SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26903

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek, uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Disiplin Kurullarının Teşkili ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Disiplin ve yüksek disiplin kurullarının teşkili

    Madde 4 - (1) Disiplin ve yüksek disiplin kurulları aşağıdaki şekilde oluşur.

    a) Holding merkez teşkilatında;

    1) Yüksek disiplin kurulu; Holding Genel Müdürünün Başkanlığında, teftiş, hukuk ve personel işlerinden sorumlu birimlerin amirleri ile ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amiri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Holding yüksek disiplin kurulu, taşra teşkilatlarının da yüksek disiplin kuruludur. Ancak, yüksek disiplin kuruluna ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amirin yerine ilgili teşkilatın en üst amiri katılır.

    2) Disiplin kurulu; Holding Genel Müdürünün belirleyeceği, bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, teftiş, hukuk ve personel işlerinden sorumlu birimlerin amirleri tarafından görevlendirilecek personel ve ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amiri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

    b) Taşra teşkilatında disiplin kurulu;

    1) Taşra teşkilatının en üst amirinin başkanlığında, personelden sorumlu üst amir, hukuk müşaviri veya avukat ile ana hizmet birimleriyle doğrudan ilişkili bir birim amiri ve ilgili personelin çalıştığı birimin üst amiri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ancak, personel, hukuk veya ana hizmetlerin yürütüldüğü birimlerden bir veya bir kaçının bulunmaması durumunda taşra teşkilatının en üst amiri tarafından belirlenecek diğer birimlerden yeterli sayıda üye görevlendirilir.

    (2) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından şirkete önceden bildirilir.

    (3) Disiplin veya yüksek disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. İlgili sendika temsilcisinin katılması nedeniyle üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Disiplin Kurulları ile Disiplin Amirlerinin Görev ve Sorumlulukları Disiplin kurulları

    Madde 6 - (1) Disiplin kurulları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre görev yapar ve bu Kanun ile Yönetmelikte öngörülen sorumlulukları taşır.

    Disiplin amirleri

    Madde 7 - (1) Holding Genel Müdürü; Holding merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm personelin en üst disiplin amiridir.

    (2) Holding merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 8 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar