GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

    Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

    Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26865

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bağlantı idare: Ek-1'de yer alıp, bağlı olduğu başmüdürlük merkezi dışında kalan hizmet birimlerini,

    b) Başmüdürlük: Başmüdürlük merkezi ile başmüdürlüğe bağlı olup, Ek-1'de yer almayan hizmet birimlerini,

    c) Birim alt tipi: Taşra teşkilatında her bir hizmet bölgesi içindeki hizmet alanlarının bulunduğu yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile iş yoğunlukları, genel idari yapıları ve atanma taleplerinde tercih edilme oranları gibi hususlar dikkate alınarak Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen A-B-C şeklindeki sınıflandırmayı,

    ç) Çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    d) Hizmet: (Mülga) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet süreleri ile Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve döner sermaye işletmelerinde 17/4/2007 tarihinden önce geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet sürelerini,

    e) Hizmet alanı: Taşra teşkilatı için Ek-1 ve Ek-2'de yer alan hizmet bölgelerinde gösterilen başmüdürlükler ve bağlantı idareler ile döner sermaye teşkilatı için Ek-3'te gösterilen görevin yapıldığı il merkezleri ve bağlı ilçelerini,

    f) Hizmet birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

       g) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerde gösterilen hizmet bölgelerini,

       ğ) Hizmet puanı: Ek-5'de yer alan "Hizmet Puanı Tespit Formu" ile belirlenen net hizmet puanını,

       h) İdare: Gümrük Müsteşarlığını,

       ı) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkanları ve idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim bazında personel ihtiyacını,

       i) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

       j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine ve bölgelerdeki hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını

       ifade eder.

       Temel ilkeler

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

       a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

       b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 ve Ek-2'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idareler itibariyle oluşturulan bölgeler ile Ek-3'te yer alan ve iller itibariyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır. Ek-1'de yer almayan idarelerde görev yapacak personel ise başmüdürlük emrine ataması yapılanlardan Başmüdürlükçe tespit edilir.

       c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

       (2) Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımı sağlamak esastır.

       (3) Yer değiştirme suretiyle atamalarda sırasıyla hizmet puanı ve tercih sırası esas alınır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Hizmet bölgeleri

       Madde 6 - (1) Görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının

    (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan (6) ayrı hizmet bölgesi bu Yönetmeliğe Ek-1 sayılı cetvelde, ikinci alt bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan (3) ayrı hizmet bölgesi Ek-2 sayılı cetvelde, (b) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan (4) ayrı hizmet bölgesi ise Ek-3 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

       Madde 7 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir;

       a) Taşra teşkilatı personeli;

       1) Başmüdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü (Bilgi İşlemde görevli Şube Müdürü dahil), Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muamele Memuru.

       2) Kimyager, Laborant.

       b) Döner sermaye teşkilatı personeli; Şube Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satış Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

       (2) Ancak, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapan personelden Dedektör Köpek İdarecileri ile X-Ray Operatörleri bu görevleri fiilen yürüttükleri müddetçe yer değiştirme suretiyle atamaya tabi değildirler. Söz konusu görevleri yerine getiren personelin yer değiştirme işlemleri, gümrük idarelerinin ihtiyacına göre Kurulca bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın yapılır. Ancak, herhangi bir nedenle bu görevlerden fiilen ayrıldıkları tarihte halen görev yaptığı bölgedeki çalışma süresini dolduranlar, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin diğer bölgelere atanır.

       Çalışma süreleri

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir;

       a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-1'de gösterilen Altıncı hizmet bölgesinde 2 yıl, Beşinci hizmet bölgesinde 3 yıl, Dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, Üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, İkinci hizmet bölgesinde 7 yıl, Birinci hizmet bölgesinde 8 yıl,

       b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi ise Ek-2'de yer alan her bir hizmet bölgesi için 10 yıl,

       c) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlar için ise hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-3'te gösterilen Dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, Üçüncü hizmet bölgesinde 6 yıl, İkinci hizmet bölgesinde 8 yıl, Birinci hizmet bölgesinde 10 yıldır.

       (2) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/1.mad.) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması şarttır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Tüm bölgelerdeki çalışma süresini dolduran personelin durumları iki yılda bir incelenerek, taşra teşkilatının kadro imkânları ve idarenin hizmet ihtiyacı ile personelin isteği de dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atama yapılabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

    (3) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/1.mad.) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, 3/5/2008 tarihinden sonra çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir; bu bölünme kadro durumu ve hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak idarece re'sen yapabileceği gibi personelin talebi üzerine de yapılabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, bulunulan bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

       (4) 12 ve 16 ncı madde hükümleri dışında, çalışma süresini dolduran personel halen görev yaptığı başmüdürlüğe bağlı, ancak diğer hizmet bölgelerine dahil bir hizmet alanına atanamaz.

       (5) Yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

       (6) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/1.mad.) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Bölge hizmet süresinin hesaplanmasında, ay kesirleri tam ay olarak kabul edilir.

       Yer değiştirme dönemi

       Madde 9 - (Değişik madde: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/2.mad.)

    (1) 12, 14 ve 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddenin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların, her bölgedeki çalışma süresinin tamamlandığı yılın Mayıs ayının yirmisi ile Haziran ayının yirmisi arasında sonuçlandırılması ve atama onayının ilgililere bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur.

       Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

       Madde 10 - (1) Taşra teşkilatında her hizmet alanının, dahil olduğu hizmet bölgesi içindeki atama önceliğini belirleyen "birim alt tipleri" hizmet alanlarının bulunduğu yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile iş yoğunlukları, genel idari yapıları ve atanma taleplerinde tercih edilme oranları gibi hususlar dikkate alınarak Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       (2) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/3.mad.) Taşra teşkilatı için birim alt tipleri de dikkate alınarak Ek-1'deki başmüdürlük ve bağlantı idarelerde, Kimyager ve Laborantlar için Ek-2'deki başmüdürlüklerde, döner sermaye teşkilatı için Ek-3'teki iller ve bağlı ilçelerde geçen her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı Ek-5 "Hizmet Puanı Tespit Formu"nda gösterilmiş olup, form içeriğindeki diğer puanlama kriterleri herhangi bir ayırım olmaksızın tüm personele eşit şekilde uygulanır.

       (3) Genel hizmet puanı hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen (askerlik hariç) sürelerin ilk 25 yılı puanlandırılır. 25 yılı aşan süreler puanlamaya dahil edilmez.

       (4) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1'de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri ile Ek-3'de yer alan Dördüncü hizmet bölgesi için 25 inci maddede belirlenen azami çalışma süresini geçmemek üzere, bu kapsamda geçen fazla çalışma sürelerinin her bir yılına bir puan ilave edilir.

       (5) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/3.mad.) Görev yeri ve unvan değişikliklerinde, eski görev yerinden ayrılış ve yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.

       (6) 30 Eylül tarihi esas alınarak üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca değerlendirmeye tabi tutulan sürelerin her yılının Ek-5'te belirlenen puanlarla çarpımı sonucu hizmetlere verilen puanlar elde edilir. Yıldan artan her ay için o hizmet bölgesinde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si, kalan günlerin ise 1/360'ı esas alınarak yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan puanlar da ilgili bölümlerde tespit edilen puanlara ilave edilir.

       (7) Hizmet puanı, atanma talebinde bulunacakların ön bilgisine sunulmak amacıyla her yılın Ocak ayında, yer değiştirme işlemlerine esas tutulmak amacıyla da yer değiştirme döneminde olmak üzere bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yılda iki defa elektronik ortamda hesaplanır.

       Elektronik ortamda kur'a yoluyla yer değiştirme esasları

       Madde 11 - (1) Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri elektronik ortamda kur'a yoluyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır;

        a) (Değişik bend: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/4.mad.) 12, 14, 16 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak atamalar (Ek ibare: 13/04/2009 - 27199 S.R.G Yön/2.mad.) ile müdür ve üstü unvanlarda görev yapanların yer değiştirme işlemleri kuraya tabi tutulmaksızın Kurulca yerine getirilir.

       b) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre yer değiştirme kapsamı dışında bırakılan Dedektör Köpek İdarecileri ve X-Ray Operatörleri ile Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 5 uyarınca yerinde kalma talebinde bulunanlardan belirtilen şartları taşıyanlar, kur'a yoluyla yer değiştirme işlemine dahil edilmez.

       c) Yer değiştirme döneminde atamaya tabi tutulacak personel ve buna eşit sayıda kontenjan sayıları ile atama yapılacak hizmet alanları, Kurulca tespit edilerek bilgisayar programına veri girişi sağlanır.

       ç) Atama yapılacak hizmet alanlarına birden fazla tercihte bulunulması halinde, tercihte bulunanlar arasında hizmet puanı üstünlüğüne, bunun da eşit olması halinde tercih sıralamasındaki önceliğine göre yapılan sıralamaya bağlı olarak hizmet alanları için tespit edilen kontenjan dahilinde yer değiştirme işlemi gerçekleştirilir.

       d) Taşra teşkilatında aynı hizmet bölgesine yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine uygun şekilde A tipi hizmet alanlarından başlayarak, kontenjan dahilinde bu sıralamaya göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

       e) Hizmet puanı ve tercih sıralamasının eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, son üç yıllık sicil notu ortalaması ve disipline ilişkin değerlendirme sonucuna göre atama işlemi gerçekleştirilir.

       f) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü atanmaları esnasında tek başına kazanılmış bir hak teşkil etmez. Bu gibiler kontenjan dahilinde boş kalan diğer hizmet alanlarına atanırlar.

       g) Hizmet puanının düşük olması nedeniyle tercihlerine atanamayan personel, hizmet puanı yüksek olup tercihte bulunanların atama işlemi gerçekleştikten sonra kontenjan dahilinde boş kalan diğer hizmet alanlarına atanırlar.

       Özür halleri

       Madde 12 - (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

       (A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

       (2) Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    (3) Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

       (4) İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri dikkate alınmaz.

    (5) (Ek fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/5.mad.) Özür grubuna dayanılarak talepte bulunulması gereken tarih itibariyle, eş ve sağlık mazeretleri olup da bunu bildirmeyenlerin, daha sonra özür grubuna dayanarak talepte bulunmaları halinde bu talepleri bir sonraki atama dönemine kadar değerlendirilmez.

       Özürlerin belgelendirilmesi

       Madde 13 - (1) Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;

       a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya özel üniversiteler dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

       b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

       c) Ancak, eşleri 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olup, personelin görev yaptığı yerde teşkilatının bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu belgelendirenlerin, atanma veya yerinde kalma talepleri Kurulca eş durumu mazereti kapsamında değerlendirilir.

       (2) Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

       a) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

       1) (Değişik altbend: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/6.mad.) Unvan, hizmet puanı, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

       2) Eşlerin düzeyleri belli değilse veya her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

       3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

       b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur veya kamu görevlisi olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

       Hizmetin gereği

       Madde 14 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan hizmetin gereği olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

       a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda idarece veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

       b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması.

       (2) Bu suretle eksik kalan bölge hizmetleri daha sonra aynı bölgeye dahil başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

       Unvan değişikliği

       Madde 15 - (1) Bir üst göreve veya eş değer bir başka göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur'a ile tespit edilebilir.

       (2) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/7.mad.) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Beşinci ve Altıncı hizmet bölgelerine, İşletme Bölge Müdürlüklerinde yapılacak atamalarda ise Dördüncü hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgelerinde söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları ihtiyaca göre farklı hizmet bölgelerine yapılır. Başmüdürlüklerin Beşinci veya Altıncı, İşletme Bölge Müdürlüklerinin ise Dördüncü hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Ancak daha önce yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu hizmet bölgelerindeki çalışma süresini dolduranlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.

       (3) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevden yer değiştirmeye tabi bir göreve atanacaklar ile yer değiştirmeye tabi bir görevden yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve veya görevde yükselme sınav sonucuna göre atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

       Olağanüstü hallerde yer değiştirme

       Madde 16 - (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle diğer olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

       Geçici görevlendirmeler

       Madde 17 - (1) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/8.mad.) İdare, 16 ncı maddede sayılan durumlar ile hizmetin aksamaması için gerekli personel ihtiyacını gidermek üzere, geçici görevlendirme yapabilir. Geçici görevlendirmeler bir takvim yılında üç ayı geçemez. Ancak, başmüdürlüklerden veya işletme bölge müdürlüklerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler ile başmüdürlüklerde veya işletme bölge müdürlüklerinde müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmelerde üç ay şartı aranmaz.

       (2) Aynı başmüdürlük ve bağlantı idareleri ile aynı işletme bölge müdürlüğü ve bağlı idarelerinde, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan acil ve kısa süreli personel ihtiyacı, başmüdürlük veya diğer bağlantı idarelerle işletme bölge müdürlüğü veya farklı illerde yer alan idarelerde, başmüdürlükçe veya işletme bölge müdürlüğünce yapılacak geçici görevlendirme yoluyla karşılanabilir.

       (3) Ancak, ikinci fıkra kapsamında geçici görevlendirme yapılacak personelin seçiminde, ilgililerin özür ve diğer şahsi bilgileri ile talepleri de dikkate alınarak, öncelikle bulunduğu veya geçici görevlendirileceği hizmet bölgesi çalışma süresi dolu olanların tercih edilmesi esastır. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel için süre, bir takvim yılında bir ayı geçemez.

       (4) Başmüdürlükçe veya işletme bölge müdürlüğünce yapılan geçici görevlendirmelerin başlangıç ve bitiş tarihleri belgeleriyle birlikte geciktirilmeksizin Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

       Bölge hizmetinden sayılacak süreler

       Madde 18 - (1) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı memurun asli görev yeri bölge hizmetinden sayılır.

       a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinleri.

       b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dahil) geçmeyen kurs, konferans ve seminer süreleri ile hizmetin gereği olarak yapılacak olan mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimde geçen süreleri.

       c) (Değişik bend: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/9.mad.) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerince yapılan geçici görevlendirme süreleri.

       ç) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreleri.

       (2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

       a) 657 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre bir görevin geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu süreler.

       b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü aşan kurs, konferans ve seminer süreleri ile hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler.

       c) Hizmet bölgesi dışında geçirilen geçici görev veya vekalet süreleri.

       ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu süreler.

       d) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri.

       e) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici görevli veya vekaleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri.

       Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

       Madde 19 - (1) Aşağıda gösterilen süreler hiçbir yer bölge hizmetinden sayılmaz.

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler,

       b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

       c) Aday memurlukta geçen süreler.

    ç) (Ek bend : 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/10.mad.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 144 üncü maddesi uyarınca görevden uzakta geçirilen süreler

       (2) Ancak, ilgililerin (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlamalarından sonra bu izin süresi kadar sürenin ilavesi ile çalışma sürelerini dolduracakları tarihte, atama dönemi beklenilmeksizin ataması yapılır.

       Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

       Madde 20 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi personel;

       a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

       b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

       atanamazlar.

       (2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

       a) Ek-1'de Beşinci ve Altıncı hizmet bölgelerinde yer alan başmüdürlük veya bağlantı idarelerin bulunduğu il ya da ilçe merkezleri ile Ek-3'te Dördüncü hizmet bölgesinde yer alan il ya da ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

       b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

       yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

       Yer Değiştirme Kurulu

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Müsteşar veya yetki verilen Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur.

       (2) Kurul, başkanın çağrısı üzerine tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar.

       (3) Kurul, ibraz edilen sağlık raporlarının uygunluğunun tespitinde Müsteşarlık merkez teşkilatında görev yapan Daire Tabiplerini, kararların oylamasına katılmaksızın, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

       Yer Değiştirme Kurulunun görevleri

       Madde 22 - (1) Kurul;

       a) Hizmetin gereğini,

       b) Memurun özür ve sicil durumunu,

       c) Atamaya tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını,

       ç) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formları ile eklerini ve diğer belgeleri,

       inceleyerek yer değiştirme dönemi içerisinde, personelin özür durumlarına göre yerinde bırakılacaklar veya atama yapılacaklar ile (Ek ibare: 13/04/2009 - 27199 S.R.G Yön/2.mad.) müdür ve üstü unvanlarda görev yapanların yer değiştirme işlemleri ve hizmet bölgesi içinde yer değişikliği talebinde bulunanların durumlarını karara bağlar.

       (2) Bilgisayar ortamında kur'a yoluyla atama işlemine tabi tutulacak olan personeli belirler.

       (3) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/11.mad.) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerince bildirilen personel ihtiyaç listelerini Şubat ayının yirmisine kadar değerlendirerek atama yapılacak kontenjanı sayısal bazda karara bağlar. Ayrıca atama dönemine kadar emeklilik, istifa, göreve son, ücretsiz izin, ölüm, dönem içi yer değişiklikleri ve benzeri kadro hareketleri sonucu mevcut personel sayılarında ve ihtiyaçlarda oluşabilecek artış ve azalışlara göre yeniden kontenjan sayısını belirler.

       (4) Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya tabi personelin görev yerleri Kurulun denetim ve gözetiminde elektronik ortamda kur'a yoluyla tespit edilir.

       (5) Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

       Duyuru ve başvuru şekilleri

       Madde 23 - (1) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlükleri, o yılın yer değiştirme döneminde kendi birimlerinden başka birimlere ataması yapılacak personel sayısını da dikkate alarak personel planlaması yaparak tespit edecekleri unvan bazında sayısal personel ihtiyaç/fazla listelerini her yılın en geç Ocak ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bildirirler.

       (2) Bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde yer alan "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu"nun doldurulması yönünde her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığınca başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerine duyuru yapılır. Bu formların elektronik ortamda istenmesi durumunda, paylaşıma açılacak bilgisayar programının kullanım yetkileri ve veri giriş usulleri ile atama yapılacak yerlerin sayısal kontenjanı Başkanlıkça aynı duyuruda belirtilir. Ayrıca, hizmet puanlarının ilgili personelce görülebileceği güvenli bir elektronik paylaşım ortamı oluşturulur.

       (3) Bu duyuru üzerine, 25 inci maddede belirtilenler dahil hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, Ek-4 formu doldurarak, varsa ekleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulunduğu başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlükleri kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

       (4) 12 nci madde hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

       (5) Ek-4 form ile tercihte bulunmayanların hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında tek başına kazanılmış bir hak teşkil etmez.

       Gerçek dışı beyan

       Madde 24 - (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       İstekleri üzerine alt bölgelerde çalışma ve atanma

       Madde 25 - (1) Ek-1'de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri ile Ek-3'te yer alan Dördüncü hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu bölgeye atanmak veya bölge hizmetini tamamladıktan sonra bu bölgelerde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan bu bölgelere atanmak için talepte bulunanların istekleri, Kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir. Ancak, bu bölgelerde çalışılan toplam süre hiçbir şekilde sekiz yılı geçemez.

       (2) (Değişik fıkra: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/12.mad.) Birinci fıkra hükmü nüfus sayısına bakılmaksızın, nüfusuna kayıtlı bulundukları yerdeki idarelere atanmak için uygulanmaz.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 26 - (1) 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçmiş çalışma sürelerinin intibakı

       Geçici Madde 1 - (1) 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan unvanlarda görev yapan personelin, Ek-1'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idarelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetleri, anılan Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı hizmet bölgelerinden sayılır.

       (2) Birinci fıkrada belirtilen personelin, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, Başmüdür Yardımcısı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muamele Memuru, Kimyager ve Laborant unvanlarında geçen hizmetleri çalışma süresi hesabında dikkate alınmaz.

       (3) Halen Başmüdür Yardımcısı unvanında görev yapan personelin, Ek-1'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idarelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu unvanda ve 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan görevlerde geçen hizmetleri, anılan Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı hizmet bölgelerinden sayılır.

       (4) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Muamele Memuru unvanlarında görev yapan personelin, Ek-1'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idarelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirtilen unvanlarda ve 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan görevlerde geçen hizmetleri, anılan Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı hizmet bölgelerinden sayılır.

       (5) Halen Kimyager ve Laborant unvanlarında görev yapan personelin Ek-2 sayılı cetvelde yer alan başmüdürlüklerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu unvanlarda geçen hizmetleri, anılan cetvelde belirlenen hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Söz konusu cetvelde yer almayan başmüdürlüklerde geçen hizmetler ise çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

       Hizmet bölgesi değişen idarelerde çalışma süresini dolduranlar

       Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hizmet bölgesi değiştirilen idarelerde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görev yapanlardan, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesindeki çalışma süresini daha önce doldurmuş olanların, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde, halen görev yaptığı idarenin yürürlükten önceki tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere eksik kalan çalışma süresi kadar yerinde bırakılır. Ancak bu süre hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

       İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulacak personel

       Geçici Madde 3 - (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan Başmüdür Yardımcısı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muamele Memuru, Kimyager ve Laborant unvanlarında, geçici madde 1 uyarınca yapılan intibak sonucu halen bulunduğu bölgede çalışma süresini dolduranlardan, çalışma süresi en fazla olanlardan başlamak şartıyla, hizmetin aksamasını önlemek bakımından diğer bölgelerdeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak, Kurulca belirlenecek oranlarda atama yapılır. Bunun sonucunda hizmet bölgesindeki çalışma süresi dolduğu halde atama yapılmasına gerek bulunmayanlar bir sonraki yer değiştirme döneminde değerlendirilmek üzere yerlerinde bırakılır.

    Beşinci ve altıncı hizmet bölgelerinde geçen süreler

       Geçici Madde 4 - (1) (Değişik madde: 18/11/2008- 27058 S.R.G Yön/13.mad.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı Beşinci hizmet bölgesinde yer değiştirmeye tabi unvanlarda üç yıl görev yapmış olan personel, ek-1'de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri çalışma sürelerini tamamlamış sayılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Beşinci hizmet bölgesinde hiç görev yapmamış olanlar ile üç yıldan az görev yapmış olanların eksik hizmetleri Beşinci veya Altıncı hizmet bölgesinde toplam üç yılı geçmemek üzere atandığı bölgede tamamlattırılır.

       Döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin çalışma sürelerinin intibakı

       Geçici Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 7 nci maddenin (b) bendinde sayılan unvanlarda geçen süreler, Ek-3'te gösterilen hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Ancak, intibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde en çok üç yıl süre ile aynı hizmet bölgesinde bırakılırlar.

       Başmüdürlük ve bağlantı idarelerde görev yapacak personelin tespiti

       Geçici Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, taşra teşkilatında görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin halen görev yaptıkları başmüdürlük içindeki görev yerleri, bu başmüdürlüğün bağlantı idareleri ile tüm bölgelerdeki geçen çalışma süreleri de göz önüne alınarak, Müsteşarlıkça belirlenir.

       Bölge hizmetinden sayılacak süreler

       Geçici Madde 7 - (1) Yabancı Diller Eğitim Merkezi ve Maliye Kursunda geçen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

       2008 yılına ilişkin yer değiştirme dönemi

       Geçici Madde 8 - (1) 9 uncu maddede tespit edilen yer değiştirme dönemi 2008 yılı için Haziran ayının yirmisi ile Temmuz ayının yirmisi arası, 10 uncu maddenin yedinci fıkrası ve 22 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulaması ile 23 üncü madde kapsamında yapılacak duyuru süresi 2008 yılı için bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren 5 işgünü, Ek-4 formların Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilme süresi ise Mayıs ayının otuzu olarak uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 27 - (1) Bu Yönetmeliğin;

       a) Döner sermaye teşkilatına ilişkin hükümleri 1/1/2009 tarihinde,

       b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

       yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

   

   

   

   

    Mevzuat Kanunlar