TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 16/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26878

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlüklerinde görevli personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlüklerinde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden, müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       b) Bağlı Şirket: Genel Müdürlüğe bağlı Anonim Şirketleri,

       c) Genel Müdür: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürünü,

       ç) Genel Müdürlük Merkezi: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,

       d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

       e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellikleri dikkate alınarak verilecek hizmet içi eğitimi,

       f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       g) Hizmet grupları: Görevlerin öğrenim seviyeleri, ödev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak gruplandırılmış halini,

       ğ) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde; TEKEL'de çalışılan süreler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

       h) Müessese: Genel Müdürlüğe bağlı tüzel kişiliği haiz Müessese Müdürlüklerini,

       ı) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan sözleşmeli personel olarak çalışanları,

       i) Personel Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında bulunan personelden sorumlu Daire Başkanlığını,

       j) TEKEL: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlükleri merkezi ile taşra teşkilatlarını,

       k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

       Hizmet grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müessese Müdürü,

       2) Müessese Müdür Yardımcısı,

       3) Başmüdür, Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü,

       4) Fabrika Müdür Yardımcısı,

       5) Araştırma Enstitü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü,

       6) Müdür Yardımcısı,

       7) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,

       8) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

       b) Sağlık Hizmetleri Grubu;

       1) Baştabip, Baştabip Yardımcısı.

       c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

       1) Hukuk Müşaviri.

       ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       1) Başuzman, Teknik Uzman, Uzman, Kontrolör,

       d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici.

       e) Teknik Hizmetler Grubu;

       1) Başmühendis,

       2) Başeksper.

       f) İdari Hizmetler Grubu ;

       1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı,

       2) Sekreter, Tuzla Memuru, Ambar Memuru, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Memur, Veznedar, Santral Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

       g) Destek Hizmetleri Grubu;

       1) Hizmetli, Bekçi.

       (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

       a) Avukat, Mühendis, Mimar, Eksper, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Tekniker, Grafiker, Dekoratör, Teknisyen, Teknik Ressam, Sağlık Memuru, Hemşire, Laborant, Programcı, Tercüman.

       Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan unvanlara sınavsız atama yapılır. Ancak; bu kadro unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Daire Başkanı ve Müessese Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

       5) TEKEL'de Şube Müdürü, Başmüdür, Başmüfettiş, Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, Araştırma Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarında en az 2 yıl çalışmış olmak,

       b) Müessese Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Fakülte ya da 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

       5) TEKEL'de Şube Müdürü, Başmüdür, Başmüfettiş, Müfettiş, Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarında en az 2 yıl çalışmış olmak,

       c) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       3) 2 yılı TEKEL Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri kadrosunda olmak üzere en az 12 yıllık kamu hizmeti bulunmak,

       4) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

       ç) Başmüdür kadrosuna atanabilmek için;

       1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) TEKEL'de, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

       d) Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) TEKEL'de Araştırma Enstitüsü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

       e) Fabrika Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) TEKEL'de Başmühendis, Başeksper, Teknik Uzman, Uzman, Şef, Teknik Şef, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı pozisyonlarından birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

       f) Baştabip, Baştabip Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

       1) Tıp Fakültesinden mezun olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi pozisyonlarından birinde en az 4 yıl çalışmış olmak

       gerekir.

       Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

       Madde 7 - (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Bu kadro ya da pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır.

       a) Araştırma Enstitü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) TEKEL'de Başmühendis, Başeksper, Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman, Şef, Teknik Şef, Çözümleyici, Kontrolör pozisyonlarından birinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

       b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Muhasebeci, Şef, Mühendis, Eksper pozisyonlarından birinde en az 4 yıl çalışmış olmak,

       c) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Mühendis veya Mimar pozisyonlarından birinde en az 4 yıl çalışmış olmak,

       ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

       d) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) TEKEL'de Koruma ve Güvenlik Şefi ya da Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       e) Koruma ve Güvenlik Şefi ve Grup Şefi pozisyonlarına atanabilmek için;

       1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) TEKEL'de Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       f) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       3) 4 yılı TEKEL'de olmak üzere en az 9 yıllık kamu hizmeti bulunmak,

       4) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       g) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

       1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de uzman pozisyonunda en az 4 yıl çalışmış olmak,

       ğ) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Kimyager, Grafiker, Dekoratör pozisyonlarından birinde en az 4 yıl çalışmış olmak,

       h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Kontrolör veya Şef pozisyonlarında en az 5 yıl çalışmış olmak,

       ı) Kontrolör pozisyonuna atanabilmek için;

       1) İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Pazarlama ve Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi alanlarında en az 4 yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

       2) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

       3) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

       4) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

       5) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

       7) TEKEL'de Şef veya Şef Yardımcısı pozisyonlarından birinde en az 8 yıl çalışmış olmak,

       i) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, İstatistik, Matematik bölümlerinden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olmak,

       2) En az bir işletim sistemini ve bir programlama dilini bilmek,

       3) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       4) TEKEL'de programcı olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

       j) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Fakülte ya da 4 yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Mühendis pozisyonunda en az 8 yıl çalışmış olmak,

       k) Başeksper pozisyonuna atanabilmek için;

       1) 4 yıllık Tütün Eksperliği Yüksekokulu mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de asgari 15 yıl hizmeti bulunmak,

       l) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az 1 yıl çalışmış olmak,

       m) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       3) TEKEL'de Memur, Ambar Memuru, Tuzla Memuru, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf pozisyonlarından birinde en az 4 yıl çalışmış olmak,

       n) Memur, Ambar Memuru, Tuzla Memuru, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf pozisyonlarına atanabilmek için;

       1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

       2) Son yılı olumlu olmak üzere son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

       o) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Askerliğini tercihen komando olarak yapmış olmak,

       3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak

       gerekir.

       Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

       Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

       a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

       1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

       3) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

       4)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       b) Mühendis, Mimar, Kimyager, Eksper, Biyolog, Pedagog pozisyonlarına atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

       2) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Tekniker, Grafiker, Dekoratör pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ç) Teknisyen, Teknik Ressam pozisyonlarına atanabilmek için:

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    2) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin en az iki yıllık Bilgisayar Programcılığı ya da Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak,

    2) En az bir işletim sistemini ve bir programlama dilini bilmek,

    3) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    e) Hemşire, Laborant, Sağlık Memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    f) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

       2) KPDS de en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

       3) Son yıl sicil notu (76) puandan aşağı olmamak,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - (1) Personelin görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanabilmesi için, öncelikle atanmak istenen kadro veya pozisyona yönelik eğitim programına katılması gerekir. Eğitim programları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (f) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir. Başka kurumlarda veya başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olmak, TEKEL açısından herhangi bir kazanılmış hak doğurmaz.

    (2) Görevde yükselme eğitim programları TEKEL Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı 45 gün önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından da müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir. Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devam etmeleri zorunludur. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için müteakiben düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Duyuru

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine başvuru şartları, münhal kadro veya pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi bölümde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler ve son başvuru tarihi, eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce ilgili ünitelerince duyurulur.

    Başvuru ve başvuruların incelenmesi

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları bağlı bulundukları personel birimlerince incelenir. Gerekli şartları taşıyan personel liste halinde bağlı bulundukları Müdürlükler, Daire Başkanlığı, Bağlı Anonim Şirket Genel Müdürlüğü ve Müessese Müdürlükleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

    (2) Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılır ve atama onayı iptal edilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimine, atama yapılacak kadro/pozisyon sayısının en fazla üç katı kadar personel alınır. Üç katından az personelin başvurması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre personel değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

    e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

    f) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında, (f) bendinde belirtilenler konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Esasları

    Sınav şartı

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için TEKEL tarafından yukarıda sayılan kurumlardan birine başvurulur. Görevde yükselme eğitiminin, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp eğitime katılanlara verilir ve birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve ayrıca soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre gerçekleştirilir.   

    (2) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, TEKEL Genel Müdürlüğünde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (3) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

    (2) Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanlığından 2 üye ile yine Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim durumları ve taşıdıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine aynı usulle yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

       (4) Sınav Kurulu ve görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

       Sınav kurulunun görevleri

       Madde 18 - (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

       a) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını oluşturmak,

       b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

       c) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek,

       ç) Gerekli tutanakları tanzim ve imza etmek, sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

       Sınav sonuçlarının duyurulması

       Madde 19 - (1) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

       Sınav sonucuna itiraz

       Madde 20 - (1) Sınav sonucuna itirazlar, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılır. İtiraz, Sınav Kurulunca en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

       Sınavların geçersiz sayılması

       Madde 21 - (1) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya buna teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılırlar ve düzenlenecek tutanaklarla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanak tutularak geçersiz sayılır.

       (2) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar, müteakip ilk sınava alınmazlar.

       Sınav belgelerinin saklanması

       Madde 22 - (1) Sınavla ilgili belgeler, Genel Müdürlük Merkezinde Personel Dairesi Başkanlığı, bağlı birimlerde ise Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

       Atama

       Madde 23 - (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama en fazla 3 ay içerisinde yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde ataması yapılacak personel Ek-1 deki Değerlendirme Formunda yer alan puanlama, esas alınarak tespit edilir. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Görev grupları arasında geçişler

       Madde 24 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

       a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla sınav yapılmaksızın diğer görevlere atanmak mümkündür.

       b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, TEKEL'de veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

       c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonlar arasındaki geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

       Kazanılmış haklar

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

       Özelleştirilen kurumlardan atama

       Madde 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

       Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Öğrenim düzeyi

       Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

       Yürürlük

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar