POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MaddeSİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Posta Ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

    Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 16/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26878

    BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün ana faaliyetlerine yönelik mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Geçici 4 üncü maddesinin (c) bendine göre Kamu İhale Kurumunca Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü için uygun görülen mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

       (2) Ceza ve ihalelerden yasaklama hakkında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 22/2/2000 tarihli ve 23972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

       b) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       c) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeyi,

       ç) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

       d) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

       e) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

       f) Hizmet: Posta ve Telgraf Teşkilatının ana faaliyetlerine yönelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kamu İhale Kurumunca belirlenen hizmet alımlarını,

       g) Hizmet alımlarında benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmet ve benzer işleri,

       ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       h) İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, PTT Başmüdürlükleri ve Müstakil üniteleri,

       ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek biri veya birkaçı üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

       i) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

       j) İhale onay belgesi: İhale konusu işlemlere başlanılmadan önce ihale işlemlerine başlanılması için ihale yetkilisince verilen onayı,

       k) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

       l) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

       m) İlgili birim: Talep birimi ile alım konusu işin özelliğine göre işbirliği yapılmasını gerektiren diğer birimleri,

       n) İstekli: İhale konusu işe teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

       o) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait belgeleri,

       ö) Mal: PTT'nin ana faaliyetlerine yönelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi kapsamında Kamu İhale Kurumunca belirlenen ihtiyaç maddelerini,

       p) Mal alımlarında benzer iş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

       r) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

       s) Ödenek: Posta ve Telgraf Teşkilatının yıllık yatırım ve sarf mubayaa bütçesinde yer alan alımlar için tahsis edilen tahmini parasal miktarı,

       ş) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

       t) PTT: Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

       u) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı belgeyi,

       ü) Talep birimi: Mal veya hizmet alımını isteyen birimi,

       v) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       y) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin PTT'ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

       z) Ünite: PTT Başmüdürlükleri ve Müstakil Ünite Müdürlüklerini,

       aa) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uygulama İlkeleri

       İhale yetkilileri ve parasal yetki sınırları

       Madde 5 - (1) İhale yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olarak kullanılmak kaydıyla yetkilerini aşağıdaki görevlilere devredebilir.

       a) Genel Müdür

       b) Genel Müdür Yardımcıları

       c) Malzeme Dairesi Başkanı

       ç) Sekreterlik, Kurul, Müşavirlik ve Daire Başkanları

       d) Başmüdür

       e) Müstakil Ünite Müdürü

       (2) Parasal yetki sınırı bakımından:

       a) Genel Müdür; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde ihale onayı vermeye, ihale kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       b) Genel Müdür Yardımcıları; ikimilyon YTL dahil ihale onayı vermeye, ihale kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       c) Malzeme Dairesi Başkanı; birmilyon YTL dahil, ihale onayı vermeye, ihale kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       ç) Yapı İşleri Dairesi Başkanı; birmilyon YTL dahil, ihale onayı vermeye, ihale kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       d) Sekreterlik, Kurul, Müşavirlik ve Daire Başkanları; her yıl Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca belirlenen mutemet avansı limitleri dahilinde alımlarda, alım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       e) Başmüdür; alım yetkisi önceden Genel Müdürlükten alınmış veya re'sen verilmiş olmak kaydıyla, Ankara, İstanbul ve İzmir PTT Başmüdürleri; birmilyon YTL dahil, diğer PTT Başmüdürleri; beşyüzbin YTL dahil, ihale onayı vermeye, ihale kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       f) Müstakil Ünite Müdürü; ihale yetkisi önceden Genel Müdürlükten alınmış veya re'sen verilmiş olmak kaydıyla, üçyüzbin YTL dahil, ihale onayı vermeye, ihale kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       yetkilidir.

       Ödenek tahsisi

    Madde 6 - (1) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kamu İhale Kurumunca uygun görülen alım konuları içerisinde yer alan mal ve hizmet alımları için bütçeye yeterli ödeneğin konulması veya yetkili mercilerden izin alınması, ödeneğin tahsis ve takip işlemleri ilgili Dairelerce sağlanır.

       (2) Üniteler mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenek taleplerini Malzeme Dairesi Başkanlığına bildirir. Malzeme Dairesi Başkanlığı ilgili Dairelerin görüşü doğrultusunda ödenek tahsis işlemlerini yapar.

       (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen ödenekler Malzeme Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ünitelere bildirilir.

    İhale yetkisi

       Madde 7 - (1) Yetkisiz ve ödeneksiz alım yapılamaz. Genel Müdürlükçe re'sen verilen ihale yetkisi ve ödenekler kapsamı dışında tüm alımlar için Genel Müdürlükten yetki alınır. İhale işlemleri parasal yetki sınırları içinde yapılır.

       İhale onay belgesi

       Madde 8 - (1) İhale işlemlerine, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle başlanır.

       (2) Onay belgesinde; ihale konusunun tanımı, niteliği, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve bütçe tertibi, ihale usulü, yapılacaksa ilan şekli ve ihale yetkilisince uygun görülen diğer hususlara yer verilir.

       (3) Onay belgesine, idari ve teknik şartname ile ihalenin özelliğine göre gerekli görülen diğer dokümanlar eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale onayını müteakip Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.

       İhale komisyonu

       Madde 9 - (1) İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, muhasebe ve malzeme birimlerinden en az birer üye, talep ve/veya ilgili birimlerden ihale konusu işin niteliğine göre tecrübeli veya uzman en az bir üye, varsa avukatın katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden olmak üzere ihale yetkilisince yedekleri ile birlikte görevlendirilir.

       (2) İhalenin yapılmasına onay veren ihale yetkilisi o ihalenin komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapamaz.

       (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

       (4) İhale Komisyonu, gerektiğinde ihale konusu işin özelliğine göre verilen tekliflerin teknik şartnamesine uygun olup, olmadığının değerlendirilmesini teminen konusunda uzman personelin ihale komisyonuna dahil edilmesini ihale yetkilisine teklif edebilir.

       (5) PTT'de yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurumlardan komisyona üye alınabilir.

       (6) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere ihale işlem dosyasının birer örneğinin ilan veya daveti izleyen üç gün içinde, ihale komisyonu üyelerine verilir.

       Yaklaşık maliyet

       Madde 10 - (1) Yaklaşık maliyet ihale yapılmadan önce katma değer vergisi hariç olmak üzere talep birimlerince tespit edilir. Talep birimince tespitinin mümkün olmaması durumunda talep birimi koordinatörlüğünde ilgili birimlerden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle aşağıdaki esaslara göre yaklaşık maliyet belirlenir.

       (2) Mal alımlarında;

       a) Tedarik edilecek malın özelliğine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenebileceği gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat istenebilir.

       b) İhtiyaç duyulan maldan daha önceki yıllarda alım yapılmış ise; geriye dönük varsa son üç yıl içinde en son yapılan alım fiyatları, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan konuyla ilgili endekslere göre güncellenir.

       c) İhalenin özelliğine göre (a) ve (b) bentlerinin sonuçlarından elde edilen değerlerden biri veya her iki sonucun ortalaması alınarak belirlenir.

       (3) Hizmet alımlarında;

       a) Kamu kurumu ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

       b) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

       c) PTT veya diğer kamu kuruluşlarınca son üç yıl içerisinde yapılan ihalelerde oluşmuş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar,

       d) İhalenin özelliğine göre (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca tespit edilecek fiyatlardan biri veya bir kaçının ortalaması alınarak belirlenir.

       (4) Yaklaşık maliyet, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği şekilde tespit edilemediği takdirde, danışmanlık hizmeti alınmak suretiyle belirlenir.

       (5) Yaklaşık maliyet ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer almaz ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar

       İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

       Madde 11 - (1) İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden ihalenin özelliğine göre, istenilenleri teklifleri kapsamında idareye sunarlar

       a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

       b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

       1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

       2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

       c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

       1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

       ç) Teklif mektubu,

       d) Geçici teminat,

       e) İhalenin özelliğine göre idarece belirlenecek ekonomik, mali ve mesleki yeterliğe ilişkin belgeler,

       f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

       g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

       ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

       h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

       (2) İsteklinin ortak girişim olması halinde birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

       İhaleye katılımda yeterlik kuralları

       Madde 12 - (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak ihalenin özelliğine göre ihale dokümanında belirtmek suretiyle aşağıdaki bilgi ve belgeler istenebilir:

       a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; yaklaşık maliyeti ikimilyon YTL'nin üzerinde olan ihalelerde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, teklif edilen fiyatın ikimilyon YTL'nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. Bu hususlar idari şartnamede belirtilir. Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

       1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

       2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

       3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

       yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

       4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

       5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

       6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

       7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

       8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

       9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

       b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

       1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

       2) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesi, hizmet sunumu ile ilgili kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

       3) İhale konusu işin özelliği gereği isteklinin organizasyon yapısı ile işi yapacak personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

       4) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

       5) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

       6) Uygunluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları,

       7) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

       (2) İhale konusu işin özelliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden gerekli görülenler ve bunların niteliği ile değerlendirilme şekli ihale dokümanında belirtilir.

       İhaleye katılamayacak olanlar

       Madde 13 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz:

       a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

       b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

       c) İhale yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

       ç) İhale yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

       d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

       e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

       (2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamaz. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

       (3) PTT bünyesinde bulunan veya PTT ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler PTT ihalelerine katılamaz.

       (4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

       Şartnameler

       Madde 14 - (1) İhale konusuna ilişkin idari ve teknik şartnamelerde belirlenecek idari ve teknik şartların, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması esastır.

       (2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İdari şartnamelerde yer alması gereken hususlara teknik şartnamelerde yer verilmez.

       (3) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

       (4) İdari şartnameler malzeme birimlerince, teknik şartnameler teknik birimce ve/veya talep birimince hazırlanır.

       İdari şartnamede bulunması zorunlu hususlar

       Madde 15 - (1) İdari şartnamede bulunması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

       b) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, varsa faks numarası,

       c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

       ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

       d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

       e) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       f) İş artırımı ve eksiltme şartları,

       g) İhalenin kısmi teklife açık olup olmayacağı,

       ğ) Alternatif teklif verilip verilmeyeceği,

       h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin teklif fiyatına dahil olup olmayacağı,

       ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

       i) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

       j) İhalenin herhangi bir aşamasında bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

       k) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

       l) Ödeme yeri ve şartları,

       m) Fiyat farkının verilip verilmeyeceği,

       n) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

       o) Sözleşme ile ilgili; vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       ö) İhalenin ceza ve yasaklamalar hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı dışında olduğu,

       p) Denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

       r) Anlaşmazlıkların çözüm yeri şekli.

       Ortak girişimler

       Madde 16 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşme ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar tarafından imzalanır.

       (2) İhale ile ilgili yazışmalar ortak girişim beyannamesinde belirlenen pilot ortak nezdinde yapılır ve bu yazışmalar ortak girişimin diğer ortaklarıyla da yapılmış sayılır.

       İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

       Madde 17 - (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilir.

       (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği teklif veren isteklilere duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır, açılmaksızın teklifler ve varsa geçici teminatı isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    İKİNCİ KISIM: İhale Usulleri ve Uygulaması

    BİRİNCİ BÖLÜM: İhale Usulleri ve Uygulaması

       İhale usulleri

       Madde 18 - (1) Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

       a) Açık ihale usulü,

       b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

       c) Pazarlık usulü.

       Açık ihale usulü

       Madde 19 - (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

       Belli istekliler arasında ihale usulü

       Madde 20 - (1) Bu ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliği gereği açık ihale usulünün uygulanmasında yarar görülmeyen hallerde mal veya hizmet alımları ihalesi bu usule göre yapılabilir.

       (2) Bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan idari ve teknik şartnamede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre başvuranların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara fiyat içeren tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilerek ihaleye davet yazısı gönderilir.

       (3) İhaleye davet yazısıyla teklif mektubu, geçici teminatı ve diğer gerekli belgeleri vermeleri istenir. Ekonomik açıdan uygun teklif veren en az üç istekli açık eksiltmeye davet edilir. Hazır bulunanlar arasında oturuma ara vermeden en düşük fiyat esas alınarak üç tur açık eksiltme isteklilerin beyanı ve imzası alınmak suretiyle yapılır. Dördüncü turda ise yazılı olarak son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır. Hazır bulunmayanlar hiçbir hak iddia edemezler. Bu eksiltme; haftalık çalışma saatlerinin belirlendiği ve tamamının idare için kullanıldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Kamu İhale mevzuatına göre belirlenen asgari maliyetin altında olamaz.

       (4) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

       Pazarlık usulü

       Madde 21 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

       a) İşletme hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

       b) Piyasa şartlarının bozulması veya istikrarsızlık nedeniyle diğer ihale yöntemleriyle gerçek fiyatın belirlenememesi.

       c) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

       ç) Doğal afet, salgın hastalık, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

       d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

       e) İhtiyacın özelliği gereği mahallen temin edilmesinin idarece uygun görülmesi.

       f) Yaklaşık maliyeti beşyüzbin YTL'ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

       (2) Birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmaması halinde alım konusunda iştigal eden isteklilere yazılı duyuruda bulunulur.

       (3) İdari ve teknik şartnameye uygun ve belgeleri yeterli olan isteklilerden belirlenen bir süre verilerek fiyata ilişkin teklifleri istenir.

       (4) İhale komisyonu huzurunda isteklilerden ilk teklifleri üzerinden açık eksiltme yapılır. Hazır bulunanlar arasında eksiltme, isteklilerinin beyanı ve imzası alınmak suretiyle oturuma ara vermeden üç tur yapılır. Dördüncü turda ise yazılı olarak son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır. Hazır bulunmayanlar hiçbir hak iddia edemez. Bu eksiltme; Haftalık çalışma saatlerinin belirlendiği ve tamamının idare için kullanıldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ilgili mevzuatına göre ve İdarece belirlenen değerler dikkate alınmak suretiyle hesaplanan asgari maliyetin altında olamaz.

       Doğrudan temin

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları aşağıda belirtilen hallerde doğrudan temin edilebilir.

       a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

       b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

       c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden, veya devrettiği gerçek veya tüzel kişiden veya yetkili satıcısı veya servisinden alınmasının zorunlu olması,

       ç) İhaleyi yapan birimin otuzbin YTL'yi aşmayan her türlü ihtiyaca ilişkin alımlar,

       d) Kurumsal faaliyetlerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında kabul edilen konularda; kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, üniversite öğretim üyelerinden, bilimsel amaçlı kurulmuş vakıf, dernek ve diğer kuruluşlardan alınacak doğrudan mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları.

       (2) İlan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ihale komisyonu kurma ve bu Yönetmelikteki yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. Alımın özelliğine göre teminat alınabilir ve sözleşme imzalanabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı

       İlan süreleri ve duyuru şekli

       Madde 23 - (1) Tüm ihale usullerinde ve ön yeterlikte ilan süreleri on gündür. İhalenin özelliğine veya yapılacağı yere göre ihale yetkilisinin onayıyla bu süre otuz güne kadar yükseltilebilir.

       (2) İlan yapılması gereken ihalelerin duyuruları;

       a) Yaklaşık maliyeti ikiyüzellibin YTL kadar olan ihaleler yerel gazetelerde bir defa, yerel gazete bulunmayan yerlerde belediye yayın araçları ve/veya organları, PTT işyerleri ve/veya Kamu binalarının duyuru yerlerinde ilan edilir.

       b) Yaklaşık maliyeti ikiyüzellibin YTL'yi aşan ihaleler Resmî Gazete'de bir defa yayımlanmak suretiyle duyurulur.

       c) Yukarıda belirtilen haller dışında ayrıca, PTT'nin internet adresinde, televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve görsel yayın organlarında ihale duyurusu yapılabilir.

       (3) Uluslar arası yapılacak ihalelere ilişkin duyurular yerli ve yabancı yayın organlarının birinde veya bir kaçında ilan edilir.

       (4) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde; ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden en az on gün önce adayların elinde olacak şekilde davet mektubu gönderilir.

       İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

       Madde 24 - (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası,

       b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

       c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler,

       ç) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer,

       d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

       e) İhale dokümanının nerede görülebileceği,

       f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

       g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

       ğ) Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

       h) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       ı) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

       Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

       Madde 25 - (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

       c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

       ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

       d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgeler,

       e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

       f) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği yer,

       g) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

       İhale dokümanı ile ilgili değişiklik veya açıklama yapılması

       Madde 26 - (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak; ilan yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi güne kadar ihale yetkilisinin onayına istinaden zeyilname ile uzatılabilir.

       (2) Zeyilname düzenlenmesi hallerinde, zeyilname ihale dokümanını alan isteklilere gönderilir. Teklifini bu düzeltmeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

       (3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yedi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, talepte bulunan istekliye son teklif verme tarihinden üç gün önce eline geçecek şekilde yazılı olarak gönderilir veya elden tebliğ edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

       Teklif mektuplarının şekli

       Madde 27 - (1) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

       a) Yazılı olması,

       b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

       c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

       ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

       d) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

       (2) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

       (3) Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

       Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

       Madde 28 - (1) İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak sunulur.

       (2) İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir.

       (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

       (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

       (5) Ön yeterlikli belli istekliler arasında ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde fiyata ilişkin teklif mektubu yeterlik alan isteklilerden sonradan isteneceğinden teklif zarfı içine konulmaz.

       (6) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılır.

       Teklifle ilgili belgelerin sunuluş şekli

       Madde 29 - (1) İstekliler, idarece istenilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya belgeyi düzenleyen yetkili mercilerin belge üzerinde imzası bulunanlardan birinin onayladığı imzalı ve kaşeli "Aslının aynıdır" veya bu anlama gelecek ibareyi içeren örneklerini verebilir.

       (2) Aday veya istekliler, teklif ve teminat mektubu hariç, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından "Aslı görülmüştür" veya bu anlama gelecek ibarenin şerh düşüldüğü ve aslının kendilerine iade edildiği belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilir.

       (3) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği, ait olduğu ülkenin Türkiye konsolosluğu veya elçiliğince onaylanmış olması, veya apostille kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olarak verilmesi gerekir.

       (4) Teklif ve/veya başvuru dosyası içinde idareye verilen ve başka ihalelerde kullanılması mümkün olan belgelerin asılları, adayın veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, aslı iade edilen belgenin idarece aslına uygunluğu onaylı bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

       Tekliflerin geçerlilik süresi

       Madde 30 - (1) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Bu durumda teklif sahipleri isteği yerine getirmek zorundadır. Buna göre geçici teminat mektupları süreli ise, teminat mektuplarını teklif geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olacak şekilde teklifleri ile uyumlu hale getirir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen isteklilerin geçici teminatı gelir kaydedilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Teminatlara İlişkin Hususlar

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 31 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

       a) Tedavüldeki Türk Parası,

       b) Mevduat bankaları ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

       (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

       (3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değerleri esas alınır. Nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

       Teminat mektupları

       Madde 32 - (1) Teminat mektupları ihaleyi yapan birime muhatap ve Türkçe olmalıdır. Teminat mektuplarında; hangi işe ait oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehtarın adları belirtilmelidir.

       (2) Yabancı banka ve katılım bankalarının teminat mektuplarının T.C. Bankalar Kanununa göre kurulmuş bir bankanın veya katılım bankasının kontrgarantisinde olduğunun belgelenmesi gerekir.

       (3) Teminat mektupları ile teklif mektuplarındaki para birimi aynı para biriminden olmalıdır. Yabancı para biriminden olan teminat mektupları T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlendirilir. Ancak, değerlendirme sonucu teklif bedeline göre verilmesi gereken teminatı döviz alış kuru üzerinden karşılıyor ise kabul edilir.

       (4) Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

       (5) Kesin teminat mektuplarının süreli veya süresiz olması hususu idarenin takdirinde olup işin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilir.

       (6) Teminat mektuplarının şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilir.

       Geçici teminat

       Madde 33 - (1) Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

       (2) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat iade edilir.

       Kesin teminat

       Madde 34 - (1) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

       Ek kesin teminat

       Madde 35 - (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır.

       Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

       Madde 36 - (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Sosyal Sigortalar Kurumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra yükleniciye iade edilir.

       (2) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Ancak, mal veya hizmetle ilgili değişik süreli kısmi garantiler varsa, süresi daha sonra bitecek garanti kapsamındaki kısmın parasal değerinin kesin teminat yüzdesi oranında teminatı alındıktan sonra garantisi biten kısmın teminatı iade edilir.

       (3) Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili olarak İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna (16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen) olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

       İade edilemeyen teminatlar

       Madde 37 - (1) Kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar iki yıllık sürenin bitiminde idareye gelir kaydedilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Tekliflerin Değerlendirilmesi

       Tekliflerin alınması ve açılması

       Madde 38 - (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen adrese ihale saatine kadar verilir. Teklif zarfları; üzerinde hangi işe ait olduğu yazılı, yapıştırılan yeri kaşeli veya imzalı ise açılır. Teklif sahipleri veya yetkili temsilcileri ihale salonunda hazır bulunabilir.

       (2) Açılan teklif zarfları içinde, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Hiç bir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Bu aşamada, tamamlattırılması uygun görülen eksik belgeler, istekli veya yetkili temsilcisi tarafından komisyon huzurunda verilmesi halinde kabul edilir ve bu husus ihale komisyonu tutanağında belirtilir.

       Tekliflerin değerlendirilmesi

       Madde 39 - (1) İhale komisyonunun talebi üzerine, idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını ve varsa eksik belge ve bilgilerin tamamlattırılmasını isteyebilir. Bu açıklama ve tamamlattırma, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

       (2) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, teklif mektubu ve teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir veya ihaleyi yapan birim tarafından temin edilmesi mümkün olan belgeler tamamlanabilir. Bu hususta İhale Komisyonu ara kararı alır. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan veya ihale birimince eksik belgeler tamamlanamadığı takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

       (3) Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, İstenen belgelerle ilgili olarak idarece standart form düzenlenmiş ve buna göre belge verilmesi şartnamelerde öngörülmüş ise; şekil şartlarına uymamakla birlikte düzenlenen belgelerde istenen bilgilerin yer alması kaydıyla istekli veya düzenleyen merci'den kaynaklanan eksik veya fazla bilgiler; tekliflerin esasını değiştirmemesi, İhaleyi yapan birimi bağlayıcı ve/veya ihale şartnamesine aykırı olmamak kaydıyla değerlendirme dışı bırakılmaz. Eksik bilgiler tamamlattırılır.

       (4) Döviz bazındaki fiyata ilişkin teklifler ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirilir.

       (5) İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar istekli ihale komisyonuna çağrılarak düzelttirilir. Bunun mümkün olmaması halinde ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

       (6) İhale komisyonunca tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi halinde; teklifte önemli olan bileşenler tespit edilerek belirli bir süre verilmek suretiyle bileşenlerin maliyeti ile ilgili olarak isteklilerden yazılı açıklama istenir. İstekliler teklif maliyetiyle ilgili yazılı açıklama ve dayanaklarını belirlenen süre içinde idareye sunar. İhale komisyonunca açıklamaları veya belgeleri yeterli görülmeyen veya istenilen sürede yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

       (7) Geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde

       a) İhale komisyonu;

       1) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

       2) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

       3) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

       Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir.

       b) Bu fıkranın (a) bendinin birinci, ikinci ve üçüncü alt bentlerden birine veya birkaçına göre yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin uygun olduğu anlaşıldığı takdirde ihale sonuçlandırılabilir.

       c) Buna rağmen tekliflerin yüksek olduğu anlaşıldığı takdirde İhale komisyonu isteklileri açık eksiltmeye davet ederek 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ihaleyi sonuçlandırmak veya iptal etmek hususunda takdir hakkına sahiptir.

       Bu eksiltme; haftalık çalışma saatlerinin belirlendiği ve tamamının idare için kullanıldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Kamu İhale mevzuatına göre belirlenen asgari maliyetin altında olamaz.

       (8) İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

       (9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

       (10) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ilk teklifleri üzerinden açık eksiltme yapılır. Açık eksiltme şartları ihale dokümanında belirtilir. Bu eksiltme; haftalık çalışma saatlerinin belirlendiği ve tamamının idare için kullanıldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Kamu İhale mevzuatına göre belirlenen asgari maliyetin altında olamaz.

       Fiyat dışı unsurlar

       Madde 40 - (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenemeyeceği durumlarda; İhale konusu alımın özelliğine göre aşağıda belirtilen unsurlardan tümü veya bir kısmı dikkate alınarak ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenebilir:

       a) İşletme ve bakım maliyeti,

       b) Verimlilik,

       c) Kalite,

       ç) Teknik değer,

       d) Özel ilave kriterler.

       (2) Fiyat dışı unsurlar işin özelliğine göre idari ve/veya teknik şartnamede tanımlanır.

       İhalenin iptali

       Madde 41 - (1) İhale yetkilisi; ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal edebilir.

       (2) İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bütün isteklilere bildirilir.

       (3) İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

       İhale kararının onaylanması ve isteklilere bildirilmesi

       Madde 42 - (1) İhale komisyon kararları, ihale onay belgesini imzalayan ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

       (2) Kararın ihale yetkilisine sunulmasından itibaren ihale yetkilisi, 10 gün içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edebilir.

       (3) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce, idareler ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelerden yasaklı olup, olmadığı araştırılarak buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

       (4) İhale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya alma haberli mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Bildirim yazısında ihaleden elenen isteklinin elenme gerekçeleri belirtilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

       Sözleşmeye davet

       Madde 43 - (1) İhale üzerinde kalan istekli; on takvim günü süreli yazı ile sözleşmeye davet edilir. Davet yazısı kapsamında mevzuatı gereği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir.

       (2) Davet yazısı, alma haberli mektupla tebligat adresine gönderilir veya elden imza karşılığı tebliğ edilir. On günlük süre tebliğ tarihini izleyen gün başlar. Mektubun postaya verildiğinin yedinci günü tebliğ tarihi sayılır.

       Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

       Madde 44 - (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı ve ihaleyi yapan birimce istenen belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

       (2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalanabilir.

       (3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

       (4) Bu sorumluluklara uyulmaması halinde ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

       İhalenin sözleşmeye bağlanması

       Madde 45 - (1) Sözleşmeler idarece hazırlanır ve sözleşme imzalamaya yetkili makam ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

       (2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

       (3) Yapılan sözleşmelere ait İhale Sonuç Formları Kamu İhale Kurumunca belirtilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna Internet üzerinden gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: BİRİNCİ BÖLÜM

    Sözleşmeler

    Sözleşme imzalamaya yetkili olanlar

       Madde 46 - (1) Sözleşme imzalamaya yetkili olanlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Genel Müdürlükte;

       1) İhale bedeli ikimilyon YTL'nin üzerinde olan ihalelere ait sözleşmeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

       2) İhale bedeli ikimilyon YTL'ye kadar olan ihalelere ait sözleşmeler, Genel Müdür Yardımcısı ve Malzeme Dairesi Başkanı,

       3) İhale bedeli beşyüzbin YTL'ye kadar olan sözleşmeler Malzeme Dairesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı,

       b) PTT Başmüdürlüklerinde; başmüdür ve başmüdür yardımcısı, başmüdür yardımcısının bulunmadığı hallerde malzeme müdürü veya malzeme biriminin bağlı olduğu müdür,

       c) Müstakil Ünite Müdürlüklerinde; Müstakil ünite müdürü ve malzeme biriminin bağlı olduğu müdür,

    tarafından imzalanır.

       Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

       Madde 47 - (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

       b) İhaleyi yapan birimin adı ve adresi,

       c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

       ç) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi,

       d) Sözleşme konusu alımın artırılması veya eksiltilmesine dair şartlar,

       e) Ödeme yeri ve şartları,

       f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

       g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı,

       ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

       ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

       i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

       j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

       k) Gecikme halinde alınacak cezalar,

       l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

       m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

       n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

       o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

       ö) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

       p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

       r) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.

       Sözleşme süreleri

       Madde 48 - (1) Sözleşme süreleri işin özelliğine göre belirlenir.

       Sözleşme yapılması zorunlu olmayan haller

       Madde 49 - (1) 22 nci madde kapsamında yapılacak alımlar ile garanti öngörülmeyen mal alımlarında malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi ve sözleşme imzalamaya yetkili makamın uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

       Mücbir sebepler

       Madde 50 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

       a) Doğal afetler,

       b) Kanuni grev,

       c) Genel salgın hastalık,

       ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

       d) Borçlar Kanunu ve Kamu İhale mevzuatına göre belirlenen benzeri diğer haller.

       (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi zorunludur.

    Denetim, muayene ve kabul işlemleri

       Madde 51 - (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, talep birimince veya ihalenin özelliğine göre teknik birimlerce kurulacak biri başkan olmak üzere en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde komisyona ilgili birimlerden de üye dahil edilebilir. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

       (2) İmalat, üretim ve montaj süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

       (3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

       (4) Muayenesi yapılan malın kullanımına etki etmeyecek kusuru veya eksikliğinin bulunduğu ancak bundan dolayı idarenin zararının olmayacağının anlaşılması halinde muayene ve kabul komisyonunun takdiri ile nefaset payı kesilmek suretiyle kabul yapılabilir.

       Sözleşme kapsamında iş artırımı veya eksiltilmesi

       Madde 52 - (1) Mal ve hizmet alımlarında iş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi halinde mevcut sözleşme fiyat ve şartlarıyla yüzde yirmi oranında artırma veya eksiltme yapılabilir.

       (2) İş artışı yapılması halinde işin özelliği ve teminindeki koşullar dikkate alınarak işin yapılmasını gerektiren makul süre uzatımı verilir.

       Sözleşmede değişiklik yapılması

       Madde 53 - (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

       a) İşin yapılma veya teslim yeri, teslim şekli,

       b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

       (2) İdareye ilave maliyet getirmemesi koşuluyla; İhale dokümanının hazırlanması sırasında öngörülemeyen hususlarda ve/veya yüklenici tarafından sözleşme konusu işle ilgili olarak idare lehine özellikleri itibariyle denk veya daha üstün nitelikte mal veya hizmetin verilmesinin teklif edilmesi halinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

       Sözleşmenin devri

       Madde 54 - (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen sözleşmeler feshedilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

       Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti durumunda yapılacak işlemler

       Madde 55 - (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

       a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

       b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, bu Yönetmeliğe göre sözleşme feshedilir.

       c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilir.

       Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet durumunda yapılacak işlemler

       Madde 56 - (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 57 nci maddede yer alan hükümlere göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

       (2) Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirir.

       İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

       Madde 57 - (1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde idare sözleşmeyi fesheder.

       (2) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

       Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

       Madde 58 - (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek teminatları iade edilir.

       İhale ile ilgili itiraz ve şikayetler

       Madde 59 - (1) İtiraz ve şikayetler aday veya istekliler tarafından ihaleyi yapan birime yapılır. İtiraz ve şikayetin geçerli olabilmesi için başvuruda bulunanın başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösterir belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin itiraz veya şikayet dilekçesine eklemesi gerekir.

       (2) İhale dokümanı ile ilgili başvurular ihale gününden en az yedi gün öncesi yapılır ise değerlendirilerek cevaplandırılır. Ancak, değerlendirme sonucunda ihaleye başvuru süresinin uzatılması gerekirse 26 ncı maddede yer alan hükümlere göre ihaleye başvuru suresi uzatılabilir. Bu durum aday veya isteklilere duyurulur.

       (3) Başvuru sahibi ihaleye teklif verdi ise; ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik itiraz ve şikayet başvurusu değerlendirilmez. İstekliler, ihale kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde kararla ilgili olarak ihaleyi yapan birime itiraz ve şikayet başvurusunda bulunabilir.

       (4) Başvurular ihale yetkililerince değerlendirilir. İhale yetkilisi bizzat yapacağı veya yaptıracağı inceleme sonucuna göre kararını verir.

       (5) Bu koşullara uymayan başvurular değerlendirilmez ve cevaplandırılmaz.

       Parasal limitlerin güncellenmesi

       Madde 60 - (1) Bu Yönetmelikteki parasal limitlerin güncellenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 61 - (1) Bu Yönetmelikte açıklık ve hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.

       (2) Uygulamada, tip şartname ve sözleşme tasarıları ile standart form düzenlenmesinde Kamu İhale Kurumunca yapılan düzenlemelerden faydalanılır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 62 - (1) 7/9/2004 tarihli ve 25576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Alım ve Satım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       İlan edilmiş veya duyurusu yapılmış ihale işlemleri

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ilan edilmiş veya duyurusu yapılmış ihale işlemleri ihale onay belgesinin onaylandığı tarihteki tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre tamamlanır.

    Yürürlük

       Madde 63 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 64 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar