HARP AKADEMİLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5771

    Kanun Kabul Tarihi : 11/06/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 24/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26916

    Madde 1 - 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 3 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 3 - Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur:

       a) Kuvvet Harp Akademileri;

       1) Kara Harp Akademisi,

       2) Deniz Harp Akademisi,

       3) Hava Harp Akademisi.

       b) Silahlı Kuvvetler Akademisi,

       c) Millî Güvenlik Akademisi,

       ç) Enstitüler,

       d) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

       e) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

       Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.

       Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir."

    Madde 2 - 3563 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "e) Enstitüler bünyesinde kurulan Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konularında, özellikle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara duyurulmak üzere yayımlamak, akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak."

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar