DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Ve İş Konseyleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26915

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren konseylerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile konseylerin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 58 inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) DEİK: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu,

       b) Genel Kurul: DEİK Genel Kurulunu,

       c) İcra Kurulu: DEİK İcra Kurulunu,

       ç) İş konseyleri: DEİK çatısı altında kurulmuş iş konseylerini,

       d) Karşı kanat: Bir iş konseyinin diğer ülkedeki muhatabını,

       e) Özel amaçlı konseyler: DEİK çatısı altında bazı iş alanlarına münhasır olarak kurulan özel amaçlı konseyleri,

       f) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

       g) Yönetim Kurulu: DEİK Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurucular ve Görevler

       Kurucular

       Madde 5 - (1) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oda ve borsalar, genel ve sektörel birlik, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlardan oluşur.

       (2) TOBB Yönetim Kurulu, kurucu kuruluş statüsünü sona erdirmeye ve yeni kuruluş eklemeye yetkilidir.

       Görevler

       Madde 6 - (1) DEİK'in görevleri şunlardır:

       a) Türkiye'nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

       b) Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak.

       c) Davet edilmesi halinde görev alanına giren konularda özel sektörü temsilen uluslararası veya hükümetler arası müzakerelere katılmak.

       ç) Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek.

       d) Türkiye ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını araştırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olmak.

       e) Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.

       f) Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek yerli veya yabancı girişimcilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek.

       g) Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler, dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konusunda bilgi derlemek, girişimcilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılamak.

       ğ) Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara duyurmak.

       h) Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgi ve istatistikî verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin yararlanmasına açık bilgi bankaları kurmak.

       ı) Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

       i) İkili ekonomik ilişkileri Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş konseyleri aracılığıyla yürütmek.

       j) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.

       k) İş konseyi bulunmayan ülkeler ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde yürütmek.

       l) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

       m) Özel amaçlı konseyler kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Organlar, Organların Teşekkülü ve Görevleri

       Organlar

       Madde 7 - (1) DEİK'in organları şunlardır:

       a) Genel Kurul.

       b) Yönetim Kurulu.

       c) Denetim Kurulu.

       ç) İcra Kurulu.

       d) İş konseyleri.

       e) Özel amaçlı konseyler.

       Genel kurul

       Madde 8 - (1) Genel Kurul aşağıdaki delegelerden oluşur:

       a) İş konseyleri ve özel amaçlı konsey başkanları.

       b) 5 inci Madde uyarınca belirlenen kuruluşlardan birer temsilci.

       c) İş Konseyi başkanları ve özel amaçlı konsey başkanları ile 5 inci Madde uyarınca belirlenen kuruluşların Genel Kurul temsilcilerinin toplam sayısının yarısı oranında TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsilciler.

       ç) Dış ekonomik ilişkilerde tecrübeli kimselerden, Genel Kurul üye tam sayısının %5'ini geçmemek koşuluyla Genel Kurulun seçtiği onursal üyeler.

       (2) Merkezleri yurtdışında bulunan Türk işadamları derneklerinden Yönetim Kurulunca uygun görülenler gözlemci olarak Genel Kurula davet edilebilir.

       (3) Genel Kurul, her yıl Kasım veya Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya lüzumu halinde Denetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

       (4) Genel Kurul, her toplantısında bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir Katip seçer.

       (5) Delegelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri için önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gereklidir. Genel Kurul tarihi itibariyle aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, Genel Kurul üyeliği ve temsilcilerin seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

       (6) Delegeler, Genel Kurula katılamadıklarında, diğer delegeler arasından yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, her delege en fazla bir kişiye vekâlet edebilir.

       Genel kurulun görevleri

       Madde 9 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

       a) DEİK'i oluşturan kuruluşlar, DEİK organları ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey üyelerinin görüşlerinin faaliyet politikalarına yansımasını sağlamak.

       b) DEİK çalışma programını karara bağlamak.

       c) DEİK bütçesini karara bağlamak.

       ç) DEİK'in geçmiş dönem faaliyet ve hesaplarını, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.

       d) Yönetim Kurulunun 10 uncu Maddede öngörülen üyelerini seçmek.

       e) Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

       Yönetim kurulunun teşekkülü

       Madde 10 - (1) Yönetim Kurulu; TOBB Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul delegeleri arasından belirlenen 13 üye, Genel Kurul tarafından genel ve sektörel dernek, birlik, vakıf gibi kuruluşların Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek 5 asil 5 yedek üye ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey başkanları arasından seçilecek 7 asil 7 yedek üye olmak üzere toplam 25 asil 12 yedek üyeden oluşur.

       (2) TOBB Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütür.

       (3) DEİK Genel Sekreteri Yönetim Kurulunun doğal üyesidir, ancak oy kullanamaz.

       (4) Yılda en az dört kez toplanan Yönetim Kurulu, iki yıl süreyle görev yapar.

       (5) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından iki yıl süreyle görev yapmak üzere bir Başkanvekili seçer.

       (6) Yönetim Kurulu Başkanvekili aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütür.

       Yönetim kurulunun görevleri

       Madde 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Kurumsal bütünlüğü sağlamak ve gözetmek, kurumsal ilkeleri ve öncelikleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak.

       b) Dış ekonomik ilişkiler konusunda strateji ve politika önerileri hazırlamak.

       c) DEİK çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

       ç) DEİK bütününde çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

       d) İş konseylerini ve özel amaçlı konseyleri kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

       e) Genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek.

       f) Üyelik aidatını ve kurucu kuruluş üyelik aidatını, hizmet bedel ve şartlarını karara bağlamak, DEİK'in bütçe önerisini hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

       g) Genel Kurulca karara bağlanmış bütçenin uygulanmasını sağlamak.

       ğ) İcra Kurulunu seçmek ve İcra Kurulu ile Genel Sekreterin bütçeden harcama sınırlarını belirlemek.

       h) İş konseylerine ilişkin bölgesel gruplanmayı belirlemek.

       ı) Yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılmasını karara bağlamak.

       i) Firmaların üye kaydedilmesi ve üyelikten çıkartılmaları ile ilgili kuralları belirlemek.

       j) Firmaların iş konseylerine üye kaydedilmesine ve üyelikten çıkarılmalarına karar vermek.

       k) Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yönetim Kurulu Üyesini seçmek.

       l) 28 inci Maddede belirtilen ilke, esas ve yönergeleri karara bağlayarak TOBB Yönetim Kuruluna sunmak.

       m) Mevzuat değişiklikleri konusunda TOBB Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

       (2) Yönetim Kurulu kararları karar defterine işlenir.

       (3) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu Başkanına, üyelerden birine veya birkaçına, İcra Kuruluna veya İcra Kurulu Başkanına devredebilir.

       Denetim kurulu ve görevleri

       Madde 12 - (1) DEİK ve İş Konseylerinin hesapları Genel Kurul tarafından iki yıl süre için delegeler arasından seçilen 3 ila 5 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu üyelerinin aynı dönemde DEİK ve iş konseylerinin diğer organlarında görev almamış olmaları esastır.

       (2) Denetim Kurulu doğrudan Genel Kurula rapor verir ve lüzumu halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

       İcra Kurulunun teşekkülü

       Madde 13 - (1) İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 6 ila 8 üye ve İcra Kurulu Başkanından oluşur.

       (2) DEİK Genel Sekreteri İcra Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy hakkı bulunmamaktadır.

       (3) İki yıl için görev yapan İcra Kurulu, ayda en az bir kez toplanır.

       İcra Kurulunun görevleri

       Madde 14 - (1) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) İş Konseylerinin ve özel amaçlı konseylerin çalışmalarını Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politika önerileri çerçevesinde yönlendirmek ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak.

       b) Çok taraflı ekonomik, siyasi ve idari yapılar, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek.

       c) Danışma kurulları kurulması konusunda öneri geliştirmek, bu kurulların faaliyetlerinin DEİK ve İş Konseyi ile özel amaçlı konsey faaliyetleri ile uyumunu gözetmek.

       ç) Yönetim Kurulunca belirlenmiş sınırlarda bütçeden harcama yapmak.

       d) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

       İş konseylerinin kuruluşu ve işleyişi

       Madde 15 - (1) İş konseyleri, yeterli bütçe temin edilmesi halinde, iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya koydukları tercihleri ve dünya pazarlarındaki gelişmeleri gözeterek Yönetim Kurulunun önerisi ile TOBB Yönetim Kurulunca kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilir.

       (2) İş konseylerinin etkinliğini güçlendirmek amacıyla, iki taraflı olarak kurulması esastır. Bunun mümkün olmaması durumunda işlevsellik ve ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

       (3) İş konseyinin ikili yapısı diğer ülkenin iş dünyasını temsil eden ulusal düzeydeki Birlik, Federasyon, Ticaret ve Sanayi Odası veya emsal bir kuruluş ile varılacak yazılı anlaşma çerçevesinde kurulur. Karşı kanat örgütlenirken kendi mevzuatı çerçevesinde hareket eder. Ancak, ikili yapının dengeli sürdürülebilmesi için her iki kanatta iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere sahip birer kişinin eş başkanlık görevini üstlenmesi esastır.

       (4) İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek bölgesel gruplar çerçevesinde örgütlenir. Bu gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa ele alınır.

       (5) DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler.

       (6) Her üye, üye olduğu her iş konseyi için seçme ve seçilme hakkını kullanacak bir temsilciyi yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Tüzel kişiler yazılı olarak bildirmek kaydıyla temsilci değişikliği yapabilirler. Temsilcinin tüzel kişi ile ilişkisinin kesilmesi halinde yeni bir temsilci bildirilmesi üyenin sorumluluğundadır.

       (7) Üyeler, yıllık olarak belirlenen iş konseyi aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. İki yıl veya daha fazla süreyle aidatların ödenmemesi halinde toplam miktar ödeninceye kadar üyelik dondurulur ve üyeliğin dondurulduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde aidat borçlarını ödemeyen üyeler, üyelikten çıkartılır.

       (8) Bu Yönetmeliğe aykırı iş konseyi ile özel amaçlı konsey kurulamaz ve bu Yönetmelik dışındaki oluşumlarda iş konseyi ibaresi kullanılamaz.

       (9) İş konseyleri, DEİK'ten bağımsız bir kişilik izlenimi doğurabilecek oluşum ve faaliyetlerde bulunamaz; kısaltma ve unvan kullanamaz.

       İş konseylerinin görevleri

       Madde 16 - (1) İş konseylerinin görevleri şunlardır:

       a) Karşı ülke ile ticaret, doğrudan veya ortaklık yoluyla yatırım, sanayi, hizmetler, teknoloji ve proje temelinde işbirliği olanaklarını tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak.

       b) İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili kurum ve kuruluşlara ve hükümetler arası müzakerelere aktarmak.

       c) İş Konseyi ve karşı kanadın üyelerini ve işbirliği açısından potansiyel taşıyan sektörlerin temsilcilerini bir araya getirmek üzere toplantılar düzenlemek.

       ç) Girişimcilerin karşı ülke ile iş ilişkilerinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri Yönetim Kurulunca belirlenecek koşullarda ve gerekirse gelir karşılığı temin etmek.

       d) Karşı ülke ile ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek, İcra Kuruluna ve İcra Kurulunun bilgisi dâhilinde ilgili mercilere iletmek.

       e) Karşı ülke şirket ve kurumlarından gelecek bilgi ve eşleştirme taleplerini cevaplandırmak.

       f) Görev alanına giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

       İş konseyi genel kurulu

       Madde 17 - (1) İş Konseyi Genel Kurulu her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili iş konseyi üyelerinin katılımı ile olağan olarak toplanır. İş Konseyi Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde İcra Kurulu Başkanı, İş Konseyi Koordinatör Başkanı veya İş Konseyi Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

       (2) İş Konseyi Genel Kurulu, İcra Kurulu Başkanı, yokluğunda ise İş Konseyi Koordinatör Başkanı veya İş Konseyi Başkanı tarafından açılır ve bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir Katip seçilir.

       (3) DEİK Genel Sekreteri tarafından belirlenen personel, gözlemci sıfatıyla İş Konseyi Genel Kuruluna katılır ve Genel Kurulun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini gözetir.

       (4) Üyeler, İş Konseyi Genel Kuruluna katılamadıklarında, yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekâlet alamaz.

       (5) Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri için önceki yıllara ait aidat yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir. Genel Kurul tarihi itibariyle önceki yıl veya yıllara ait İş Konseyi ve üyelik aidatı yükümlülüklerini yerine getirmeyen temsilcilerin İş Konseyi Genel Kurul üyeliği ve seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

       (6) İş Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) İş konseylerinin çalışma programını ve bütçesini karara bağlamak.

       b) Yürütme kurullarının DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanan üyeler dışındaki asil üyeleri ile yeterli talep olması halinde aynı sayıya kadar yedek üyelerini seçmek.

       c) İş konseyi aidatını belirlemek.

       (7) İş konseyi yürütme kurulu; İki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak 3 ila 9 kişiden oluşur.

       (8) İş konseyi yürütme kurulunun 5 ve daha az üyeden oluşması halinde 1 üye, 5'den fazla olması halinde ise 2 üye DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. DEİK'in atayacağı üyelerin DEİK üyesi olması şartı aranmaz.

       (9) Bir kişi, üçten fazla iş konseyinin yürütme kurulunda görev alamaz.

       (10) İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir İş Konseyi Başkanı seçerler.

       (11) İş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir. Yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple üyelikte boşalma olması halinde yedek üyeler göreve gelir. Yedek üye bulunmaması durumunda yeni yürütme kurulu üyeleri, yeniden seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

       (12) Bölgesel gruplarda grup içi koordinasyon, o gruba dâhil iş konseyleri başkanlarının kendi aralarından seçecekleri bir koordinatör başkan tarafından sağlanır.

       Özel amaçlı konseyler

       Madde 18 - (1) Yönetim Kurulu tarafından bazı iş alanlarına münhasır olarak özel amaçlı konseyler kurulabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Genel Sekreter, Danışma Kurulları ve Temsilcilik

       Genel Sekreter

       Madde 19 - (1) Genel Sekreter, DEİK, iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile tanımlanan çalışmalarını, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, iş konseyleri yürütme kurulları ve özel amaçlı konseylerinin kararları doğrultusunda yürütür.

       (2) Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla genel sekreter yardımcıları görevlendirilebilir.

       (3) Genel Sekretere bağlı birimler aşağıda belirtilmiştir. Bu birimler, Yönetim Kurulu tarafından lağvedilebilir veya yeni birimler kurulmasına karar verilebilir.

       a) 16 ncı ve 18 inci Maddede belirtilen iş konseyleri ile özel amaçlı konseylerle ilgili görevleri yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları ve etkinlikleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek ile görevli birimler.

       b) Dış ekonomik ilişkilere yönelik stratejileri, politika önerilerini, kurumsal faaliyet ve gelişme ilkelerini hazırlamak; bölge, ülke ve sektör bazında araştırma, genel ve İş Konseyi olmayan ülkelerle iş geliştirme çalışmalarını yürütmek; kütüphane ve dokümantasyon, üyelik işlerini sürdürmek ile görevli birim.

       c) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri, bu kapsamda gerekli çalışma ve etkinlikleri yürütmek ile görevli birim.

       ç) DEİK'in statüsü ve yürüttüğü çalışmalar kapsamında hukuki işlemlerin mevzuata uygun ve eksiksiz sürdürülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek ile görevli birim.

       d) DEİK'i ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel basınla ilişkileri, bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütmek ile görevli birim.

       e) Mali ve idari işler, muhasebe, toplantı organizasyon ve kurumsal iletişim, sistem yönetimi ve teknik altyapı, insan kaynakları işlerini yürütmek ile görevli birimler.

       (4) Yönetim Kurulunun belirleyeceği şartlar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve DEİK'in çalışma alanı ile ilgili diğer kamu kurumlarından sosyal güvenlik hakları kendi kurumlarında kalmak üzere ve ilgilinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde üç yılı aşmayan süreler için geçici personel talep edilebilir.

       Danışma kurulları

       Madde 20 - (1) DEİK, iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerinin strateji oluşturma faaliyetleri ve sektörel çalışmaları açısından gerekli görülmesi durumunda geçici nitelikte danışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurulları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği dış ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren genel veya sektörel nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum, kuruluş ve firmalardan temsilciler ve dış ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları Yönetim Kurulunun davetiyle yapacakları ilk toplantılarında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçerler.

       (2) Bu kurullar, DEİK ve iş konseylerine çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, Türkiye'nin dünya ekonomisi ile bağlantıları, sektörel kapasiteler, sektörlerin dış ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri hakkında bilgi sağlarlar, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar.

       Toplantı çağrısı ve nisabı

       Madde 21 - (1) DEİK organları, başkanlarının daveti üzerine, üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanırlar ve toplananların çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

       (2) DEİK ve İş Konseylerinin Genel Kurul toplantılarında, toplantı nisabının sağlanamaması halinde toplantı ertelenir ve ikinci toplantı en geç bir ay içinde yapılır; bu toplantıda, toplantı nisabı aranmaz.

       (3) Organ toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayanların organ üyeliği kendiliğinden sona erer, yerlerine yedekleri çağrılır.

       Temsilcilik

       Madde 22 - (1) DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açabilir. Yurtdışında temsilcilik açılmadan önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Ehliyet, Bütçe, Gelir ve Giderler

       Ehliyet, temsil ve imza yetkisi

       Madde 23 - (1) DEİK, Yönetim Kurulu kararıyla taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya, burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme yardımları yapmaya, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidir.

       (2) DEİK'in, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi kuruluş amaçları ve faaliyet konuları ile sınırlı ve TOBB Yönetim Kurulunun iznine tabiidir. Ayrıca DEİK'in, bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için, bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu harcamaların DEİK'in kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.

    (3) DEİK'i; Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan vekili temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli görmesi halinde Yönetim Kurulu Başkan vekiline veya bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verebilir.

       (4) DEİK adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekâletname gibi DEİK'i hukuken bağlayan işlemleri imzalamaya; Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı veya yokluğunda bir İcra Kurulu üyesi ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bir İcra Kurulu üyesi müştereken yetkilidirler. Ayrıca, bu işlemleri Yönetim Kurulu tarafından verilen bütçe içi harcama yetkisi dahilinde Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarından birisi veya idari ve mali işler sorumlusu müştereken imzalamaya yetkilidir.

       Bütçe

       Madde 24 - (1) DEİK ve iş konseylerinin gelir ve harcamaları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yıllık bütçeyle düzenlenir.

       (2) Bütçe yılı takvim yılıdır.

       (3) İş konseyleri bütçeleri yürütme kurulları tarafından hazırlanarak iş konseyi genel kurullarınca karara bağlanır.

       Gelirler

       Madde 25 - (1) DEİK'in gelirleri şunlardır:

       a) Kurucu kuruluş üyelik aidatları.

       b) İş konseyi üyelik aidatları.

       c) TOBB katkı payı.

       ç) Hizmet ve proje karşılığı alınan bedeller.

       d) Faiz gelirleri.

       e) Bağış ve diğer gelirler.

       (2) Kurucu kuruluş üyelik aidatı; 5 inci Madde uyarınca TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurucu kuruluşların her biri için Yönetim Kurulunca belirlenen maktu miktardan oluşur. İş konseyi üyelik aidatları; iş konseyi aidatı ve üyelik aidatı olmak üzere iki bölüm halinde uygulanır. Üyelik aidatı, iş konseyi üyelerinin üye oldukları iş konseyi sayısından bağımsız olarak yılda bir kez ödeyeceği, Yönetim Kurulunca belirlenen miktardır. İş konseyi aidatı ise iş konseyi faaliyet giderlerini karşılayacak şekilde iş konseyi genel kurulları tarafından tayin edilir ve yılda bir defa ödenir.

       Giderler ve harcama yetkisi

       Madde 26 - (1) Gelirler tek bir havuzda toplanır. Harcamalar bu havuzdan onaylanmış bütçelere göre yapılır. Bütçelerden sarf yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu belirleyeceği bir üst sınıra kadar harcamalar için İcra Kuruluna ve Genel Sekretere ayrı ayrı yetki verebilir. Bütçe dışı harcamalar bu sınır dâhilinde İcra Kurulu tarafından, aksi halde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

       (2) DEİK adına ödeme yapmaya, Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı veya yokluğunda bir İcra Kurulu üyesi ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bir İcra Kurulu üyesi müştereken yetkilidirler.

       (3) Bütçeden ödemeler, Yönetim Kurulunun belirlediği sınırlar dâhilinde;

       a) İcra Kurulu Başkanı veya yokluğunda bir İcra Kurulu üyesi ile Genel Sekreterin,

       b) Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde İcra Kurulu Başkanı ile bir İcra Kurulu üyesinin

       müşterek imzası ile yapılır.

       (4) Ayrıca, bütçe içi ödemeler Yönetim Kurulunun belirlediği sınırlar dâhilinde Genel Sekreter ile İdari ve Mali İşler Sorumlusunun müşterek imzası ile yapılır.

       (5) DEİK ve iş konseylerinin giderleri şunlardır:

       a) Personel giderleri.

       b) Toplantı ve seyahat giderleri.

       c) Tanıtım giderleri.

       ç) Genel yönetim giderleri.

       d) Basım ve yayın giderleri.

       e) Eğitim giderleri.

       f) Faiz ve finansman giderleri.

       g) Kira giderleri.

       ğ) Diğer giderler.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Personel

       Madde 27 - (1) DEİK'in personeli 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Personelin ve Genel Sekreterin işe alınması, yükselmesi, görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

       (2) Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder, performansını değerlendirir ve İş Kanunu çerçevesinde tecziye eder.

       Yönerge

       Madde 28 - (1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan; DEİK organlarının çalışma şeklini, birbiriyle ilişkilerini, seçme ve seçilme esaslarını, bütçe, muhasebe, personel gibi çalışma usul ve esaslarını kapsayan yönergeler ile özel amaçlı konseylerin kuruluşu, ismi, işleyişi, görevleri, üyeleri, organları, toplantı esas ve usulleri, bütçeleri, sekretarya hizmetleri ve benzeri iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler TOBB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 29 - (1) 27/11/2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar