İL ÖZEL İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 04/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26896

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idarelerinde geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, il özel idarelerinde ve 25/6/1927 tarihli ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun ile düzenlenen ilçe mahalli idarelerinde geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçileri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Geçici İş Pozisyonlarında Çalıştırılacak İşçilerin İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar

       Geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması

       Madde 4 - (1) İl özel idarelerinde, 5620 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 21/4/2007 tarihinden itibaren geçici işçi çalıştırılamaz. Ancak, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele gibi süreklilik göstermeyen hizmetlerde, bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.

       Geçici iş pozisyonlarının tespiti

       Madde 5 - (1) İl özel idarelerinde, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçilere ilişkin geçici iş pozisyonu sayısı, 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının yüzde kırkını geçmemek üzere, il genel meclisi tarafından belirlenir.

       (2) Çalıştırılacak işçilerin sayısı, çalışma süresi ve çalışma yeri, il genel meclisi tarafından belirlenen geçici iş pozisyonu sayısını geçmemek üzere, vali tarafından belirlenir.

       (3) Onay işlemleri;

       a) 4 üncü madde kapsamında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede işçi olarak çalıştırılmaya başlanacaklar için EK-1,

       b) Geçici 1 inci madde kapsamında mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede işçi olarak çalıştırılmaya devam olunacaklar için EK-2,

       c) Geçici 2 nci madde kapsamında mevsimlik ve kampanyalı işleri ile orman yangınıyla mücadelede geçici personel olarak çalıştırılmaya devam olunacaklar için EK-3'e uygun olarak gerçekleştirilir.

       (4) İl özel idareleri, EK-1, EK-2 ve EK-3'te belirtilen süre, kişi ve pozisyon sınırlamasına aykırı işçi çalıştıramaz.

       (5) Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacaklara ilişkin onaylar, bir takvim yılı içerisinde 6 ayı geçmemek üzere düzenlenir.

       (6) Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçiler için verilen onaylar, ihtiyaç durumuna göre, valiler tarafından kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

       (7) EK-1 ve EK-2 çerçevesinde aynı mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçiler için, bir takvim yılında birden fazla onay alınması durumunda da en fazla 6 ay çalıştırma şartı korunur. Bu kapsamdaki işçilerin bir takvim yılı içinde 6 aydan daha fazla çalışmasına imkan sağlayacak şekilde onay verilemez. Geçici 2 nci madde kapsamına girenler için birden fazla işte çalıştırılmak üzere onay alınması durumunda da, 2006 yılında mevsimlik ve kampanya işlerindeki süreyi aşacak şekilde onay verilemez.

       Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçilere fazla çalışma yaptırılması

       Madde 6 - (1) İl özel idarelerinde, 4 üncü madde ile geçici 1 ve geçici 2 nci maddeye göre çalıştırılacak işçilere, bütçe ile yeterli ödenek ayrılmadan fazla çalıştırma yaptırılamaz. Geçici pozisyonlarda çalıştırılacak işçilere fazla çalışma yaptırılması valinin onayı ile olur.

       (2) Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta primi artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları veya geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçilere ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç, bu pozisyonlarda çalıştırılacaklara ödenmek üzere başka tertiplerden aktarma yapılamaz, bütçenin başka tertiplerinden ücret veya fazla çalışma ücreti ödenemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

       Sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların çalıştırılması

       Geçici Madde 1 - (1) 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların çalıştırılmasında da, 4 üncü madde hükümleri uygulanır.

       (2) Birinci fıkra hükmüne göre çalıştırılmaya devam olunacaklar, bir başka il özel idaresinde veya bir başka kamu kuruluşunda işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde, 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen haklardan yararlandırılmaz.

       (3) Bu madde kapsamında çalışmakta iken herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenler, bu madde hükümlerine göre işçi olarak çalıştırılmaz. Ancak, mahkemece işe iadesine karar verilenler işe başlatılır.

       Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin çalıştırılması

       Geçici Madde 2 - (1) 5620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartları taşıyan ve bu sebeple aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince kendilerine sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri teklif edilenlerden, işçi olarak çalışmaya devam etmeyi tercih ederek sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen ve buna göre anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işçiler, öncelikle 4 üncü maddede bir takvim yılında 6 aydan daha kısa süreli olarak belirlenmiş işlerde çalıştırılır. Ancak, 2006 yılındaki çalışma süresi 6 aydan daha fazla olanlar, 2006 yılındaki çalışma süreleri tamamlanıncaya kadar başka işlerde çalıştırılmaya devam olunur.

       (2) 2006 yılında geçen çalışma süreleri esas alınarak yukarıdaki fıkra hükümlerine göre çalıştırılacaklar, sözleşmeli personel statüsüne geçirilme teklifinde bulunan il özel idaresinden başka bir il özel idaresinde veya başka bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde, 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen haklardan yararlanamazlar.

       (3) Bu madde kapsamında çalışmakta iken herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenler, bu madde hükümlerine göre işçi olarak çalıştırılmaz. Ancak, mahkemece işe iadesine karar verilenler işe başlatılır.

       Geçici Madde 3 - (1) Geçici 1 inci ve geçici 2 nci madde kapsamına giren ve bu nedenle EK-2 ve EK-3'e göre izin alınmak suretiyle çalıştırılanlardan, bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanması için gerekli sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını tamamlayarak yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazananların iş sözleşmeleri, tüm yasal hakları ödenmek suretiyle, yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarih itibariyle sona erdirilir.

       Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış vizeler

       Geçici Madde 4 - (1) Geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçi sayısının belirlenmesinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki yıllarda yapılmış olan geçici iş pozisyonu vizeleri dikkate alınmaz.

       Daha önce vize edilmiş pozisyonlar

       Geçici Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle usulüne uygun olarak vize edilmiş pozisyonlarda işe başlayanlar hakkında, bu Yönetmelik hükümleri 2009 yılından itibaren uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar