YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 17/03/2008-2008/13507

    Resmi Gazete Tarihi : 09/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26871

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "ç) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi mesleki alanında doktor unvanını almış olmak."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "a) Maliye müşaviri kadrosuna atanabilmek için genel müdür yardımcısı veya daha üst unvanlı yönetici kadrolarında en az bir yıl, maliye ataşesi kadrosuna atanabilmek için ise genel müdür yardımcısı veya daha üst unvanlı yönetici kadrolarında en az bir yıl ya da daire başkanı veya daha üst unvanlı yönetici kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olmak gerekir."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "seksen puan" ibaresi "yetmiş puan" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

       "(3) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz."

    Madde 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar