TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 29/04/2008

    Resmi Gazete Tarihi: 24/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26885

       Ekli "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 28/1/2008 tarihli ve 15878 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Üst sınıf için belirlenen puan barajını aştığı için bir üst sınıf verilen üstün hizmet düzeyindeki işletmelerden, ayrıca yeni sınıfına göre hizmet artırıcı unsurlar istenilmez."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Doktor ve hemşire hizmeti bulunmayan işletmelerde, ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Büyüklüğü banyo dahil kırk metrekareye kadar olan süitler üç yataklı, kırk metrekareden büyük süitler dört yataklı olarak kabul edilir." cümlesi "Süit odaların yatak kapasitelerinin hesabında, banyo alanı dahil altmış metrekareye kadar olanlar iki yataklı, banyo alanı dahil altmış metrekare üzerinde ve birden fazla yatak odası bulunanlar dört yataklı olarak kabul edilir." şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

       a) (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "2) Yatak sayısının yüzde yirmi beşi oranında oturma imkanının, lobide ya da ayrı düzenlenmiş oturma salonunda sağlanması,"

       b) (d) bendinin (10) numaralı alt bendinde yer alan "birinci sınıf ibaresi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendindeki; "küvet," ve "büyüteçli ayna," ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

       c) (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "en az on adet" ibaresi "en az beş adet" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin son fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki yatak odaları dikkate alınır. Yatak odalarından on metrekareye kadar olan odalar tek yataklı, on metrekarenin üzerinde olanlar iki yataklı olarak düzenlenir."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde bulunan "turizm merkezlerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu bölgeler dışında olup desteklenmeleri Bakanlıkça uygun görülen" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "İşletmeye açılma süresi yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

       "Ancak işletmeye açılma süresi, belge sahibinin talebi halinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, toplamı başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir."

       "Kısmi turizm işletmesi belgesinde yatırım kapsamında kalan ünitelerin yatırım süresi için, yatırım belgesi için açıklanan sürelere ilişkin koşullar geçerlidir."

    Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

       "Yatırım belgeli olan, yatırım süresi sona ermiş ancak bu süre içerisinde yatırım belgesi süre uzatımı veya turizm işletme belgesine geçme talebiyle başvuruda bulunulmamış yatırımlara ilişkin belgeler, dosya incelemesi sonucunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun ilgili hükümleri uyarınca iptal edilir."

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar