1) Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli ile diğer personele bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-4)'e uygun olarak kurum yönetimince hazırlanan ve il millî eğitim müdürlüğünce soğuk mühür ile onaylanmış kimlik kartı düzenlenir. Görevden ayrılan personelin kimlik kartı kurum müdürlüğünce il millî eğitim müdürlüğüne iade edilir.

    Evrakın saklanması

    Madde 60 - (1) Özel öğretim kurumlarında kullanılan evrakın saklanmasında arşiv yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Teftiş-denetim

    Madde 61 - (Değişik madde: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/15.mad.)

    (1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve eğitim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir.

    Görevden uzaklaştırma ve alınacak tedbirler

    Madde 62 - (1) Soruşturma veya kurumların teftiş ve denetiminde, kurumun eğitim personelinin davranış ve uygulamalarında, görevden uzaklaştırmayı gerektirecek bir durumunun tespiti hâlinde valilik veya teftiş, denetim ve soruşturmayı yapan Bakanlık müfettişleri tarafından eğitim personeli ve diğer personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

    (2) Görevden uzaklaştırılan müdürün yerine, kurumda görevli eğitim personelinden biri veya kurucunun valiliğin onayıyla görevlendireceği yahut valiliğin kurucunun görüşünü de göz önünde bulundurarak şartları taşıyan bir kişi, üç ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

    (3) Görevden uzaklaştırılan diğer eğitim personelinin yerine, şartları taşıyan eğitim personeli görevlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

    Uygulanacak diğer mevzuat

    Madde 63 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmî benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Beyanların doğruluğu

    Madde 64 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 65 - (1) 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ruhsat yenileme

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/6.mad.)

    (1) Özel öğretim kurumlarına Bakanlık veya valiliklerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan bilgilerde değişiklik olması hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

    Mevcut başvurular

    Mevcut kurumlara ruhsat düzenlenmesi (Değişik başlık: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/7.mad.)

    (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarına bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde kurum açma izni veren merci tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

    Yöneticiler

    Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\20.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşımayan ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumlarda yönetici olarak çalışmakta olanlar ile görev almak istediği türdeki özel öğretim kurumunda en az bir yıl yöneticilik yaptıklarını belgelendirenlerin özlük hakları saklıdır.

    Kurucu temsilcileri

    Geçici Madde 3 - (1) Kurucusu tüzel kişi olan özel öğretim kurumlarının kurucu temsilcisi olup bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların yerine bir yıl içerisinde yeni kurucu temsilcileri görevlendirilir.

    Bir arada bulunan kurumlar

    Geçici Madde 4 - (1) Bir arada bulunan özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının kurucuları, 5 yıl içinde Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız kurum hâline getirmek zorundadırlar. Verilen süre içinde bağımsız kurum hâline getirilmeyen kurumlar kapatılır.

    Kademeli öğretime başlama

    Geçici Madde 5 - (Değişik madde: 30/10/2009 - 27391 S.R.G Yön\21.mad)

    (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kademeli olarak öğretime başlamış olan okullara, okulun öğretim süresi kadar bir veya birden fazla sınıflar için (Değişik ibare: 15/12/2010 - 27786 S.R.G. Yön/16.mad.) eğitim müfettişlerince düzenlenen rapora göre valiliklerce öğretime başlama izni verilir.

    Ruhsat iptali

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 20/11/2009-27412 S.R.G.Yön./1. mad. Mülga madde: 26/02/2011-27858 S.R.G. Yön/8.mad.)

    Yürürlük

       Madde 66 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 67 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar