TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5759

    Kanun Kabul Tarihi : 30/04/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 08/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26870

    Madde 1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

       Madde 301 - (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

       (2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

       (3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

       (4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır."

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar