EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    BBBakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 05/05/2008- 2008/13654

    Resmi Gazete Tarihi: 30/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26891

    Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 29/4/2008 tarihli ve 926 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

   

    MMMadde 1 - 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin başlığı "İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler" şeklinde ve birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz."

    "c) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri,"

    İKİNCİ BÖLGE İLLERİKİNCİ BÖLGE İLLER

    İLİ VE İLÇELERİİLİ VE İLÇELERİ A(4)A(4) B(3)B(3) C(2)C(2)

    ADIYAMANADIYAMAN          

    GergerGerger       XX

    SamsatSamsat    XX    

    DİYARBAKIRDİYARBAKIR          

    ErganiErgani    XX    

    SilvanSilvan    XX    

    HaniHani       XX

    LiceLice       XX

    ÇınarÇınar    XX    

    MALATYAMALATYA          

    KaleKale    XX    

    RİZERİZE          

    GüneysuGüneysu    XX    

    ŞANLIURFAŞANLIURFA          

    SuruçSuruç    XX    

    HarranHarran    XX    

    VANVAN          

    BaşkaleBaşkale       XX

    BATMANBATMAN          

    HasankeyfHasankeyf       XX

    IĞDIRIĞDIR          

    KarakoyunluKarakoyunlu    XX    

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

    "Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları

    EK MADDE 1 - Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanlar; kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kura usulü ile atanırlar. Kurada bu Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini veya çalıştığı birimi çeken personele bir başka birime atanması için yeniden kura çektirilir. Devlet memurları ile evli olanlar için kura çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

    Kursu derece ile bitirenlerin %5'i birinciden başlamak üzere, atanacakları yerleri gösteren listedeki yerlerden istedikleri yerlere atanırlar. Ancak, bu sayı kursu bitirenlerin sayısı ne olursa olsun 10 kişiyi geçemez. Komiser yardımcılığı kursundan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden az ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kuraya dâhil edilmez ve atamaları yukarıdaki hükümlere göre yapılır.

    Kura çekilecek yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir. İkinci bölge hizmetini yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi personele, birinci bölge kura listesinden kura çektirilir. İkinci bölge birimlerde hizmet süresini tamamlamayanlar ile ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlara, ikinci bölge kura listesinden kura çektirilir. Kura çekimini müteakip 24 saat içinde birinci fıkradaki hükümler çerçevesinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin yazılı beyanları alınmak suretiyle, kura çektiği bölge içerisinde yer değişikliği yapılabilir."

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin;

    a) 2 nci maddesi 1/1/2009 tarihinde,

    b) 3 üncü maddesi 15/7/2008 tarihinde,

    c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

    yürürlüğe girer.

    5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar